Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-04-031 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-04-031 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-04-031 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-032 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Źródło finansowania na rzecz rozwoju klastrów w latach 2007 - 2013 Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Perspektywy rozwoju struktur klastrowych w Polsce Wschodniej Białystok, 3 kwietnia 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-033 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-034 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cele szczegółowe PO IG

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-035 Alokacja PO IG ogółem 9 711 629 742 EUR w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 254 885 280 EUR dla MŚP 3 720 345 717 EUR

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-036 Osie priorytetowe PO IG

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-037 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Cele priorytetu: Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności wspólnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniających się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami, Wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Alokacja ogółem:398 997 647 euro w tym EFRR339 148 000 euro

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-038 Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1. Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Powiązanie kooperacyjne: zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. Wsparcie powiązań kooperacyjnych

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-039 Alokacja finansowa na działanie ogółem: 104 300 000 EUR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pomoc w ramach działania 5.1 udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (końcowy etap prac legislacyjnych) Wsparcie powiązań kooperacyjnych

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0310 Koordynator powiązania kooperacyjnego Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki: zapewnia udział w projekcie co najmniej 10 przedsiębiorców, nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%. Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być: fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka badawczo – rozwojowa, organizacja przedsiębiorców. Podstawowym przedmiotem działalności ww. podmiotów musi być realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z organizacjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0311 Koordynator powiązania kooperacyjnego Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, który spełnia następujące warunki: posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiada doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego, dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego, złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, zobowiąże się do zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu.

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0312 Beneficjenci i grupy docelowe Beneficjenci Koordynator powiązania kooperacyjnego. Grupy docelowe Grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym: Klastry innowacyjne (w tym eksportowe), Łańcuchy produkcyjne MŚP i dużych przedsiębiorców, Sieci technologiczne (MŚP i jednostki badawcze), Platformy technologiczne Spółdzielnie produkcyjne (,,kooperatywy, grupy producenckie), Spółdzielnie rzemieślnicze.

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0313 Wsparcie otrzymają projekty obejmujące m.in: 1.zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, 2.doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; 3.udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń, 4.zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), 5.budowę i rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowych, 6.działania promocyjne powiązań kooperacyjnych w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu kooperacyjnym, 7.zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania kooperacyjnego, 8.organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania kooperacyjnego. Rodzaje projektów

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0314 Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: Koordynator (brak pomocy publicznej): na część inwestycyjną 20 mln PLN, na koszty operacyjne i administracyjne – max. 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorcy (pomoc publiczna): na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP), na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości wydatków na doradztwo), Korzystanie z usług / aktywów koordynatora powiązania kooperacyjnego (pomoc de minimis). Wielkość wsparcia

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0315 Najważniejsze dokumenty Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2008-04-0316 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lukasz.malecki@mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-04-031 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google