Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata samorządowa 2 kwietnia 2012 Temat: „JAK DZIAŁA I CO TO JEST SAMORZĄD SZKOLNY?” Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata samorządowa 2 kwietnia 2012 Temat: „JAK DZIAŁA I CO TO JEST SAMORZĄD SZKOLNY?” Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy."— Zapis prezentacji:

1 Debata samorządowa 2 kwietnia 2012 Temat: „JAK DZIAŁA I CO TO JEST SAMORZĄD SZKOLNY?”
Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy sędzia. Manfred Hausmann Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:Izabela Budzinowska oraz zastępca przewodniczącej Jakub Dabov.(kl.III2)

2 Co to jest Samorząd uczniowski?
Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

3 Po co nam samorząd Uczniowski?
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4 Prawa i obowiązki uczniów w naszej szkole
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, uzyskiwania wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności w oparciu aktualny stan wiedzy naukowej Uczeń ma prawo do m.in.: 3. Znajomości statutu szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów wewnątrzszkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, m.In. Takich, jak: regulaminy, wymagania edukacyjne i wychowawcze, systemu oceniania procedur postępowania w przypadku łamania przez ucznia zasad i regulaminu w szkole, 2. Znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów i planu pracy wychowawczej szkoły na dany rok, w którego tworzeniu uczeń może mieć udział oraz wymagań stawianych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 4. Życzliwego, merytorycznego podejścia do sygnalizowanych problemów natury poznawczo-wychowawczej lub zdrowotnej od nauczycieli uczących przedmiotów, wychowawcy, pedagoga/psychologa, pracownika służby zdrowia oraz dyrektora szkoły,

5 Uczeń ma obowiązek: Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie  przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie. Przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych Nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim Godnie reprezentować szkołę Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły

6 Czy prawa i obowiązki uczniów są przestrzegane?

7 Czy wszyscy uczniowie powinni mieć prawo do decydowania o sprawach dotyczących szkoły?

8 Jak działa demokracja w szkole?
Demokracja ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.  Harry Emerson Fosdick

9 Czy bycie w samorządzie to przywilej dla nielicznych czy tylko przykry i męczący obowiązek?

10 Jaki sposób zadbać o potrzeby uczniów?

11 Jaki wpływ powinien mieć dyrektor i grono pedagogiczne na SU ?

12 Kandydaci na Sejm dzieci i młodzieży 2012
Dziękujemy za Uwagę ! Przewodnicząca samorządu szkolnego Izabela Budzinowska Zastępca przewodniczącej samorządu szkolnego Jakub Dabov Kandydaci na Sejm dzieci i młodzieży 2012


Pobierz ppt "Debata samorządowa 2 kwietnia 2012 Temat: „JAK DZIAŁA I CO TO JEST SAMORZĄD SZKOLNY?” Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google