Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warto wiedzieć… Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warto wiedzieć… Pomoc psychologiczno-pedagogiczna."— Zapis prezentacji:

1 Warto wiedzieć… Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. CEL: Rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości ucznia

3 DLA KOGO ? Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 1.Niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 2. Niedostosowani społecznie. 3. Zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

4 Uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznani w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z uwagi na: szczególne uzdolnienia niepowodzenia edukacyjne choroby przewlekłe zaburzenia komunikacji językowej sytuację kryzysową lub traumatyczną zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, niepożądanymi kontaktami specyficzne trudności w uczeniu się

5 INICJOWANIE POMOCY. Pomoc psychologiczno--pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 5) asystenta edukacji romskiej, 6) pomocy nauczyciela. Jeśli rodzic zauważy ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu.

6 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

7 KTO UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ? Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści pracujący z uczniem. Tworzą oni ZESPÓŁ. Zespół współpracuje z rodzicami ucznia! Rodzice mają prawo do uczestnictwa w pracach zespołu. Jest to równoznaczne z prawem do współdecydowania i partnerskiej współpracy z członkami zespołu.

8 Działajmy razem! Aby określić zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy opisać funkcjonowanie dziecka, uwzględniając różne obszary jego aktywności. Tylko Państwo, Rodzice, wiecie, jak dziecko zachowuje się w domu, dysponujecie wynikami badań, dokumentacją medyczną. Państwa pomoc w określaniu przez zespół potrzeb dziecka i planowaniu działań wspierających będzie więc nieoceniona.

9 Opracowano na podstawie poradnika dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Moje dziecko w przedszkolu i szkole wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji


Pobierz ppt "Warto wiedzieć… Pomoc psychologiczno-pedagogiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google