Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Коpie: 1
1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacyjne kursy zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

2 Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych opisane są w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw); rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy -definicja
(art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

4 Organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (1):
(art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 4

5 Organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (2):
(art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. 5

6 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
W rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano zawody, dla których istnieje możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 6

7 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
(§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. 7

8 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
(§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 8

9 Elementy składowe programu nauczania dla KKZ:
ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

10 Elementy składowe programu nauczania dla KKZ:
efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji; minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. Przykład:

11 Ramowy plan kursu – przykład:
Ramowy plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla wybranej kwalifikacji na przykład A. 18 – Prowadzenie sprzedaży, właściwej dla zawodu sprzedawca, powinien zawierać: minimalną liczbę godzin dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; minimalną liczbę godzin dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia.

12 Ramowy plan kursu:

13 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
(§ 6 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować OKE o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.

14 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
(§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca określone w rozporządzeniu dyplomy, świadectwa oraz zaświadczenia jest zwalniana, na swój wniosek z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na KKZ umożliwia takie zwolnienie.

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
(§ 9 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

16 Podsumowanie: Jeśli chcesz zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla danej kwalifikacji: Sprawdź w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy możesz to zrobić. Przygotuj ramowy plan kursu. Zrób dokładną diagnozę kompetencji i kwalifikacji uczestników kursu. Podziel ich na odpowiednie grupy. Przygotuj alternatywne ramowe plany kursu dla zidentyfikowanych grup. Opracuj program kursu.


Pobierz ppt "Kwalifikacyjne kursy zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google