Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja zewnętrzna Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja zewnętrzna Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja zewnętrzna Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego

2 1 Dyrektor i szkoła/ placówka są poinformowani o planie nadzoru zewnętrznego, zawierającego informacje o zakresie ewaluacji problemowej oraz tematyce kontroli planowanych w szkołach/placówkach. §18. 2. 1) 2) 2 Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. §18. 5. 1) 3 Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o kontroli i jej zakresie w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. §18. 5. 2)

3 Ewaluacja zewnętrzna Jest przeprowadzana w następujących obszarach §7 ust.1 : I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej szkoły lub placówki; II. Procesy zachodzące w szkole lun placówce III. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów IV. Zarządzanie szkołą lub placówką

4 Ewaluacja zewnętrzna Obejmuje ( §7 ust.2) : Zbieranie i analizowanie informacji w obszarach (I, II, III, IV ) Ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań Poziomy: A- oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania B –wysoki stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia) C- oznacza średni stopień wypełniania wymagania D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia) E- oznacza niski stopień wypełniania wymagania

5 Ewaluacja zewnętrzna 1 Szkoła/placówka przedstawia wyniki ewaluacji wewnętrznej, które są brane pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej. §8. 4 2 Rada pedagogiczna zna zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej, który przedstawia jej zespół lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, przed rozpoczęciem działań. § 8. 6 3 Rada pedagogiczna zapoznaje się z wynikami i wnioskami z ewaluacji na zebraniu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji. Wyniki i wnioski przedstawiane są przez osoby lub zespół, który prowadził ewaluację. § 9. 1

6 Ewaluacja zewnętrzna Dyrektor otrzymuje raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.§ 9. 3 5 Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania raportu, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do raportu. § 9. 4 6 Jeśli ewaluację prowadził zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór i Kuratora Oświaty, dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty w trybie przedstawionym w pkt 5. § 9. 4

7 Ewaluacja zewnętrzna 7 Dyrektor, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń otrzymuje stanowisko organu sprawującego nadzór lub organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty wobec zgłoszonych zastrzeżeń. § 9. 5 8 Dyrektor otrzymuje raport z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne. § 9. 6 9 Dyrektor, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki. §10. 1) a)

8 Ewaluacja zewnętrzna 1010 Dyrektor wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełnienia wymagania, jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E dotyczący: procesów zachodzących w szkole/placówce funkcjonowania szkoły/placówki w środowisku lokalnym, a szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzania szkołą lub placówką. §10. 2) 1 Osoba prowadząca szkołę niepubliczną, w której w wyniku ewaluacji zewnętrznej, ustalono realizację choćby jednego wymagania na poziomie E wypełnia polecenia nadzoru zewnętrznego w terminie przez niego wskazanym. Jeśli polecenia nie zostaną zrealizowane szkoła zostanie wykreślona z wpisu do ewidencji. §10. 1) b

9 Kontrola 1. Dyrektor czynnie uczestniczy w kontroli. §13. 1. 3) 2. Dyrektor wraz z osoba kontrolującą parafuje każdą stronę protokołu kontroli. §14. 2. 7) 3.Dyrektor otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, poświadczając odbiór §14. 3 4.Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.§16. 1 5. Dyrektor otrzymuje protokół z kontroli z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne.§16. 3 6.Jeśli organ sprawujący nadzór nie uwzględni części lub całości zastrzeżeń dyrektora do ustaleń kontroli, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń dyrektor otrzymuje pisemne stanowisko organu sprawującego nadzór wobec zgłoszonych zastrzeżeń. §16. 4

10 Wspomaganie 1 Dyrektor i szkoła/ placówka może korzystać z przykładów dobrych praktyk, upowszechnianych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. §17. 2) 2 Dyrektor szkoły/ placówki uczestniczy w konferencjach i naradach organizowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. §17. 4)


Pobierz ppt "Ewaluacja zewnętrzna Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google