Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Dofinansowań Rynku Pracy Warszawa, 18 czerwiec 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Dofinansowań Rynku Pracy Warszawa, 18 czerwiec 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Warszawa, 18 czerwiec 2013 r.

2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym i funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3 Formy wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

4 Stopnie niepełnosprawności
Osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji (...), jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego) lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

5 Stopnie niepełnosprawności
Znaczny - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. * Osoby niepełnosprawne ze schorzeniem specjalnym - osoby niepełnosprawne, w odniesieniu, co do których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomi. 

6 Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 25 a ust.1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji (...), refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz z późn. zm.).

7 Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; - 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

8 Kwoty podlegające refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
Art. 18 ust. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.   Za okres styczeń - grudzień 2013 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, wynosi: 434,87 – na ubezpieczenie emerytalne, 178,22 – na ubezpieczenie rentowe.

9 Wysokość refundacji Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyliczone od standardowych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów. Stopień niepełnosprawności Refundacja za okresy od stycznia do grudnia 2013 r. Znaczny 613,09 zł Umiarkowany 367,85 zł Lekki 183,93 zł

10 Kwoty podlegajace refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność  w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Za okres styczeń - grudzień 2013 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi: 93,70 – na ubezpieczenie emerytalne, 38,40 – na ubezpieczenie rentowe.

11 Wysokość refundacji Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyliczone od pomniejszonych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów. Stopień niepełnosprawności Refundacja za okresy od stycznia do grudnia 2013 r. Znaczny 132,10 zł Umiarkowany 79,26 zł Lekki 39,63 zł

12 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne składa co miesiąc wniosek WN-U-G, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 260) oraz raz do roku wraz z pierwszym wnioskiem (i w przypadku zmiany danych) jeden z formularzy: INF-O-P-dM (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) lub INF-O-P-dR (Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie). Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych

13 Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być: Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej*; Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %; * Zakład pracy chronionej - działalność gospodarcza, w której zatrudnionych jest nie mniej niż 25osób, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynosić co najmniej 50% ogółu zatrudnienia, w tym 20% w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo 30 % ogółu zatrudnienia, na który składają się osoby niewidome, psychicznie lub umysłowo chore w stopniu znacznym lub umiarkowanym. 13

14 Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane dla następujących podmiotów: Pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Pracodawcy nie wykonującemu działalności gospodarczej nie stanowi pomocy publicznej w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych 14

15 Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje: na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury; jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. 15

16 Kwoty dofinansowania ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ OTWARTY RYNEK PRACY
stopień znaczny – 180% minimalnego wynagrodzenia - 2700 stopień znaczny ze specjalnymi schorzeniami 180% + 40% - minimalnego wynagrodzenia – 3300  stopień umiarkowany – 100% minimalnego wynagrodzenia –   stopień umiarkowany ze specjalnymi schorzeniami 100% + 40% - minimalnego wynagrodzenia –   stopień lekki – 40% minimalnego wynagrodzenia – 600 stopień lekki ze specjalnymi schorzeniami 40% + 40% - minimalnego wynagrodzenia – 1200 OTWARTY RYNEK PRACY stopień znaczny – 180% x 70% - minimalnego wynagrodzenia – 1890 stopień znaczny ze specjalnymi schorzeniami – (180% + 40%) x 90% - minimalnego wynagrodzenia – 2970 stopień umiarkowany – 100% x 70% - minimalnego wynagrodzenia – 1050 stopień umiarkowany ze specjalnymi schorzeniami – (100% + 40%) x 90% - minimalnego wynagrodzenia – 1890 stopień lekki – 40% x 70% - minimalnego wynagrodzenia – 420 stopień lekki ze specjalnymi schorzeniami – (40% + 40%) x 90% - minimalnego wynagrodzenia – 1080 Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą", 75 % tych kosztów.

17 Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne składa wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P. Do wniosku należy załączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - INF-O-PR. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał dotychczas pomocy publicznej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, wówczas powinien złożyć jeden z w/w Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu ... (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej) oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej. Pracodawca składa wniosek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek 17

18 SODiR – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji
Wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne obsługiwane są przez system informatyczny – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Wniosek Wypłata Beneficjent SODiR Łącze internetowe Łącze internetowe Off – line – beneficjent pracuje na komputerze On – line – beneficjent pracuje w widoku strony www Wniosek wysłany w formie papierowej - wprowadzany do SODiR przez pracownika Funduszu 18

19 Dziękuję za uwagę. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, Warszawa tel


Pobierz ppt "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Dofinansowań Rynku Pracy Warszawa, 18 czerwiec 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google