Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP DZIAŁANIA PARP W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GOSPODARKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP DZIAŁANIA PARP W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GOSPODARKA."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP DZIAŁANIA PARP W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GOSPODARKA Barbara Kaśnikowska Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 19 kwietnia 2007

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP

3 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP PARP w perspektywie finansowej 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2004-2006, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla kilku działań, między innymi : Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje Podpisano 2.936 umów na kwotę ponad 1,67 mld PLN. Rozliczono około 1470 umów, wypłacono przedsiębiorcom 780 mln PLN. Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Budżet ok. 680 mln PLN, termin składania wniosków upłynął 31.01.2007 r. Złożono 2.941 wniosków, z tego 1.799 uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną.

4 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013 będzie pełniła rolę Instytucji Wdrażającej dla 9 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach priorytetów: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Alokacja finansowa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na działania we wdrażanie których zaangażowana będzie PARP: 2,6 mld EUR (2,3 mld EUR ze środków EFRR i 0,4 mld EUR z budżetu państwa).

5 Beneficjenci działań PO IG instytucje otoczenia biznesu Działanie 3.1 Działanie 3.3 Działanie 5.1 – osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne Działanie 5.2 Działanie 5.4 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT przedsiębiorcy przedsiębiorcy Działanie 1.4-4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.4 Działanie 5.1 – osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne Działanie 5.4 © PARP

6 Działania 1.4 i 4.1. Prace badawcze i wdrożenie ich wyników 1.4 4.1 Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

7 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP ETAP I Działanie 1.4 Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców lub ich grupy (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu, Maks. wsparcie na ten etap: 7,5 mln EUR, co może stanowić 80% kosztów kwalifikowanych dla badań stosowanych, 60% dla prac rozwojowych, Budżet działania: 390 mln EUR, Beneficjenci: MSP, duże przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw, konsorcja.

8 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP ETAP II Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą (wyłącznie MSP) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I), Koszty kwalifikowane tego etapu < 50 mln EUR. Dofinansowanie maks. 50% dla dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych firm, w zależności od regionu, Wyłączenie projektów do 100 tys. EUR kosztów kwalifikowanych, z województw, które mają taki instrument w RPO (lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie warmińsko-mazurskie), Budżet działania: 240 mln EUR, Beneficjenci: MSP, duże, grupy przedsiębiorstw, konsorcja.

9 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FO ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym. Wybór w drodze konkursu podmiotów, które: - dokonają selekcji najlepszych projektów złożonych przez potencjalnych przedsiębiorców -pomogą utworzyć nowe przedsiębiorstwo, którego działalność będzie oparta na innowacyjnym pomyśle (preinkubacja) -jeśli po okresie preinkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces zainwestują w nowopowstałe przedsiębiorstwo (objęcie udziałów) Dofinansowanie składa się z: I dotacji na preinkubację – 100% kosztów poniesionych przez instytucję otoczenia biznesu II wejścia kapitałowego - maks. 200 tys. EUR, wymagany 50% wkład własny. Budżet działania: 110 mln EUR Beneficjenci: nowopowstali przedsiębiorcy oraz instytucje (inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne). Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

10 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie przygotowania do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (w tym o charakterze udziałowym), usługi doradcze (badanie stanu przedsiębiorstwa, badania rynkowe, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania); Wsparcie powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych (anioły biznesu, fundusze venture capital), stymulowanie współpracy między sieciami, platformy kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami; Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu - do 100% wydatków kwalifikowanych, dla MSP na usługi doradcze - do 50% kosztów kwalifikowanych, min. 30.000 PLN. Budżet działania: 50 mln EUR, Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, istniejące i nowo tworzone sieci prywatnych inwestorów, MSP. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

11 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, obejmujące: - zakup usług doradczych (wyłącznie dla MSP) - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem w przedsiębiorstwie prac w zakresie B+R. Wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji, obejmujące: - zakup usług doradczych (dla MSP i dużych firm) tj. opracowanie projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej, wzorniczego projektu autorskiego, przygotowanie projektu ostatecznego - szkolenia w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych - zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej;

12 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa Koszty kwalifikowane dla części inwestycyjnej (w tym doradztwo dla MSP) do 50 mln EUR Minimalna wartość wsparcia 150 tys PLN, Maksymalna wartość wsparcia: -na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP): 50% dla dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych firm, nie więcej niż 35 mln EUR, -na część szkoleniową: 35% dla dużych, 45% dla MSP, nie więcej niż 1 mln EUR -na część doradczą dla dużych: 50%, nie więcej niż 200 tys. EUR – pomoc de minimis Budżet działania: 186 mln EUR Beneficjenci: MSP, duże przedsiębiorstwa

13 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych w produkcji lub usługach (w tym prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko), dotyczące: -wprowadzenia nowych produktów lub usług, lub -zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego, -dodatkowym atutem jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym marketingowych, logistycznych, w zakresie zarządzania). Kryterium wejścia: rozwiązania technologiczne stosowane w Polsce w danej branży nie dłużej niż 36 miesięcy, Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz szkolenia i doradztwo niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych (jako komponent projektu inwestycyjnego, nie samodzielnie). Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

14 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Koszty kwalifikowane: minimum 2 mln EUR, maksimum 50 mln EUR. Minimalna wielkość wsparcia: 600 tys EUR Maksymalna wielkość wsparcia: - na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP): 50% dla dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych firm, nie więcej niż 35 mln EUR, - na część szkoleniową: 35% dla dużych, 45% dla MSP, nie więcej niż 1 mln EUR Budżet działania: 1.420 mln EUR Beneficjenci: przedsiębiorcy. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

15 Wsparcie wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorców, prowadzące do wzmocnienia powiązań między przedsiębiorstwami, pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi, w tym: - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, - doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, - udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; Dla klastrów innowacyjnych m.in.: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do obiektów szkoleniowych i centrów badawczych, zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, promocja, koszty zarządzania zapleczem technicznym, organizacja szkoleń i konferencji POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

16 Koszty kwalifikowane dla części inwestycyjnej do 50 mln EUR, Minimalna wartość wsparcia 5 mln PLN, Maksymalna wartość wsparcia: –na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP): 50% dla dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych firm, nie więcej niż 35 mln EUR, –na część szkoleniową: 35% dla dużych, 45% dla MSP, nie więcej niż 1 mln EUR –na część doradczą dla dużych: 50%, nie więcej niż 200 tys. EUR – pomoc de minimis –na koszty operacyjne i administracyjne: do 50% - pomoc de minimis Budżet działania: 104,3 mln EUR, Beneficjenci: osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne; grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym klastry innowacyjne, eksportowe, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych firm, sieci technologiczna MSP i jednostek badawczych, platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne (kooperatywy, grupy producenckie), spółdzielnie rzemieślnicze. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

17 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, poprzez wzmocnienie sieci IOB tj. - organizację współpracy w sieci, wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji konsultantów, utrzymanie standardów jakości świadczonych usług, udział w międzynarodowych sieciach, wspólne przedsięwzięcia IOB należących do sieci - budowę i rozwój systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach i wzornictwie przemysłowym i użytkowym, umożliwiające współpracę ponadregionalną i międzynarodową Wsparcie: do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym: koszty operacyjne, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych i szkoleń specjalistycznych, Budżet działania: 65,7 mln EUR, Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu. Działanie 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, świadczących usługi proinnowacyjne

18 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Celem jest upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, uzyskiwanie przez polskie MSP ochrony praw własności przemysłowej za granicą. Dotacje na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych; wyłączone znaki towarowe) poza granicami Polski, w tym: przygotowanie zgłoszenia – rzecznik patentowy, opłaty urzędowe, tłumaczenia. Wsparcie: od 35% do70% wydatków kwalifikowanych, 4 tys. PLN – 12 mln PLN Dotacje na pokrycie kosztów związanych ze wszczęciem postępowania w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji. Wsparcie: do 50% wydatków kwalifikowanych, 4 tys. PLN – 12 mln PLN Projekty promocyjne w zakresie popularyzacji wiedzy nt. własności intelektualnej. Budżet działania: 39 mln EUR, Beneficjenci: MSP, instytucje otoczenia biznesu. Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

19 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP System w poszczególnych działaniach będzie nieco różny. W działaniach 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.1 występują tzw. promotorzy. Są to eksperci w zakresie innowacyjności, usytuowani w regionach, pomagający opracować założenia projektu. Potwierdzają, czy projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia od tego momentu rozpoczyna się kwalifikowalność kosztów. Nie ma obowiązku korzystania z pomocy promotorów. We wszystkich działaniach planowany jest nabór ciągły wniosków. Ocena ma być prowadzona w oparciu o elektroniczne wersje dokumentów, dopiero przed podpisaniem umowy trzeba będzie dostarczyć wersję papierową oraz załączniki. Możliwość poprawiania i uzupełniania wniosków na każdym etapie oceny. W działaniu 5.4 planujemy prostą refundację poniesionych wydatków. System wdrażania – najistotniejsze elementy

20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP Dziękuję za uwagę ul. Pańska 81/83 PL 00-834 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 432 80 80 faks (0 prefiks 22) 432 86 20 http://www.parp.gov.pl e-mail: info@parp.gov.pl 432 89 91-93 INFOLINIA: 0-801-33-22-02 INFOLINIA: 0 801 406 416


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT © PARP DZIAŁANIA PARP W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GOSPODARKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google