Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego Szkolenie System kształcenia zawodowego a rynek pracy

3 Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej według Eurostat – stan na koniec czerwca 2008 roku

4 Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w Polsce – stan na koniec czerwca 2008 roku

5

6

7 Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 2003-2008

8 Spadek liczby bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (lipiec 2008 r.)

9 Liczba ofert pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 2003-2008

10 Liczba ofert pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

11 Liczba podjęć pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

12 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim według czasu pozostawania bez pracy – stan na koniec I półrocza 2008

13 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim według stażu pracy – stan na koniec I półrocza 2008

14 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim według wieku – stan na koniec I półrocza 2008

15

16

17 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim według wykształcenia – stan na koniec I półrocza 2008

18 Struktura bezrobotnych według wykształcenia w latach 2004 – I półrocze 2008

19 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku

20 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Rozdział 4 Publiczne służby zatrudnienia Art. 8 3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

21 Badanie mające na celu systematyczną obserwację rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Efektem badania jest powstanie raportu: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

22 Sprawozdanie MPiPS-01 Załączniki 1,2,3 PUP Badania zakładów pracy Badania szkół ponadgimnazjalnych Monitoring Dane dotyczą osób bezrobotnych, zgłoszonych ofert pracy wg zawodów i specjalności, a także wg PKD Badanie sondażowe dotyczące obecnego stanu zatrudnienia oraz przewidywanych przyjęć i zwolnień pracowników w ciągu najbliższego roku wg zawodów. Badanie sondażowe w zakresie przewidywanej liczby absolwentów wg zawodów w danym roku szkolnym Źródła informacji do monitoringu

23 Pozwala na: określenie kierunków zmian obecnie zachodzących oraz stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo- kwalifikacyjnych określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

24 Rola i znaczenie monitoringu Określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy, Stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, Określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, Bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), Usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych nadwyżkowych, Usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów, Ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.

25 Zawód deficytowy – zawód na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód zrównoważony – zawód na który występuje na rynku pracy względna równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem a liczbą osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy – zawód na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

26 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu

27 Zawody o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 2000-2007

28 Zawody generujące bezrobocie w 2007 roku

29

30

31

32 Liczba zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2007

33 0SIŁY ZBROJNE 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNIC I KIEROWNICY 2SPECJALIŚCI 3TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 4PRACOWNICY BIUROWI 5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY 6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 9PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Kształcenie w szkolnictwie gimnazjalnym i poniżej Kształcenie w szkolnictwie zasadniczym zawodowym Kształcenie w szkolnictwie średnim i policealnym Kształcenie w szkolnictwie wyższym Klasyfikacja zawodów i specjalności

34 Zawody deficytowe według dużych grup zawodów

35 Zawody zrównoważone według dużych grup zawodów

36 Zawody nadwyżkowe według dużych grup zawodów

37 Wybrane zawody deficytowe w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

38 Wybrane zawody zrównoważone w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

39 Wybrane zawody nadwyżkowe w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

40 Dziękuję za uwagę

41 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google