Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Agnieszka Styczeń Warszawa, 5 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Agnieszka Styczeń Warszawa, 5 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Agnieszka Styczeń Warszawa, 5 listopada 2010

2 Cele realizowane przez Program COMENIUS Decyzja nr 1720/2006/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca Program Uczenia się przez całe życie. Cele szczegółowe: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej; Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. PROGRAM COMENIUS

3 Cele realizowane przez Program COMENIUS Cele operacyjne: Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia; Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; PROGRAM COMENIUS

4 Odbiorcy oferty Programu Comenius Nauczyciele oraz studenci kierunków nauczycielskich Szkoły i placówki realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki PROGRAM COMENIUS

5 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach programu Comenius? Projekty edukacyjne realizowane w ramach międzynarodowej współpracy między szkołami i placówkami edukacyjnymi ; Indywidualne mobilności uczniów i nauczycieli PROGRAM COMENIUS

6 Program Comenius – struktura PROGRAM COMENIUS Partnerskie Projekty Regio: skoncentrowane na promowaniu współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, która umożliwić ma wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół: skoncentrowane na nauce języka, zawierające dwustronną wymianę klas/uczniów, trwającą minimum 10 dni. Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół: skoncentrowane na udziale uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą/placówką oświatową.

7 Program Comenius – struktura PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa: praktyki zawodowe studentów kierunków pedagogicznych realizowane za granicą – ok.100 beneficjentów rocznie. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe: indywidualne wyjazdy nauczycieli zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej i stworzeniem projektu w ramach Comeniusa. Indywidualne Wyjazdy Uczniów: mały Erasmus – wyjazdy zagraniczne uczniów powyżej 14 roku życia służące poznaniu języka, kultury i specyfiki innych krajów europejskich. Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej: kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą (np. wizytatorzy, inspektorzy) ok.500 - 600 beneficjentów rocznie.

8 COMENIUS – mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Celem akcji jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach odbywających się w krajach europejskich (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja). Beneficjenci mogą brać udział w: kursach szkoleniowych, konferencjach i seminariach, job-shadowing. Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo-metodyczne, kursy tematyczne. Konferencje i seminaria to krótsze formy doskonalenia, które trwają nawet 1 dzień. Szeroki wybór szkoleń oferuje katalog kursów Comenius-Grundtvig PROGRAM COMENIUS

9 COMENIUS Asystentura Akcja skierowana jest do studentów kierunków nauczycielskich oraz do szkół/przedszkoli, które chciałyby gościć asystenta; Rola asystenta: nauczanie języka obcego nauczanie innego przedmiotu pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce promowanie informacji o swym kraju ojczystym przygotowywanie materiałów dydaktycznych Szkoła goszcząca wyznacza dla asystenta opiekuna, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który nadzoruje pracę asystenta, sprawuje nad nim opiekę, monitoruje jego postępy i działa jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury. Asystentura trwa od 13 do 45 tygodni; W trakcie pobytu asystenci otrzymują stypendium (wysokość zależy od kraju pobytu), a przedszkole lub szkoła goszcząca korzysta z pomocy i pracy asystenta nieodpłatnie; PROGRAM COMENIUS

10 COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Akcja wspiera współpracę międzynarodową szkół poprzez dofinansowywanie projektów 2-letniej współpracy związanej z realizacją działań lokalnych oraz wyjazdami do szkół partnerskich. W programie mogą wziąć udział szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie oświaty), które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gi mnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym. PROGRAM COMENIUS

11 COMENIUS PPS projekty wielostronne Projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; mogą się koncentrować wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką. PROGRAM COMENIUS

12 COMENIUS PPS projekty dwustronne Projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie: w harmonogramie działań muszą zawierać co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. PROGRAM COMENIUS

13 COMENIUS R egio Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez realizację 2-letnich projektów w obszarze edukacji, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Instytucje uprawnione: jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu, województwa, kuratoria oświaty, szkoły oraz inne instytucje i organizacje działające w danym regionie na rzecz edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców i uczniów, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea itd.). PROGRAM COMENIUS

14 Konferencja akcji Comenius REGIO Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję promocyjną akcji Comenius REGIO, która odbywa się 3 grudnia 2010 r. w Warszawie w godz. 11.30 – 15.30. Celem konferencji jest zapoznanie Państwa z możliwościami jakie niesie ze sobą akcja. Do udziału w konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za edukację szkolną we władzach samorządowych oraz dyrektorów przedszkoli i szkół. Prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację na stronie: www.ankiety.frse.org.pl/surveys/built/161 po wpisaniu loginu: cregio i hasła: regio, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące konferencji. Rejestracja kończy się 19 listopada. Udział w konferencji jest bezpłatny. www.ankiety.frse.org.pl/surveys/built/161 W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Fijałkowską pod numerem telefonu 22 46 31 210 lub adresem e-mail agnieszka.fijalkowska@frse.org.pl. agnieszka.fijalkowska@frse.org.pl PROGRAM COMENIUS

15 COMENIUS Wizyty Przygotowawcze Służą przygotowaniu ram przyszłego projektu i wspólnemu (razem z innymi partnerami) opracowaniu wniosku aplikacyjnego. Jeżeli znaleźliśmy partnerów i chcemy się z nimi spotkać, żeby opracować projekt i wypełnić wniosek możemy skorzystać z wizyty przygotowawczej. Jeżeli poszukujemy partnerów i jednocześnie chcielibyśmy mieć możliwość bezpośredniego spotkania i opracowania projektu możemy skorzystać z seminarium kontaktowego. PROGRAM COMENIUS

16 http://ec.europa.eu/llp www.comenius.org.pl Zaproszenie do składania wniosków - Ogólne zasady uczestnictwa w programie Uczenie się przez całe życie - Przewodnik dla wnioskodawców - Część I: Priorytety strategiczne; - Część II: Przepisy administracyjne i finansowe PROGRAM COMENIUS

17 www.comenius.org.pl

18 Dlaczego warto realizować międzynarodowe partnerstwo i mobilności ? PROGRAM COMENIUS

19 K orzyści K orzyści DLA UCZNIÓW: zwiększenie motywacji do nauki języków obcych, nawiązanie wielu cennych przyjaźni - zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i o sobie samym, PROGRAM COMENIUS

20 Wpływ projektu na uczniów: Wzbogacenie wiedzy o państwach instytucji partnerskich, ich tradycjach i kulturze. Wzrost tolerancji wobec dzieci o innym kolorze skóry, innego wyznania. Rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Uświadomienie uczniom znaczenia Internetu w komunikacji. Kształtowanie umiejętności pracy grupowej. Rozwój umiejętności wokalnych, recytatorskich, plastycznych oraz poczucia rytmu. Wzrost poczucia własnej wartości. Kształtowanie umiejętności grupowego podejmowania decyzji. PROGRAM COMENIUS

21 K orzyści wymiana doświadczeń z nauczycielami z krajów europejskich rozwijanie kompetencji językowych DLA NAUCZYCIELI: doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela integracja zespołu nauczycielskiego PROGRAM COMENIUS

22 Wpływ projektu na nauczycieli: Kontynuacja przez nauczycieli nauki j. angielskiego. Poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów partnerskich, systemów edukacyjnych w tych krajach. Zwiększenie umiejętności pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. Zwiększenie umiejętności w posługiwaniu się Internetem oraz programami komputerowymi - Power Point, Corel. Ukończenie kursów w tym zakresie. Wzrost umiejętności zarządzania projektem. Nawiązanie przyjaźni z koleżankami z innych krajów. Wykorzystanie w pracy doświadczeń z wizyt w krajach partnerskich. Ogromna satysfakcja... PROGRAM COMENIUS

23 K orzyści DLA SZKOŁY: -wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, -realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, -wprowadzenie modyfikacji i zmian w zarządzaniu - promowanie praktycznej nauki języków obcych PROGRAM COMENIUS

24 Wpływ projektu na szkołę: Określone zostały nowe zadania dla nauczycieli i wychowanków Więcej czasu poświęcano planowaniu pracy – rada pedagogiczna stała się bardziej otwarta i twórcza. Zmienił się wystrój szkoły – powstały kąciki europejskie w salach oraz wystawka w holu. Realizacja projektu wpłynęła na prestiż placówki w środowisku lokalnym. Wzbogaciła się baza szkoły. Zauważamy większe zainteresowanie rodziców działalnością szkoły. PROGRAM COMENIUS

25 K orzyści Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym -większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły; -zachęcenie władz oświatowych do współpracy ze szkołą; -współpraca z lokalnymi mediami, przedsiębiorstwami i organizacjami typu non-profit; -promocja szkoły poprzez upowszechnianie współpracy z międzynarodowymi partnerami PROGRAM COMENIUS

26 Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi…? a.styczen@frse.org.pl PROGRAM COMENIUS


Pobierz ppt "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Agnieszka Styczeń Warszawa, 5 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google