Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o"— Zapis prezentacji:

1 Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to innowacyjne i nowoczesne podejście do spraw oświaty !!! Temat szkolenia: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rozważania teoretyczne i praktyczne Autor szkolenia: Beata Ciupińska Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

2 Agenda szkolenia Uczeń niepełnosprawny w placówkach edukacji – płaszczyzna definicyjna. Specjalne potrzeby edukacyjne w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – od opinii i orzeczenia do ewaluacji. Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

3 Korzyści ze szkolenia Identyfikowanie specjalnych potrzeb uczniów. Poznanie zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uświadomienie zadań stojących przed nauczycielami i specjalistami. Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

4 Omawiane zagadnienie Uczeń niepełnosprawny w placówkach edukacji – płaszczyzna definicyjna. Szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 1) niesłyszących, 2) słabosłyszących, 3) niewidomych, 4) słabowidzących, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

5 Omawiane zagadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

6 Specjalne potrzeby edukacyjne w świetle aktualnych uregulowań prawnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

7 Omawiane zagadnienie 1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8 Omawiane zagadnienie Zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych mogą wydać dla ucznia: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

9 Omawiane zagadnienie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, opinie w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży np. specyficznych trudności w uczeniu się

10 Omawiane zagadnienie Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – od opinii i orzeczenia do ewaluacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) Nowelizacja znosi obowiązek tworzenia zespołu dla każdego ucznia. Zadanie to scedowano na wychowawcę klasy. W miejsce PDW i KIP indywidualne lub grupowe programy pomocy p.-p. dokumentowane w dzienniku pracy nauczyciela. Możliwość „rozbicia” 60 min. zajęć z zachowaniem wymiaru tygodniowego

11 Omawiane zagadnienie Organizacja pomoc psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem 1. Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które mogą w tym roku szkolnym przeznaczone na realizację form wskazanych w rozporządzeniu: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

12 Omawiane zagadnienie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; warsztatów; porad i konsultacji.

13 Omawiane zagadnienie 1. Decyzję o objęciu ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną podejmuje wychowawca klasy na podstawie: informacji przekazanej przez nauczyciela lub specjalistę; dokumentacji ucznia – w szczególności opinii PPP.

14 2.Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawcza klasy:
informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z uczniem; ustala formy pomocy, okres jej udzielania oraz liczbę godzin, uwzględniając wymiar godzin zaplanowanych na dany rok szkolny - przez dyrektora szkoły -na poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; przedkłada dane o planowanych formach pomocy dla ucznia dyrektorowi, który na piśmie informuje o tym rodziców ucznia.

15 Omawiane zagadnienie 3. Dokumenty związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej przechowywane są w teczce indywidualnej ucznia, np.:. w gabinecie pedagoga, koordynatora ds. pomocy psychologiczno -pedagogicznej itp. 4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Zespołu.

16 Nasze Warsztaty Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

17 Nasze Wyjazdy Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

18 Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to innowacyjne i nowoczesne podejście do spraw oświaty !!! Biuro Zarządu: Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 155/157 l.19 Adres do korespondencji: Szczerców ul. Piłsudskiego 55 tel. 44 / , Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie

19 Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to innowacyjne i nowoczesne podejście do spraw oświaty !!! Dziękuję za uwagę. Autor szkolenia: Beata Ciupińska Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. © dla Ciebie


Pobierz ppt "Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o"

Podobne prezentacje


Reklamy Google