Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Anna Kowalczyk Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Anna Kowalczyk Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Anna Kowalczyk Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne Anna Kowalczyk

2 Program międzysektorowy
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje działań – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje działań – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie WIZYTY STUDYJNE

3 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Komisja Europejska CEDEFOP Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Wizyty Studyjne WIZYTY STUDYJNE

4 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Program Wizyty Studyjne wspiera działania służące realizacji Strategii Lizbońskiej Cel strategiczny 1: Jakość i efektywność systemów edukacji; Cel strategiczny 2: Powszechny dostęp do systemów edukacji, zdobycie i utrzymania zatrudnienia, równość szans i spójność społeczna; Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat. WIZYTY STUDYJNE

5 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Główny cel wizyt studyjnych: kształtowanie polityki edukacyjnej i współpraca w obszarze kształcenia na poziomie europejskim poprzez: wyjazdy indywidualne organizowanie wizyty studyjnej w swoim kraju WIZYTY STUDYJNE

6 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Co to jest wizyta studyjna? Spotkanie w małej grupie specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji. Wizyta studyjna wspiera rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się edukacją ogólną i kształceniem zawodowym WIZYTY STUDYJNE

7 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Wizyty studyjne mogą dotyczyć: edukacji ogólnej, kształcenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednocześnie. WIZYTY STUDYJNE

8 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
KLUCZOWE TEMATY na rok 2010/2011 Kluczowe kompetencje dla wszystkich, Zwiększenie dostępności, równości, jakości i efektywności edukacji i szkoleń, Utrzymanie atrakcyjności nauczania i szkolenia oraz doskonalenie umiejętności przywódczych Edukacja i szkolenie dla zwiększenia szans zatrudnienia WIZYTY STUDYJNE

9 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
NOWE KLUCZOWE TEMATY na rok 2010/2011 cd. 5. Wdrażanie wspólnych europejskich narzędzi, zasad i struktur ramowych na rzecz uczenia się przez całe życie 6. Kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed strategiami uczenia się przez całe życie 7. Rozwój środowisk uczenia się z włączeniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w edukację i szkolenia, 8. Promowanie mobilności w procesie uczenia się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE

10 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli; doradcy metodyczni; konsultanci; wizytatorzy szkolni; psycholodzy i pedagodzy; kierownicy sekcji językowych kolegiów nauczycielskich; pracownicy administracji oświatowej; członkowie komisji egzaminacyjnych oraz osoby opracowujące programy nauczania i podręczniki; WIZYTY STUDYJNE

11 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: przedstawiciele władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; przedstawiciele organizacji związkowych pracowników; przedstawiciele organizacji pracodawców; osoby odpowiedzialne za szkolenia w przedsiębiorstwach; dyrektorzy działów kadr; przedstawiciele izb handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych; kadry kierownicze centrów lub instytucji szkolenia i doskonalenia zawodowego; usługodawcy w zakresie szkoleń, pracownicy agencji rozwoju lokalnego, pracownicy urzędów pracy. WIZYTY STUDYJNE

12 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Finansowanie Indywidualny grant - umowa podpisywana pomiędzy FRSE a uczestnikiem wizyty. Średni grant wynosi 1500 Euro i obejmuje koszty podróży oraz max. 5 stawek ryczałtowych na pobyt. WIZYTY STUDYJNE

13 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Dwa terminy składania wniosków w 2010: do 31 marca 2010 do 15 października 2010 Wniosek należy złożyć: on-line – aplikacja dostępna na stronie w wersji drukowanej – 1 egzemplarz do Narodowej Agencji Zasady składania wniosków zostaną opublikowane na stronie w styczniu 2010 WIZYTY STUDYJNE

14 WIZYTY STUDYJNE

15 Zestawienie liczbowe województw,
w których mieszkają i pracują wnioskodawcy (2009) WIZYTY STUDYJNE

16 WIZYTY STUDYJNE

17 Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie”
Dziękuję za uwagę Anna Atłas Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie”/Erasmus/ Comenius/Wizyty Studyjne Zespół Programu Wizyty Studyjne: Anna Dębska Paweł Świerczyński WIZYTY STUDYJNE


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Anna Kowalczyk Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google