Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy"— Zapis prezentacji:

1 Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy
Paulina Pakuła

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U r. nr 90, poz. 844).

3 Zakres przedmiotowy ustawy
Ustawę stosuje się w sytuacji konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także(w szczególnych przypadkach) na mocy porozumienia stron.

4 Zakres podmiotowy ustawy
Ustawę stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który wypowiada umowę o pracę: ◊ istotne ograniczenie temporalne- w ciągu dni, ◊ istotne ograniczenie ilościowe- A)10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 99 osób, B)10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników, C)30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej osób.

5 Obowiązki pracodawcy w świetle ustawy
względem organizacji związkowych, względem powiatowego urzędu pracy.

6 Konsultacje z organizacjami związkowymi
W konsultacjach biorą udział zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy, Konsultacje dotyczą w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

7 Szczególne regulacje dotyczące uchylenia ochrony ogólnej i szczególnej z kodeksu pracy- rozwiązanie
przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy nie stosuje się art. 38 k.p., chyba że nie zawarto porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, przy wypowiadaniu pracownikom umowy o pracę nie stosuje się art. 41 k.p., ale: wypowiedzenie umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p. jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, gdy upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy nie stosuje się innych szczególnych przepisów ochronnych, od tej zasady istnieje jednak wyjątek.

8 Wyjątek od zasady derogacji przepisów ochronnych
Pracownikom: o których mowa w art. 39 i 77 k.p., będącym członkiami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, będącym członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej, a także członkami tej organizacji, upoważnionymi do reprezentowania jej względem pracodawcy, będącym społecznymi inspektorami pracy można wypowiedzieć jedynie warunki pracy lub płacy za wyrównaniem wynagrodzenia do czasu pozostawania pod szczególną ochroną.

9 Ustanowienie szczególnego terminu wypowiedzenia
W przypadku umów zawartych na czas określony i na zastępstwo każda ze stron może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

10 Obowiązki pracodawcy względem pracownika
Wypłata odprawy pieniężnej, Powinność ponownego zatrudnienia.

11 Odprawa pieniężna Art. 8 ust. 1 ustawy
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

12 Powinność ponownego zatrudnienia
Art.9 ustawy W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust.1, w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

13 Dziękuję za uwagę. Paulina Pakuła


Pobierz ppt "Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google