Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie
OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY I.1.Analizuje się wyniki egzaminu

2 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o analizie wyników egzaminu gimnazjalnego. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
analizy dokumentacji szkoły analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły

4 Pytania kluczowe: Czy w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Czy analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły? Czy wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego są wdrażane? Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

5 Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli

6 1. Czy w szkole przeprowadza się analizę wyników egzaminu gimnazjalnego?
Tak - 15 Nie – 0

7 2. Na jakim poziomie dokonuje się analizy wyników?
Pojedyncze wyniki uczniów - 15 Wyniki zespołów klasowych – 15 3. Co poddaje się analizie ilościowej? Średni wynik procentowy, staniny, rozkład wyników uczniów, porównanie średnich wyników, odchylenie standardowe, centyle, median, modalna

8 4. W jaki sposób dokonywana jest analiza jakościowa?
Zestawienie wyników poszczególnych uczniów (tabele, wykresy), dokonuje się analizy pod kątem które zagadnienia egzaminu sprawiły uczniom trudności i czego dotyczyły, wyszczególnia się zadania najtrudniejsze i najłatwiejsze, porównuje się wyniki uczniów w blokach przedmiotowych na podstawie analizy ilościowej i wytycznych z CKE.

9 5. Czy przy opracowywaniu wyników zespoły przedmiotowe uwzględniają kontekst środowiskowy i deficyty uczniów? Tak - 15 Nie – 0

10 6. W jaki sposób prezentuje się opracowane wyniki egzaminów?
prezentacja multimedialna i tekstowa Radzie Pedagogicznej, rodzicom, uczniom na stronach internetowych szkoły, zestawienie do protokołu z Rady Pedagogicznej.

11 7. Czy zna Pan/Pani wnioski z przeprowadzanych analiz?
Tak - 15 Nie – 0

12 8. W jakim celu prowadzona jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego?
by wskazać mocne i słabe strony pracy szkoły w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu, podniesienie jakości pracy szkoły, dokonywania zmian w procesie edukacyjnym, poprawy wyników nauczania, sprawdzenia efektów nauczania, doskonalenia pracy nauczycieli

13 9. Czy wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego są przez Pana/Panią wdrażane?
Tak - 15 Nie – 0

14 10. Jeśli tak, to w jaki sposób?
ewaluacja przedmiotowego planu pracy, skupienie się na zagadnieniach słabo opanowanych przez uczniów, ćwiczenie umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej, utrwalanie materiału nauczania, modyfikacja form i metod pracy.

15 11. Czy wdrażane przez Państwa wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?
Tak - 15 Nie – 0

16 12. Jeśli tak, to w jaki sposób?
lepsze wyniki na sprawdzianach a w rezultacie na egzaminach zewnętrznych, lepsze wyniki osiągane przez uczniów, wysokie wyniki w konkursach pozaszkolnych, chętniej biorą udział w konkursach i osiągają wysokie wyniki 13. Jakie wnioski wdrożył Pan/Pani na podstawie analizy wyników egzaminacyjnych? zwiększenie ilości wykonywanych ćwiczeń, ewaluacja przedmiotowego programu nauczania, praca metodą projektu, większa liczba doświadczeń.

17 Wywiad z dyrektorem

18 1. Czy w szkole przeprowadzana jest analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych? W szkole przeprowadzana jest analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu zewnętrznego. 2. Czy analiza dokonywana jest na poziomie wyników pojedynczych uczniów czy na poziomie zespołów klasowych? Analiza dokonywana jest na poziomie wyników pojedynczych uczniów jak i zespołów klasowych. 3. Co jest poddawane analizie ilościowej? Analiza surowych wyników uczniów, opis populacji uczniów przystępujących do egzaminu, rozkład wyników procentowych w poszczególnych klasach i szkole (średni wynik, mediana i modalna)

19 4. W jaki sposób dokonywana jest analiza jakościowa
4. W jaki sposób dokonywana jest analiza jakościowa? Skala staninowa, badanie umiejętności stopień łatwości i trudności zadań, wielokrotność wyboru odpowiedzi uczniów w zadaniach zamkniętych. 5. Czy przy opracowywaniu wyników zespoły przedmiotowe uwzględniają kontekst środowiskowy, deficyty uczniów? Przy opracowywaniu wyników zespoły przedmiotowe uwzględniają kontekst środowiskowy i deficyty uczniów. 6. W jaki sposób prezentowane są opracowane wyniki egzaminów? Wyniki egzaminu przedstawione są w formie prezentacji multimedialnej.

20 7. W jakim celu prowadzona jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
7. W jakim celu prowadzona jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego? Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 8. Czy w szkole wdraża się wnioski pochodzące z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego? W szkole wdraża się wnioski pochodzące z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego. 9. Co Pani zdaniem przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? Szczegółowa analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i wdrażane w życie wnioski, systematyczność i konsekwencja nauczycieli, jak i uczniów. 10. Jakie wnioski zostały wdrożone na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego? Nie sposób wymienić wniosków, gdyż każdego roku ze względu na kontekst środowiskowy czy deficyty uczniów wnioski się zmieniają. Szczegółowe wnioski z danego roku szkolnego stanowią zapis w dokumentacji szkolnej, księdze protokołów i wdrażane są na bieżąco.

21 Analiza dokumentacji szkoły

22 Z protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że szkoła analizuje wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu zewnętrznego. Na podstawie analizy tworzony jest raport, a wyniki egzaminu porównywane są z wynikami w powiecie, województwie i kraju. Wnioski uzyskane z analizy wyników przedstawiane są wszystkim nauczycielom podczas Rady Pedagogicznej oraz rodzicom podczas zebrania z rodzicami. Wnioski z analizy przyczyniają się do zmian w procesie edukacyjnym oraz ewaluacji planu pracy poszczególnych przedmiotów. Dostosowywane są także formy i metody pracy co wpływa bezpośrednio na podniesienie jakości pracy szkoły. W celu poprawy wyników egzaminu organizuje się zajęcia wyrównawcze, kółka przedmiotowe, kładzie się nacisk na treści sprawiające problemy podczas egzaminu próbnego i egzaminu zewnętrznego.

23 ANALIZA WYNIKÓW Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Z ankiet do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły można wyciągnąć wniosek, że analiza egzaminu gimnazjalnego prowadzona jest w celu poprawy jakości pracy szkoły. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej można stwierdzić, że wnioski z egzaminu gimnazjalnego są wdrażane. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że stosowane są jakościowe i ilościowe metody analizy egzaminu gimnazjalnego. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej można stwierdzić, że wnioski, które są wdrażane po analizie egzaminu gimnazjalnego przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

24 WYNIKI WYMAGAJACE POPRAWY Pomimo wdrażanych wniosków istnieje grupa uczniów, która osiąga niezadowalające wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

25 WNIOSKI I REKOMENDACJE W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy jakości pracy szkoły.

26 Sposoby prezentacji wyników:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami Skład Zespołu: mgr Dorota Czachurska mgr Ewa Siek


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google