Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2 Dane i metodologia Dane użyte w opracowaniu pochodzą przede wszystkim z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z okresu od I kwartału 1995 do IV kwartału 2005 roku, co stanowi 44 obserwacje. Na podstawie nieidentyfikowalnych ankiet BAEL wygenerowano dane dotyczące: pracujących według Polskiej Klasyfikacji Działalności, pozwalające badać sekcje i sektory gospodarki pracujących według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Prognozy liczby pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych wykonywano przy wykorzystaniu Systemu Analiz i Prognoz ( oraz arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Poza danymi pochodzącymi z BAEL’u w opracowaniu wykorzystano dane: o liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia miesięcznego (listopad 2000 – listopad 2006) przysłane przez Wojewódzki Urząd Pracy wykorzystane do prognoz zatrudnienia według powiatów o produkcie krajowym brutto, wartości dodanej brutto, stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniu realnym Prognozy liczby pracujących w powiatach wyznaczono za pomocą modeli wektorowo-autoregresyjnych VAR. Ze względu na duże prawdopodobieństwo migracji pracowników pomiędzy poszczególnymi powiatami jednego województwa, wydawało się zasadne rozpatrywać zatrudnienie w poszczególnych powiatach jako jeden układ ekonomiczny (układ równań ekonometrycznych).

3 Lubuski rynek pracy Udział województwa lubuskiego w tworzeniu PKB w Polsce w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4 Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie lubuskim w latach 1998-2005
Lubuski rynek pracy Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie lubuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

5 Lubuski rynek pracy Wydajność pracy w Polsce i w województwie lubuskim w latach (w tys. zł na 1 pracującego) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6 Lubuski rynek pracy Względna różnica wydajności pracy w Polsce i w województwie lubuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

7 Lubuski rynek pracy Przeciętne realne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim w latach (w zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8 Lubuski rynek pracy Stosunek przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto w województwie lubuskim do przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto w Polsce w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9 Liczba pracujących w woj. lubuskim (w tys. osób) oraz w Polsce
Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w woj. lubuskim (w tys. osób) oraz w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

10 Lubuski rynek pracy Struktura pracujących w 4 sektorach gospodarki Polski i województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

11 Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

12 Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

13 Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

14 Lubuski rynek pracy W większości powiatów odnotowano spadek liczby pracujących do końca 2003 roku i powolny wzrost od początku 2004. Zmiany w poszczególnych powiatach miały one różne nasilenie: największą zmiennością liczby pracujących charakteryzowały się powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański i krośnieński, w których zmienność pracujących wynosiła ok. 12% (udział odchylenia standardowego w średniej arytmetycznej) największą stabilnością pracujących charakteryzował się powiat zielonogórski, gorzowski i świebodziński

15 Prognozy Do wyznaczenia prognozy całkowitego popytu na pracę (liczby pracujących) w województwie lubuskim posłużyły wariantowe prognozy zatrudnienia dla całego kraju: wariant stagnacyjny % wariant umiarkowany --- stopa zatrudnienia w 2010r % wariant optymistyczny %

16 Prognozy Prognozy liczby pracujących w Polsce (w tys. osób) dla różnych wariantów rozwojowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

17 Prognozy Liczba pracujących ( ) oraz prognozy ( ) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

18 Prognozy Liczba pracujących ( ) oraz prognozy ( ) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

19 Prognozy Liczba pracujących ( ) oraz prognozy ( ) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

20 Prognozy – zmiany w liczbie pracujących
Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany wzrost liczby pracujących Kierownicy dużych i średnich organizacji Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Pozostali specjaliści Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Pracownicy usług osobistych i ochrony Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany spadek liczby pracujących Średni personel techniczny Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń

21 Lista rankingowa poszukiwanych zawodów
Największy wzrost* liczby pracujących prognozowany jest w przypadku (wg dużych grup zawodowych): Operatorzy i monterzy maszyn (z 21,4 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 36,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 15,4 tys. osób) Kierownicy dużych i średnich organizacji (z 17,7 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 26,4 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 8,7 tys. osób) Pracownicy usług osobistych i ochrony (z 19,8 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 28,3 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 8,5 tys. osób) Górnicy i robotnicy budowlani (z 14,1 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 21,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 7,7 tys. osób) Kierowcy i operatorzy pojazdów (z 24,6 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 31,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 7,2 tys. osób) Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia (z 14,8 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 21 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 6,2 tys. osób) Pracownicy pozostałych specjalności (z 29,5 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 35,5 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 6 tys. osób) * jako próg, przyjęto wzrost minimalnie o 6 tys. osób

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie


Pobierz ppt "Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google