Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

3 2. Wskaźniki osiągnięcia celu
Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego *) - wartości planowane do zawarcia w latach (umowy zawarte) **) wartości planowane do realizacji w latach (umowy zakończone) Wskaźniki osiągnięcia celu określono przy założeniu, że równoważna liczba mieszkańców (RLM) obsługiwana przez wybudowane podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wynosić będzie 82,8 tys. Nazwa wskaźnika/jednostka miary Wzrost redukcji ładunku w ściekach oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG / |RLM| Forma dofinansowania: Zwrotna bezzwrotna Rok > Planowane wartości wskaźnika ˇ 2011 2012 2013 2014 2015 Razem I.* Planowane zobowiązania (wartość wskaźnika planowana do zawarcia w danym roku) 552 2 208 24 840 11 040 2 760 41400 11040 41 400 II. ** Planowana realizacja wskaźnika wiatach 1656 19 044 16 560 4 140 Planowana realizacja wskaźnika w dalszych latach Razem planowana realizacja wskaźnika

4 Budżet Programu wynosi 300 000 tys. zł
w tym: dla zwrotnej formy dofinansowania tys. zł dla bezzwrotnej formy dofinansowania tys. zł.

5 3.1 Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Budżet programu priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Bezzwrotne formy dofinansowania Rok | | | | Forma dofinansowania > Kwota zobowiązań i wypłat ˇ Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tys. zł) Planowane zobowiązania (kwota planowanych do zawarcia w danym roku umów) 1 000 4 000 45 000 20 000 5 000 Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w roku 2011 dla: Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: w roku 2012 dla: 500 1000 2 000 w roku 2013 dla: 16 250 32 500

6 Budżet programu priorytetowego
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Bezzwrotne formy dofinansowania Rok | | | | Forma dofinansowania > Kwota zobowiązań i wypłat ˇ Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tys. zł) W roku 2014 dla: Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 250 8 750 Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 12 500 17 500 W roku2015dta: 1 250 2 500 5 000 W latach kolejnych dla: RAZEM dla: 500 2 000 22 500 10 000 1000 4 000 45 000 20 000

7 Okres wdrażania Programu
Program będzie wdrażany w latach Alokacja środków: Wydatkowanie środków: do roku.

8 5. Terminy i sposób składania wniosków
Nabór ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. : Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 7.1 Formy dofinansowania Pożyczka i dotacja.

9 7.2 Intensywność dofinansowania
1) do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym : a) do 45% w formie pożyczki; b) do 45% w formie dotacji; *) istnieje możliwość skorzystania w maksymalnej intensywności dofinansowania po 45% z każdej z przewidzianych form, dopuszcza się też, że beneficjent skorzysta wyłącznie z dofinansowania w formie pożyczki, jak również wyłącznie w formie dotacji, ale w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację po jego stronie jest zabezpieczenie pozostałych 55% środków niezbędnych do zrealizowania całości działania objętego wnioskiem aplikacyjnym.

10 7.3 Warunki dofinansowania
1) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 2) warunki udzielania pożyczki: a) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 3) pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu.

11 7.5 Rodzaje przedsięwzięć
7.4 Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 7.5 Rodzaje przedsięwzięć Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.

12 Finansowane będzie: I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej. Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się: Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru igranie aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków. II. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej. W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

13 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwziąć
Kryteria dostępu 1. Kryteria formalne: Tak Nie 1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu 1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki 1.3 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci" 1.5 Wydatki - zgodne z „Kosztami kwalifikowanymi" 1.6 Wnioskowane dofinansowanie zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym 1.7 Wnioskowane dofinansowanie zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy) 1.8 Wniosek obejmuje budowę systemu oczyszczalni przydomowych obsługujących minimum 50 gospodarstw lub budowę minimum 50 sztuk podłączeń do sieci kanalizacyjnej 2. Kryteria merytoryczne: 2.1 Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia 2.2 Analiza kosztów - w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założenia 2.3 Przedsięwzięcie przygotowane do realizacji.

14 9. W ramach Programu finansowane będą:
1. Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN Al:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony całość kosztów przedsięwzięcia objętego wnioskiem będzie niekwalifikowana. 2. Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

15 10. Koszty kwalifikowane Dostawy i zakup urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu. Przygotowanie terenu. Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. Roboty ziemne i budowlano-montażowe. Montaż urządzeń. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Rozruch urządzeń i instalacji. Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych. Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT. Wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych. Środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia roku. W przypadku oczyszczalni przydomowych koszty zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy zrealizowany zostanie zakup i montaż nowej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

16 11. Procedura wyboru przedsięwzięć
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne regulacje NFOSiGW

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google