Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE

2 Dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB)
2

3 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

4 Aktywni i bierni zawodowo (BAEL)

5 Pracujący i bezrobotni (BAEL)

6 Współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia (BAEL)

7 Bezrobocie w Polsce na tle UE
7

8 Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego

9 Zmiany poziomu bezrobocia

10 Zmiany poziomu bezrobocia - sezonowość

11 Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia

12 Oferty pracy i liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy

13 Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
13

14 Programy ograniczające zwolnienia grupowe
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy, inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy do zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ww. ustawy, pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Program może być finansowany przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. 14

15 Problemy rynku pracy: Starzenie się społeczeństwa
Niska aktywność zawodowa ludności Wysoki i wzrastający poziom zatrudnienia w szarej strefie (1131 tys. osób w 2007 r.) Długi czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych Niskie kwalifikacje zarejestrowanych bezrobotnych

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google