Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

23, 24, 25 kwietnia 2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "23, 24, 25 kwietnia 2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy."— Zapis prezentacji:

1

2 23, 24, 25 kwietnia 2013

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Tekst jednolity rozporządzenia ze wszystkimi zmianami z dnia 10 grudnia 2010r.

4 Zadania otwarte: zadania rozszerzonej odpowiedzi zadania krótkiej odpowiedzi zadania z luką Zadania zamknięte: zadania wyboru wielokrotnego zadania na dobieranie zadania typu prawda-fałsz

5 Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe odwołują się do określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne informują jak rozumieć przyporządkowane im wymagania szczegółowe. Zadania egzaminacyjne mogą zgodnie z zasadą kumulatywności przyjętą w podstawie programowej odnosić się do wcześniejszych etapów kształcenia.

6 Historia i wiedza o społeczeństwie - egzamin trwa 60 minut i składa się z zadań zamkniętych Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 20 minut Język polski - egzamin trwa 90 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, w tym dłuższej wypowiedzi pisemnej Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony 45 minut

7 Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania odnosić się będą do różnych epok historycznych i zawierać różne sposoby udzielania odpowiedzi.

8 Zadania z języka polskiego mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzana będzie również znajomość utworów literackich oraz dorobku autorów. Dłuższa wypowiedź pisemna może być w formie: rozprawki, charakterystyki, sprawozdania, opowiadania lub opisu. Mogą być również wykorzystane formy użytkowe: życiorys i CV, list motywacyjny, list oficjalny, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja.

9 Biologia, chemia, fizyka, geografia- egzamin trwa 60 minut i składa się z zadań zamkniętych Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 20 minut Matematyka – egzamin trwa 90 minut i składa się z zadań otwartych i zamkniętych Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 45 minut

10 Więcej niż dotychczas będzie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

11

12 Zadania z matematyki będą sprawdzać znajomość pojęć matematycznych oraz w większym stopniu niż do tej pory umiejętność dobierania strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zmniejszy się ilość zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w sytuacjach typowych. Zadania otwarte będą sprawdzane na siedmiu poziomach (m.in. dokonanie istotnego postępu, pokonanie zasadniczych trudności, pełne rozwiązanie).

13 Zadanie Kod dostępu do komputera Andrzeja złożony jest z czterech kolejnych wielokrotności liczby 7 ustawionych od najmniejszej do największej. Suma tych wielokrotności wynosi 294. Znajdź liczby, z których złożony jest ten kod. Zapisz swoje rozumowanie.

14 W pudełku znajduje się 30 losów loterii. 5 z tych losów jest wygrywających, 10 jest przegrywających, a wyciągnięcie jednego z pozostałych upoważnia do wyciągnięcia jeszcze jednego losu. Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Pierwsza osoba, która brała udział w tej loterii, wyciągnęła los przegrywający. Czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu wygrywającego wzrosło. PRAWDA FAŁSZ II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu przegrywającego zmalało. PRAWDA FAŁSZ III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu upoważniającego do ponownego losowania nie zmieniło się. PRAWDA FAŁSZ

15 Egzamin może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z tego języka, który jest nauczany w szkole jako obowiązkowy Egzamin na poziomie podstawowym trwa 60 minut i może być przedłużony o 20 minut dla uczniów o specjalnych potrzebach Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 30 minut

16 Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowychZnajomość środków językowych Wypowiedź pisemna

17 Znajomość funkcji językowych sprawdzana jest wyłącznie na poziomie podstawowym Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym.

18 Zasadnicze różnice na poziomie podstawowym i rozszerzonym: Umiejętności językowe są sprawdzane w szerszym zakresie Większa różnorodność środków językowych w tekstach Zakres tematyczny tekstów ze słuchu i pisanych jest szerszy Typy tekstów są bardziej urozmaicone Teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności Teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

19 Tworzenie wypowiedzi pisemnej Obejrzałeś/obejrzałaś film w nowym kinie. W mailu do kolegi z Niemiec: wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało napisz, dlaczego polecasz obejrzany film opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałeś/wracałaś z kina. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych.

20 Wypowiedź pisemna – wyłącznie na poziomie rozszerzonym Wypowiedź ucznia jest oceniana w następujących kryteriach: treść spójność i logika wypowiedzi zakres środków językowych poprawność środków językowych

21 Wyniki uczniów będą podzielone ze względu na przedmioty oraz podane w dwóch skalach: Wynik procentowy – odnosi się do zadań, informuje, ile procent zdający uzyskał ze wszystkich możliwych punktów do zdobycia Wynik centylowy – odnosi się do wyników wszystkich zdających w danym roku, np. centyl 70 oznacza, że 70% gimnazjalistów napisało dany egzamin tak samo lub gorzej, a 30% uczniów zdało lepiej


Pobierz ppt "23, 24, 25 kwietnia 2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google