Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice
Materiały przygotowane na sesję Rady Miejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 26 wrzesień 2012 r.

2 Wstęp Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 1) pełnego i produktywnego zatrudnienia; 2) rozwoju zasobów ludzkich; 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 5) zwiększania mobilności na rynku pracy.

3 Instytucje rynku pracy
Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia; Ochotnicze Hufce Pracy; agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego; instytucje partnerstwa lokalnego. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i pojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

4 Zadania powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez PUP
Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi: opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy wydawanie decyzji o: uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń

5 Usługi i Instrumenty Rynku Pracy
Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia i realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy. Podstawowymi usługami rynku pracy są: 1) pośrednictwo pracy; 2) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 3) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 4) organizacja szkoleń.

6 Usługi i Instrumenty Rynku Pracy c.d.
Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : dodatku aktywizacyjnego refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy prac interwencyjne robót publicznych prac społecznie użytecznych uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej stażu przygotowania zawodowego dorosłych stypendium w okresie kontynuowania nauki refundacji rolników organizacji szkoleń

7 Wykorzystanie Instrumentów Rynku Pracy w Gminie Wadowice
Prace interwencyjne ilość osób Roboty publiczne ilość osób

8 Wykorzystanie Instrumentów Rynku Pracy w Gminie Wadowice c.d.
Staże ilość osób Prace społecznie użyteczne ilość osób

9 Beneficjenci urzędów pracy.
Głównymi adresatami usług i instrumentów rynku pracy są osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz osoby niepełnosprawne. Przez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę która: ukończyła 18 lat, pozostaje bez zatrudnienia oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej, posiada zdolności i gotowości do podjęcia pracy, nie uczęszcza do szkoły w systemie dziennym, jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, nie  posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Status osoby bezrobotnej szczegółowo określa art.2 pkt.1 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. )

10 Stopa bezrobocia w Polsce, województwie oraz powiecie ( dane wg. GUS )

11 Liczba osób bezrobotnych w powiecie wadowickim

12 Struktura osób bezrobotnych w Gminie Wadowice z uwzględnieniem wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy.

13 Struktura osób bezrobotnych w Gminie Wadowice z uwzględnieniem wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy. c.d.

14 Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach w 2011 oraz 2012 roku.
Projekt konkursowy Profesjonalista Rynku Pracy Projekt konkursowy Twoja Szansa Projekt systemowy Czas Nowych Możliwości Rok 2012 Projekt Partnerski Miasto Równych Możliwości-Program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych

15 w Wadowicach ul. Mickiewicza 27
Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ul. Mickiewicza 27 Wadowice Tel/fax


Pobierz ppt "Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google