Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pkt. 3 Agendy spotkania Bieżące działania prowadzone w ramach KPOŚK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pkt. 3 Agendy spotkania Bieżące działania prowadzone w ramach KPOŚK."— Zapis prezentacji:

1 pkt. 3 Agendy spotkania Bieżące działania prowadzone w ramach KPOŚK

2 Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w 2010 r. - Termin: 31 marca 2011 r. - Sprawozdania powinny być przesyłane do Prezesa KZGW w formie papierowej i elektronicznej. Sprawdzenie poprawności i kompletności przesyłanych sprawozdań. Analiza sprawozdań w celu uzyskania informacji na temat stopnia realizacji inwestycji ujętych w KPOŚK w skali kraju. Weryfikacja sprawozdań musi zakończyć się do 16 maja 2011 r.

3 Ocena stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG -Podstawa opracowania: sprawozdania z realizacji KPOŚK w 2010 r. -Termin: 1 czerwca 2011 r. - 16 sierpień 2011 r. Ocena ta pozwoli na: - Określenie obecnego stanu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, - określi działania jakie należy wykonać, aby w jak największym stopniu zrealizować cel zaplanowany na 2015 r.

4 Zapisy TA Zgodnie z postanowieniami TA, wdrażanie wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczących aglomeracji 2000 RLM oraz aglomeracji zgodnych z jej art. 7 powinno przebiegać etapowo, a mianowicie: - do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69 % całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, - do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86 % całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, - do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91 % całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

5 Przekazanie informacji dot. 1313 aglomeracji do KE - Podstawa opracowania: sprawozdania z realizacji KPOŚK w 2010 r. - Termin: czerwiec 2011 r. KE oczekuje informacji na temat stopnia realizacji inwestycji oraz osiągniętych celów zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG i zapisami TA

6 Aktualizacja KPOŚK - Termin rozpoczęcia: lipiec 2011 r. - Przesłanie ankiet aktualizacyjnych do UM celem wypełnienia sierpień - wrzesień Aktualizacja ma na celu: - opracowanie załącznika do KPOŚK, którego realizacja pozwoli na osiągnięcie celów dyrektywy w 2015 r. - weryfikacja aglomeracji ujętych w Programie, możliwa sytuacja – konieczność weryfikacji granic i obszaru aglomeracji ze względu na obecność obszarów o zabudowie rozproszonej

7 Aglomeracja spełnia wymagania dyrektywy 91/271/EWG jeżeli: cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia, oczyszczalnia obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji, kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne powstające w aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do oczyszczalni ścieków, każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być podłączony do oczyszczalni ścieków, ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej oczyszczalni są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska.

8 Założenia przyjęte przy opracowywaniu KPOŚK w zakresie wyposażenia w sieć kanalizacyjną Przy opracowywaniu, w roku 2003, KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy: osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w aglomeracjach odpowiednio: aglomeracje > 150 000 RLM - > 98% RLM, aglomeracje 100 000 RLM - > 95% RLM, aglomeracje 15 000 90% RLM, aglomeracje 2 000 80%RLM. - pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać będzie z indywidualnych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska, - ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych. Wymagania KE: Blisko 100% obsługę zbierania ścieków systemami kanalizacyjnymi. KE jednak nie kwestionuje powyższych założeń.

9 Systemu Informatyczny dla KPOŚK - I etap zakończony Opracowanie projektu SIKPOŚK - II etap w przygotowaniu Dostawa, instalacja i wdrożenie SIKPOŚK Termin zakończenia: 2012 r. + 2 lata serwis gwarancyjny SIKPOŚK umożliwi monitorowanie realizacji zadań wynikających z KPOŚK.

10 Działania jakie mogą być prowadzone w celu realizacji wcześniejszych zadań: - Ewentualne zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, - Ewentualne zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

11 Pozostałe działania: Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji sanitarnej - Termin aktualizacji: lipiec - sierpień 2011 r. - Podstawa opracowania: ankiety otrzymane od UM jesienią 2010 r. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno- spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód - Na wniosek KE przesłanie sprawozdania z realizacji postanowień TA w zakresie wymogów ustanowionych dla ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji


Pobierz ppt "Pkt. 3 Agendy spotkania Bieżące działania prowadzone w ramach KPOŚK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google