Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 2 - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich - promocja obszarów wiejskich - zachowanie dziedzictwa kulturowego - wzrost atrakcyjności turystycznej i i inwestycyjnej obszarów wiejskich - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Cele działania

3 3 § 2. Pomoc jest przyznawana: -gminie; -instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; -kościołowi lub innemu związkowi wyznaniowemu; -organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania. Odnowa i rozwój wsi Beneficjenci

4 4 § 3. 1. Pomoc finansowa jest przyznawana na operację zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania: 1) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, b) z Funduszu Kościelnego, c) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3; d) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw sportu i turystyki Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu

5 5 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu cd. § 3. Pomoc finansowa jest przyznawana na operację zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania: 1) realizowaną w miejscowości: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców

6 6 §3 2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 1) operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach, 2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy- w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym 3) zakończenie realizacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu, cd.

7 7 4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

8 8 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy §4 ust. 2. Pomoc polega na refundacji kosztów: 1.kwalifikowalnych 2.poniesionych: - od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r., - w formie rozliczenia bezgotówkowego związanych z realizacją operacji, której postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy UWAGA!!! Koszty związane z realizacją operacji poniesione po złożeniu wniosku a przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy.

9 9 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy §4 ust.4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 75% kosztów kwalifikowalnych, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tyś. zł w okresie realizacji Programu. §4 ust.5. Jeżeli operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości, wysokość pomocy dla operacji nie może być wyższa niż 500 tyś. zł., przy czym kwoty obciążające limit, o którym mowa powyżej, zostaną określone proporcjonalnie do kosztów realizacji operacji w każdej miejscowości. §4 ust.6 Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 tyś. zł. według kalkulacji kosztów we wniosku o przyznanie pomocy

10 10 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy § 4 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlice i domy kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych służących wyłącznie szkołom lub przedszkolom, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego, zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, koszty związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku,

11 11 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy cd. budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości, rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci, zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn,

12 12 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy cd. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w powyższych punktach (1-12), zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich- w zakresie koniecznym do realizacji operacji, zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

13 13 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy cd. § 5. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, obejmujące koszty: 1.przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów - projektów architektonicznych lub budowlanych - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości opłat za patenty lub licencje, Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi Przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji Dla jednostek samorządu terytorialnego i dla instytucji kultury dla których założycielem jest j.s.t. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

14 14 Odnowa i rozwój wsi Wniosek o przyznanie pomocy § 10. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: numer identyfikacyjny wnioskodawcy, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy nadany wnioskodawcy, nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, opis operacji, plan finansowy operacji, informacje o załącznikach, oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą, zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.

15 15 Odnowa i rozwój wsi Załączniki dołączane do wniosku 1.Plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności: -charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, -inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości -ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, -opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w perspektywie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji,

16 16 Odnowa i rozwój wsi Załączniki dołączane do wniosku cd. Uchwała: –zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości podjęta dla każdej miejscowości, w której będzie realizowana operacja, a w przypadku, gdy w danej miejscowości nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla- rady miasta [gminy] –rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości. W przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości plan odnowy miejscowości oraz ww. uchwała może obejmować wszystkie miejscowości położone na terenie sołectwa.

17 17 Odnowa i rozwój wsi Wniosek o przyznanie pomocy cd. § 11. Jeżeli złożony wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub został złożony bez wymaganych załączników, urząd marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wzywa wnioskodawcę na piśmie, do usunięcia wszystkich braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

18 18 Odnowa i rozwój wsi Wniosek o przyznanie pomocy cd. Jeżeli wnioskodawca nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się informując wnioskodawcę na piśmie o przyczynach nieprzyznania pomocy. Jeżeli nie usunął wszystkich nieprawidłowości lub braków wzywa się go ponownie do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków skutkuje nieprzyznaniem pomocy.

19 19 Odnowa i rozwój wsi Wniosek o przyznanie pomocy cd. § 12. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się terminów dotyczących dokonywanych uzupełnień do wniosku.

20 20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google