Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

2 Powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych w szkole
ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych w szkole

3 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- Zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO- zarząd województwa Powoływanie na stanowisko dyrektora (za zgodą kuratora oświaty) osoby niebedącej nauczycielem (art. 36 ust. 2). Szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący. Kurator oświaty przy wyrażaniu zgody uwzględnia w szczególności posiadanie przez tę osobę wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.

4 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- Zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO- Zarząd województwa 1. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki osobie wyłonionej w drodze konkursu, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia (art. 36a ust. 1, 2, 5) 2. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty można powierzyć stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych

5 4. Powołanie komisji konkursowej
ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- Zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO- Zarząd województwa 3. Ogłoszenie konkursu 4. Powołanie komisji konkursowej 5. Powołanie komisji konkursowej w przypadku szkół nowozakładanych w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.

6 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT starosta WOJEWÓDZTWO- zarząd województwa Powierzenie stanowiska kandydatowi niewyłonionemu w konkursie (art. 36a ust. 4) Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

7 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art. 36a ust. 9)
ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO- zarząd województwa Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art. 36a ust. 9)

8 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO- zarząd województwa Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, lub nauczycielowi tej szkoły, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z art. 36a ust. 3 i 4 (art. 36a ust. 4a)

9 Odwoływanie dyrektora (art. 38 ust. 1)
ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- zarząd powiatu WOJEWÓDZTWO zarząd województwa Odwoływanie dyrektora (art. 38 ust. 1) w razie : I a) Złożenia przez nauczyciela rezygnacji b) Ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 II W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty,

10 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego oraz opiniowanie odwołania z tych stanowisk (art. 37 ust. 1)

11 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy w sytuacji opisanej w art. 39 ust. 6 (uprawnienia, o których mowa w ust. 3 - kierownika zakładu pracy - nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana)

12 Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej w świetle ustawy Karta Nauczyciela Ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły

13 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela Występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły (art.. 6a ust. 1 pkt 3) GMINA wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT starosta WOJEWÓDZTWO marszałek województwa

14 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (art. 6a ust. 6 pkt 1 i 13) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98, poz z późn. zm.)

15 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela § 8.1 Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (………)

16 Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej w świetle ustawy Karta Nauczyciela Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy o systemie oświaty – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

17 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt1 i art..42 ust.2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oświaty i art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego.

18 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela Organ prowadzący dokonuje cząstkowej oceny pracy zawodowej w zakresie: 1. realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, tj. a) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,

19 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ w świetle ustawy Karta Nauczyciela b) jako kierownika zakładu pracy, a w szczególności: - zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, - przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, - występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, 2. w art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela, tj. - zapewnienia w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

20 Awans zawodowy nauczycieli
Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej w świetle ustawy Karta Nauczyciela Awans zawodowy nauczycieli

21 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Nadawanie w drodze decyzji Administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczyciela Mianowanego (art. 9b ust. 4 pkt 2)

22 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Odmowa nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela minowanego – w  przypadku niespe³nienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 (art. 9b ust. 6)

23 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT starosta WOJEWÓDZTWO marszałek województwa Wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach odwołań od decyzji dyrektora odmawiającej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz wydania przez dyrektora aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z rażącym naruszeniem prawa – art. 156 § 1 Kpa (art. 9b ust. 7 pkt 1)

24 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Wydanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany przez nauczyciela, w trakcie pracy zawodowej, wyższy poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1)

25 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (art. 9g ust. 2)

26 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO marszałek województwa Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego – gdy o ten stopień awansu ubiega się dyrektor szkoły (art.9g ust.3 pkt 1)

27 Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy
Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy

28 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Wyrażanie opinii w sprawie przeniesienia do innej szkoły nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (art. 18 ust. 4)

29 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, bez jego zgody, do innej szkoły, w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko (art. 19 ust. 1)

30 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Zobowiązanie nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1)

31 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły (art. 26 ust. 1 i 2) w razie: ) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego, ) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności, ) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.

32 Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej
Warunki pracy

33 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Warunki pracy - GMINA - RADA GMINY POWIAT - RADA POWIATU WOJEWÓDZTWO - SEJMIK WOJEWÓDZTWA Określanie – po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 42 ust. 7): 1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

34 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Warunki pracy - GMINA - RADA GMINY POWIAT - RADA POWIATU WOJEWÓDZTWO - SEJMIK WOJEWÓDZTWA 2) zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 (dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć).

35 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Warunki pracy - GMINA - RADA GMINY POWIAT - RADA POWIATU WOJEWÓDZTWO - SEJMIK WOJEWÓDZTWA 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3, w tym również nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

36 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Warunki pracy - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Wyrażanie zgody na obniżenie nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ze względu na doskonalenie się wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę (art. 42a ust. 1)

37 Odpowiedzialność dyscyplinarna
Zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w kreowaniu polityki kadrowej Odpowiedzialność dyscyplinarna

38 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Odpowiedzialność dyscyplinarna - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Zniszczenie po upływie lat od dnia doręczenia dyrektorowi szkoły prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie był on karany dyscyplinarnie lub sądownie – zatarcie kary (art. 82 ust. 2)

39 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Odpowiedzialność dyscyplinarna - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Zawieszenie dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie dyrektora od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 ust. 1)

40 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ - Odpowiedzialność dyscyplinarna - GMINA - wójt, burmistrz, prezydent miasta POWIAT- starosta WOJEWÓDZTWO- marszałek województwa Zawieszenie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o  wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka (art. 83 ust. 1a)

41


Pobierz ppt "ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W KREOWANIU POLITYKI KADROWEJ W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google