Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Krajowego Systemu Innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Krajowego Systemu Innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Budowa Krajowego Systemu Innowacji
oraz plan wsparcia rozwoju innowacji w latach 2007 – 2013 Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Kielce 29 czerwca 2006

2 Działania PARP w zakresie wspierania innowacyjności
UMOCOWANIE PRAWNE - Ustawa, z dnia 29 lipca 2005 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 24, ustęp 1, pkt b „Do zadań Agencji (...) należy w szczególności: działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa, wspieranie i promocja przedsięwzięć (...) w zakresie rozwoju innowacyjności, przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność innowacyjną, wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności,

3 Działania PARP w zakresie wspierania innowacyjności
UMOCOWANIE PRAWNE - Ustawa, z dnia 29 lipca 2005 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 24, ustęp 1, pkt b – cd. wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności.

4 Portal Innowacji - www.pi.gov.pl
Wiedza z zakresu wspierania innowacyjności i transferu technologii Informacje nt. dostępności nowych technologii i wyrobów z różnych dziedzin, źródeł finansowania innowacyjności, inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz różnych projektów i programów mających wspierać rozwój innowacyjności w Polsce. Przedsiębiorca, dzięki dedykowanym narzędziom, będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie na niezbędne mu rozwiązanie technologiczne, które następnie zostanie przekazane kilkudziesięciu podmiotom współpracującym Portal uruchomiono: w grudniu 2005 r.

5 Podstawy prawne funkcjonowania KSU/KSI
Rejestr KSU i KSI prowadzony jest przez PARP na podstawie: art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) rozporządzenia MGiP z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie KSU (Dz. U. Nr 27, poz. 221), które określa: szczegółowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację lub zarejestrowanych w KSU/KSI tryb ich weryfikacji przez PARP standardy świadczenia usług KSU przez podmioty zarejestrowane w KSU/KSI

6 Uczestnicy krajowej sieci innowacji (1)
W rejestrze KSI są podmioty, które: zapewniają należyte świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą, oraz nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP (tj. wspieranie: rozwoju MSP, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich)

7 Usługi KSU doradcze o charakterze ogólnym
doradcze o charakterze proinnowacyjnym służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: - ocena potrzeb technologicznych - promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych - inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii szkoleniowe informacyjne finansowe – udzielanie poręczeń, – udzielanie pożyczek

8 Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców
KSU to 183 zarejestrowanych organizacji, które świadczą usługi w 192 lokalizacjach na terenie całej Polski Wśród zarejestrowanych są: 145 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym 18 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym 159 w zakresie usług szkoleniowych 142 w zakresie usług informacyjnych 15 w zakresie usług finansowych - udzielanie poręczeń 42 w zakresie usług finansowych - udzielanie pożyczek stan na dzień 31 grudnia 2005 r.

9 Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA
Wsparcie potencjalnych start-up, w szczególności spin-off Początek działań: 2006 r. - projekt pilotażowy; budżet – 1,5 mln zł Kontynuacja działań: ze środków funduszy strukturalnych – (NPR ) Narodowa Strategia Rozwoju Beneficjenci: nowopowstali przedsiębiorcy (start-up, w tym: typu spin-off) członkowie KSI pośrednio inne instytucje otoczenia biznesu, w tym: parki i inkubatory technologiczne, akceleratory technologii, centra transferu technologii, centra innowacji itp.

10 Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA
Konkurs na Wsparcie Klastrów Cel: rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu

11 Nowy konkurs Prawo Własności Przemysłowej
pokrycie kosztów opłat za zgłoszenie rozwiązania do właściwego urzędu patentowego w celu uzyskania ochrony międzynarodowej: - patentu na wynalazek, - prawa ochronnego na wzór użytkowy, - prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, - prawa ochronnego na znak towarowy.

12 INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013
Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, (Projekt)

13 Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe Programy Operacyjne
Układ programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, lata Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe Programy Operacyjne Narodowa Strategia Spójności

14 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (podział środków)
Budżet z UE: 59,656 mld euro, w tym: - EFRR – ok. 52%; - EFS – ok. 15%; Fundusz Spójności – ok. 33%. PO Innowacyjna gospodarka gospodarka- 11,7% całości środków (7 mld euro).

15 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytety Programu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R 3. Kapitał dla innowacji 4. Inwestycje 5. Dyfuzja innowacji 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw Zgodnie z zapisami krajowych i europejskich dokumentów strategicznych (m. in. Trzeciego Raportu Kohezyjnego, Strategii Lizbońskiej oraz wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju) cel główny programu zdefiniowano jako wzmocnienie roli przedsiębiorstw w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

16 Irma Pęciak Zespół Innowacji i Technologii
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel. (+48 22) fax. (+48 22)


Pobierz ppt "Budowa Krajowego Systemu Innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google