Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załączniki do wniosku o płatność Toruń, 12 kwietnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załączniki do wniosku o płatność Toruń, 12 kwietnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Załączniki do wniosku o płatność Toruń, 12 kwietnia 2006 r.

2 1.Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty Dowodami potwierdzającymi poniesienie wydatków mogą być: -Faktury, -Rachunki, -Inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

3 2.Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac: -protokoły odbioru robót, -protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia urządzeń, -protokoły odbioru wyposażenia z wykazem wszystkich dostarczonych pozycji, -inne protokoły odbioru/przekazania do użytkowania poszczególnych części/całości projektu.

4 3.Oznaczone datą i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek; Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być: -kopia wyciągu bankowego lub każdego dokumentu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności, -zestawienie dokonanych przelewów przez bank beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, -kopia polecenia przelewu, -inne dokument i równoważnej wartości dowodowej.

5 4.Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 5.Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu; 6.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; 7.Sprawozdanie z realizacji projektu (dołączone do wniosku o płatność końcową); 8.Zaświadczenie z banku o rachunku bankowym (dołączone do pierwszego wniosku o płatność);

6 9.Wyjaśnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, przekraczających (+/-)10% w stosunku do wartości wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu; 10.Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów prawa krajowego; 11.Opinie, zaświadczenia, uzgodnienia lub pozwolenia w zakresie wymogów sanitarnych i ochrony środowiska odnoszące się do realizowanego projektu;

7 12.Opinia niezależnego rzeczoznawcy o wartości rynkowej zakupionej przez Beneficjenta nieruchomości; 13.Opinia niezależnego rzeczoznawcy stwierdzająca, że budynek lub budowla, spełniają wymagania określone w przepisach prawa krajowego lub wymieniająca elementy, które nie spełniają; 14.Oświadczenia beneficjenta zawierające informacje dotyczące sprzedającego nieruchomość oraz że sprzedający nieruchomość w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem sprzedaży nieruchomości nie otrzymał pomocy krajowej lub wspólnotowej na tę nieruchomość;

8 15.Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedłożonych faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej – jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedłożonej fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej odnosi się do umów zawartych przez beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych.

9 W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikami Biura Sektorowego Programu Operacyjnego Alicją Zdziarską E-mail: a.zdziarska@kujawsko-pomorskie.pla.zdziarska@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 85 61 Iwoną Małkiewicz E-mail: i.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pli.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 82 18 Moniką Siemiątkowską E-mail: m.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.plm.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 83 84

10 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Załączniki do wniosku o płatność Toruń, 12 kwietnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google