Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SANOKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SANOKU"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SANOKU
Opracowały: mgr Jadwiga Oleniacz mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg

2 Informacje ogólne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką usługową i ogólnodostępną. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. Celem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3 Komu pomagamy? Dzieciom w wieku od 0 do 3 roku życia,
Dzieciom przedszkolnym, Dzieciom i młodzieży ze wszystkich typów szkół, Ich rodzicom i nauczycielom.

4 Jak pracujemy? Diagnozujemy rozwój dzieci i młodzieży w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym. Pomagamy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności. Pomagamy rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i nauczaniu. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową. Organizujemy zajęcia rozwijające różnorodne umiejętności, pracujemy indywidualnie lub z grupą. Prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

5 Dokumenty Wydawane Przez Poradnię
Orzeczenia (Zespoły Orzekające) Opinie (psycholog, pedagog)

6 Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Poradnię
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

7 Orzeczenia O Potrzebie Kształcenia Specjalnego Uczniów
niedosłyszących i słabo słyszących niewidomych i słabo widzących z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze) z autyzmem z niepełnosprawnościami sprzężonymi zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożonych uzależnieniem

8 Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju
przyspieszenia obowiązku szkolnego odroczenia obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia klasy I-III na drugi rok gotowości szkolnej dziecka zwolnienia z nauki drugiego języka obcego kwalifikowania do klas terapeutycznych dostosowania wymagań edukacyjnych dostosowania warunków i formy - sprawdziany dostosowania warunków i formy - egzaminy gimnazjalne dostosowania warunków i formy - egzaminy maturalne dostosowania warunków i formy - egzaminy zawodowe udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

9 Opinie w sprawie c.d. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej.

10 Co zawiera opinia? Rodzaj opinii z zaznaczeniem czasu na jaki została wydana Powód zgłoszenia Które badanie? (czy i kiedy były poprzednie badania, jaka była diagnoza) W oparciu o co wydano opinię - jakie badania przeprowadzono, z jaką dokumentacją się zapoznano (informacja o uczniu, zaświadczenia lekarskie) Obserwacje z przebiegu badania istotne dla diagnozy

11 Co zawiera opinia c.d. Łączny opis badania psychologicznego i pedagogicznego z uwzględnieniem: - mocnych stron ucznia, - przeciętnych zasobów, - słabszych stron i obszarów deficytowych Wnioski określające przyczynę zgłaszanych trudności

12 Co zawiera opinia c.d. Zalecane formy pomocy np.:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy I-III SP) lub terapia pedagogiczna (począwszy od klasy IV SP) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, Terapia logopedyczna Inne zalecenia: Dostosowanie wymagań (w jakim zakresie np. wydłużenie limitów czasowych na realizację zadań, naprowadzanie, ukierunkowywanie toku myślenia, stosowanie pytań pomocniczych itp.), Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do nauki, Systematyczna praca w domu, Badanie kontrolne

13 Co powinna zawierać opinia ze szkoły?
Dane dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa). Pieczątka szkoły i dyrektora, data. Podpisy: wychowawcy, dyrektora. Czy uczeń systematycznie uczęszcza do szkoły? Czy i jakie ma trudności?

14 Co powinna zawierać opinia ze szkoły? c.d.
Czy istnieje współpraca rodzica ze szkołą? Jakie jest zachowanie dziecka na lekcji, przerwie? Jakie jest zaangażowanie ucznia w działania? Czy uczeń przygotowuje się do lekcji? Czy miał pomoc ze strony szkoły?

15 Badanie psychologiczne
Określenie poziomu inteligencji (zespołu zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji) Przedziały inteligencji mierzonej za pomocą Skali WISC-R lub WAIS-R(PL) Bardzo wysoka- powyżej 130 Poziom wysoki Powyżej przeciętnej Przeciętny poziom - 90 do 109 Poniżej przeciętnej Pogranicze upośledzenia Upośledzenie umysłowe - od 69 w stopniu lekkim - w stopniu umiarkowanym w stopniu znacznym w stopniu głębokim

16 Jakie funkcje bada test inteligencji?
Inteligencja słowna: Zakres wiedzy ogólnej oraz zdolność jej organizowania,zainteresowania, Pamięć trwała Zrozumienie i uświadomienie obowiązujących zachowań społeczno- moralnych Przeprowadzanie operacji logicznych na liczbach Bogactwo słownictwa, umiejętność zwerbalizowania znaczenia danego słowa, Zdolność tworzenia związków między pojęciami, uogólniania, abstrahowania Pamięć słuchowa bezpośrednia Odporność na dystraktory Inteligencja bezsłowna: - Spostrzegawczość wzrokowa, odróżnianie szczegółów istotnych od nieistotnych Myślenie przyczynowo- skutkowe Zdolność analizy i syntezy spostrzeganego wzoru Koordynacja wzrokowo-ruchowa Zdolność organizowania wzrokowo spostrzeganego materiału Wyobraźnia przestrzenna Zdolność mechanicznego uczenia się wzrokowo-ruchowego, integracja wzrokowo-ruchowa

17 Badanie psychologiczne
Przeprowadzone próby diagnostyczne określają: Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora słuchowego (słuch fonemowy, umiejętności fonologiczne, funkcje słuchowo – językowe) Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora wzrokowego (spostrzeganie materiału wzrokowego, analiza i synteza wzrokowa) Poziom rozwoju analizatora kinestetyczno – ruchowego KAŻDY Z TYCH ANALIZATORÓW MUSI DOBRZE FUNKCJONOWAĆ SAMODZIELNIE, ALE MUSI RÓWNIEŻ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI!

18 Badanie pedagogiczne Tempo i poziom opanowania umiejętności czytania (czytanie głośne i czytanie ciche) Poziom rozumienia treści czytanych tekstów Zdolność konstruowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych Stopień znajomości reguł ortograficznych Poziom poprawności ortograficznej (pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, przepisywanie) i graficznej pisma (analiza wytworów pisemnych ucznia) Poziom sprawności grafomotorycznej (spowolnienie, męczliwość) Dominację czynności ruchowych jednej ze stron ciała (lateralizacja) Poziom wiadomości i umiejętności z matematyki

19 Specyficzne trudności w uczeniu się
Dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu, u podłoża których leżą zaburzenia uwagi, percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji językowych oraz ich koordynacji o różnym stopniu i zakresie) Dysortografia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni) Dysgrafia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma wynikające z zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych) Dyskalkulia (specyficzne trudności w uczeniu się matematyki)

20 Terapia Wykorzystujemy następujące metody:
Arteterapia (bajkoterapia, muzykoterapia, terapia ruchem, plastykoterapia) Socjoterapia Psychoterapia Elementy Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison - Kinezjologii Edukacyjnej -„ Brain Gym”® Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Arteterapia (bajkoterapia, muzykoterapia, terapia ruchem i tańcem, plastykoterapia) Elementy metody Paula Dennisona Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

21 Kiedy i jak możesz się do nas zgłosić?
Zawsze wtedy, gdy masz do rozwiązania problem i oczekujesz fachowej pomocy. Skierowanie nie jest potrzebne. Najłatwiej umówić się telefonicznie, ale można też osobiście. Wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie. NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA.

22 Gdzie można nas znaleźć
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku ul. Kościuszki 16 Tel./Fax Sanok

23 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SANOKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google