Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników

2 Warunki uzyskania pomocy
PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI…

3 Warunki uzyskania pomocy
zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 99,poz.1001) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy, spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu Pracy złożył w CEiPM wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej ( przed podpisaniem umowy z młodocianym )

4 Zawarcie umowy o refundację
W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada: wniosek o zawarcie umowy o refundację dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora praktycznej zawodu oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych formularz o pomocy publicznej innej niż de minimis w przypadku pracodawcy będącym dużym przedsiębiorcą dodatkowo dokument określony § 3 ust.10 rozporządzenia MPiPS

5 Umowy do 30 listopada Ważne!
kopie umów o pracę z pracownikami młodocianymi zawarte na czas nieokreślony świadectwo pracy młodocianego jeśli zaliczono mu okres nauki u innego pracodawcy

6 Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć
nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi

7 Kopie dokumentów WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM! (dokument musi zawierać stwierdzenie „poświadczam za zgodność z oryginałem”, podpis pracodawcy i datę)

8 Negatyw Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego.

9 Wypłata refundacji Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty: wniosek o dokonanie refundacji rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” ) kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA ) informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!

10 Wysokość wynagrodzenia
Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi: w pierwszym roku nauki – 4% w drugim roku nauki – 5% w trzecim roku nauki – 6% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

11 Wynagrodzenie młodocianych
W okresie od 1.IX. do 31.XII 2008 r. wynagrodzenie wynosi: 1 rok nauki oraz cały okres przyuczenia- nie mniej niż 4% - 118,05 zł 2 rok nauki – nie mniej niż 5%- 147, 57 zł 3 rok nauki – nie mniej niż 6 %- 177, 08 zł Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. W sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.)


Pobierz ppt "Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google