Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Barbara Łaska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Barbara Łaska."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Barbara Łaska

2 Orzeczenie zawiera zalecaną formę kształcenia.
Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa w przepisach oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie zawiera zalecaną formę kształcenia. Kuratorium Oświaty w Łodzi

3 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 71b. ust. 1 uoso Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kuratorium Oświaty w Łodzi

4 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach (SOS-W, SOW, R-W) Kuratorium Oświaty w Łodzi

5 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 1 ustawy o systemie oświaty: System oświaty zapewnia w szczególności: Kuratorium Oświaty w Łodzi

6 Kuratorium Oświaty w Łodzi
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami Kuratorium Oświaty w Łodzi

7 Kuratorium Oświaty w Łodzi
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych, Kuratorium Oświaty w Łodzi

8 niesłyszących, słabo słyszących; niewidomych, słabo widzących;
Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących; niewidomych, słabo widzących; z niepełnosprawnością ruchową; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z autyzmem; ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi (dot. szkół przyszpitalnych); niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem; z zaburzeniami zachowania,

9 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kształcenie specjalne może być organizowane we wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, Kuratorium Oświaty w Łodzi

10 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 64 ust. 1. uoso Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; Kuratorium Oświaty w Łodzi

11 Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

12 Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ 3 ust. 2 W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy, 3) orientacji przestrzennej i poruszania się, 4) nauki języka migowego (…), 5) inne, wynikające z programów rewalidacji. Kuratorium Oświaty w Łodzi

13 Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ 3 ust. 7 Uczniowi niepełnosprawnemu, na każdym etapie edukacyjnym, naukę można wydłużyć co najmniej o rok Kuratorium Oświaty w Łodzi

14 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167) Kuratorium Oświaty w Łodzi

15 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: - 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej; - 21 roku życia - w przypadku gimnazjum; - 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Kuratorium Oświaty w Łodzi

16 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Szkoły ogólnodostępne i integracyjne zapewniają: - realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; - odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 Kuratorium Oświaty w Łodzi
realizację programu nauczania i wychowania z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy; - zajęcia rewalidacyjne; - integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Kuratorium Oświaty w Łodzi

18 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Szkoły ogólnodostępne udzielają pomocy rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Kuratorium Oświaty w Łodzi

19 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Nauczyciele zatrudnieni dodatkowo, posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół i specjaliści: Kuratorium Oświaty w Łodzi

20 Kuratorium Oświaty w Łodzi
rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; Kuratorium Oświaty w Łodzi

21 Kuratorium Oświaty w Łodzi
współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, w szczególności: Kuratorium Oświaty w Łodzi

22 Kuratorium Oświaty w Łodzi
wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, Kuratorium Oświaty w Łodzi

23 Kuratorium Oświaty w Łodzi
dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, Kuratorium Oświaty w Łodzi

24 Kuratorium Oświaty w Łodzi
w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, Kuratorium Oświaty w Łodzi

25 Kuratorium Oświaty w Łodzi
uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; Kuratorium Oświaty w Łodzi

26 Kuratorium Oświaty w Łodzi
prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; Kuratorium Oświaty w Łodzi

27 Kuratorium Oświaty w Łodzi
prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Kuratorium Oświaty w Łodzi

28 Indywidualny program edukacyjny
Cele pracy z uczniem, wynikające z zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i obserwacji funkcjonowania ucznia w szkole i środowisku: Sposoby osiągania celów na poszczególnych zajęciach - zadania: Polski …………. Matematyka ………… Inne przedmioty …………… Rewalidacja indywidualna …………….. Podpisy: nauczycieli i rodziców Poziom osiągnięcia celu:

29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) obowiązuje od dnia 13 lutego 2003 r.

30 Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ 2. ust. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; (…) Kuratorium Oświaty w Łodzi

31 Kuratorium Oświaty w Łodzi
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; (…) 10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; Kuratorium Oświaty w Łodzi

32 Kuratorium Oświaty w Łodzi
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; Kuratorium Oświaty w Łodzi

33 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów w normie intelektualnej i uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jest taka sama. Kuratorium Oświaty w Łodzi

34 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art a. uoso Obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; Kuratorium Oświaty w Łodzi

35 Kuratorium Oświaty w Łodzi
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; Kuratorium Oświaty w Łodzi

36 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

37 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 71b ust. 2b Dyrektorzy, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (…), mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi. Kuratorium Oświaty w Łodzi

38 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 71b ust. 5a Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół. Kuratorium Oświaty w Łodzi

39 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(…). Dz. U. Nr 13 poz. 114 oraz z 2003 r. Nr 23 poz. 192 Kuratorium Oświaty w Łodzi

40 Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszcza, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zapewnia realizację wskazań, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w szczególności dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach posiadanych środków finansowych Kuratorium Oświaty w Łodzi

41 Poradnia zapewnia dziecku, Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ Poradnia zapewnia dziecku, o którym mowa w ust. 1, pomoc psychologiczno-pedagogiczną zaleconą w orzeczeniu, w zakresie w jakim do udzielenia tej pomocy nie jest przygotowana szkoła lub placówka. Kuratorium Oświaty w Łodzi

42 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Art. 71d ustawy oso Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Kuratorium Oświaty w Łodzi

43 Kuratorium Oświaty w Łodzi
ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi

44 Kuratorium Oświaty w Łodzi
§ 6. 1 i 2 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,(…) dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (…). Kuratorium Oświaty w Łodzi

45 Kuratorium Oświaty w Łodzi
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Kuratorium Oświaty w Łodzi

46 www.kuratorium.lodz.pl zakładka: Kształcenie specjalne
Kuratorium Oświaty w Łodzi

47 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wizytatorzy KO ds. kształcenia specjalnego: Barbara Łaska, Urszula Rados, Tomasz Walczak. Tel w Kuratorium Oświaty w Łodzi

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Barbara Łaska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google