Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, 16 lipiec 2012 r.

2 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Umowa o dofinansowanie

3 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Plan prezentacji: 1.Proces zawierania umowy o dofinansowanie 2.Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie 3.Wybrane postanowienia umowy 4.Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 5.Najczęstsze przyczyny opóźnień w zawieraniu umowy 6.Najczęstsze pytania Wnioskodawców

4 Poddzialanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie: www.mg.gov.pl w zakładce: Fundusze Unii Europejskiej poddziałanie 6.5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dokumenty dla Wnioskodawców

5 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Proces zawierania umowy o dofinansowanie Zawarcie umowy Kompletowanie dokumentacji Poinformowanie Wnioskodawcy Lista rankingowa

6 Poddzialanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Sposób zawierania umowy o dofinansowanie: Kto osoba uprawniona do reprezentacji Gdzie siedziba IW lub korespondencyjnie Kiedy w terminie 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów

7 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie: Oświadczenia (lub zaświadczenia): 1.Ewidencja Działalności Gospodarczej lub KRS 2.US 3.ZUS 4.NIP 5.Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danych przedstawianych przy wniosku o dofinansowanie w zakresie uzyskanej pomocy de minimis.

8 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie: 1.Statut albo umowa Spółki 2.Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku bakowego/rachunków bankowych przez Beneficjenta 3.Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela przedsiębiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

9 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przygotowanie przez IW projektu umowy o dofinansowanie oraz poinformowanie Beneficjenta o gotowości podpisania umowy

10 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Podpisanie umowy o dofinansowanie Korespondencyjnie Zawarcie umowy zawsze w obecności notariusza W siedzibie IW

11 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wybrane postanowienia Umowy: Osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz zapewnienie trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat, a w przypadku mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu.

12 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wybrane postanowienia Umowy: Niezwłocznie poinformowanie IW o wszelkich zagrożeniach, uchybieniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.

13 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wybrane postanowienia Umowy: Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu oraz zasadniczych modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 ust.1 rozporządzenia 1083/2006.

14 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wybrane postanowienia Umowy: Kontrola projektu W siedzibie Beneficjenta on the spot

15 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przykładowe instytucje kontrolujące: Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Certyfikująca, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska

16 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wybrane postanowienia Umowy: Informowanie opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.

17 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Weksel wraz z deklaracją wekslową

18 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy UWAGA NA: Pieczęcie Podpisy Dokumenty tożsamości albo poświadczenie notarialne tylko w przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy

19 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Najczęstsze przyczyny opóźnień w zawieraniu umowy: Niepodpisanie lub niepotwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów/oświadczeń Niepoinformowanie IW o zmianie reprezentacji Spółki/adresu/rachunku bankowego Brak stosownych podpisów i pieczęci na umowie oraz wekslu i deklarcaji wekslowej

20 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Najczęstsze pytania Wnioskodawców: 1.Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do udziału w 50% liczby działań określonych w branżowym programie promocji? Odpowiedź: Tak. zgodnie z informacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.), przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału w 50% liczby działań określonych w branżowym programie promocji.

21 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 2. Gdzie można uzyskać informację na temat aktualnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG? Odpowiedź: Informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki, w części poświęconej Funduszom Unii Europejskiej, w zakładce dla poddziałania 6.5.2 POIG – ogłoszenia o naborze (http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+6 52/Ogloszenie+o+naborze).http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+6 52/Ogloszenie+o+naborze Ponadto, dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 652.POIG@mg.gov.pl.652.POIG@mg.gov.pl

22 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 3. Kiedy zostanie zakończony nabór wniosków o dofinansowanie? Odpowiedź: Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie konkursu otwartego. Nabór ciągły prowadzony jest od terminu określonego w ogłoszeniu o naborze i trwa do wykorzystania środków przewidzianych na dany konkurs nie dłużej niż do końca branżowego programu promocji, do którego Wnioskodawca zgłosił udział, przy czym wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do którego Wnioskodawca zgłosił udział.

23 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google