Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy egzamin gimnazjalny 2012 w części matematyczno - przyrodniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy egzamin gimnazjalny 2012 w części matematyczno - przyrodniczej."— Zapis prezentacji:

1 Nowy egzamin gimnazjalny 2012 w części matematyczno - przyrodniczej

2 Program szkolenia 1.Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 2.Zmiany w egzaminie gimnazjalnym w części MP. 3.Nowe zadania egzaminacyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 4.Ćwiczenia w opracowywaniu zróżnicowanych form zadań.

3 Dlaczego zmiany ? nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) zmiana warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Rozp. MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.)

4 Czego dotyczą zmiany w egzaminie gimnazjalnym? -Zakres wymagań egzaminacyjnych -Struktura egzaminu -Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych -Czas trwania egzaminu -Komunikowanie wyników egzaminu

5 Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (może odnosić się także do wybranych przedmiotów nauczania z wcześniejszych etapów).

6 Jaka jest forma egzaminu? Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

7 Jaka jest struktura egzaminu? Egzamin składa się z 3 części, ale każda ma inną strukturę niż dotychczas. Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia.

8 Część humanistyczna egzaminu składa się z dwóch części, które obejmują swym zakresem następujące przedmioty: - historię i wiedzę o społeczeństwie - język polski.

9 Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych odwołujących się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

10 Część matematyczna składa się także z dwóch części, które sprawdzają wiedzę i umiejętności z - przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia i geografia) - matematyki.

11 Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki (w por ó wnaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym) mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytm ó w i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunk ó w. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zadań zamkniętych.

12 Czas trwania egzaminu Czas trwania egzaminu został wydłużony ze 120 minut do 150 minut w części: -humanistycznej -matematyczno-przyrodniczej. Część językowa trwa 60 minut na każdym poziomie. W każdej części możliwe wydłużenie czasu trwania egzaminu.

13 Jak prezentowane będą wyniki egzaminu? Wyniki z egzaminu podane będą w podziale na wyniki częściowe: - polonistyczny, - historyczno-społeczny, - matematyczny, - przyrodniczy, - z języka obcego – poziom podstawowy, - z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę), - z drugiego języka obcego – poziom podstawowy (jeśli uczeń chce przystąpić dodatkowo), - z drugiego języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę).

14 Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

15 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

16 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

17 Egzamin w 2012 roku Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek): – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

18 Część matematyczno - przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa): – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

19 Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek): – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

20 Kilka pytań dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

21 Pytanie 1 Czym skutkuje nieprzystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z zakresów pierwszej (GH) lub drugiej (GMP) części egzaminu gimnazjalnego?

22 Odpowiedź: Uczeń obowiązany jest przystąpić ponownie do całej części egzaminu (Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (…) z dnia 30 kwietnia 2009r.)

23 Pytanie 2 Jakie konsekwencje ponosi uczeń, który musi przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na dwóch poziomach, a przystąpił tylko do poziomu podstawowego lub rozszerzonego?

24 Odpowiedź: Uczeń nie uzyska świadectwa ukończenia gimnazjum!

25 Pytanie 3 Czy laureaci, np. z matematyki, zwalniani są z całej części egzaminu, czy tylko z zakresu matematyki?

26 Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń na egzaminie gimnazjalnym w roku 2012 będzie zwolniony z obowiązku przystąpienia do części matematyczno – przyrodniczej tego egzaminu.

27 Pytanie 4 Czy w przypadku stwierdzenia niesamodzielności rozwiazywania testu z matematyki przewodniczący SZE przerywa i unieważnia tylko test z matematyki, czy również napisany wcześniej test z przedmiotów przyrodniczych?

28 Odpowiedź: W przypadku stwierdzenia niesamodzielności na teście z matematyki PSZE unieważnia uczniowi całą część matematyczno – przyrodniczą.

29 Jak przygotować uczniów do egzaminu? Podstawa – podstawa programowa oraz umiejętność doboru zadań sprawdzających opanowanie umiejętności w niej opisanych.

30 Przykłady zadań matematyka

31 Zadanie 1 *) VAT to podatek doliczany do cen towar ó w i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywana jest ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 22%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć jego cenę bez podatku, wystarczy I. od ceny brutto odjąć jej 22% TAK NIE II. podzielić cenę brutto przez 1,22 TAK NIE III. obliczyć 78% ceny brutto TAK NIE IV. pomnożyć cenę brutto przez 100 i wynik podzielić przez 122 TAK NIE V. podzielić cenę brutto przez 0,78 TAK NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

32 Zadanie 2 *) Aby otrzymać kartę wstępu do klubu, należy poprawnie rozwiązać wylosowane zadanie. Ola i Ania wylosowały zadanie, które rozwiązywały wspólnie. Miały ocenić, czy podane zdania są prawdziwe. Jak oceniły, skoro weszły do klubu? Skoro 2 10 1000, 3 10 60 000, to I. 2 12 1 200 TAK NIE II. 3 9 20 000 TAK NIE III. 2 20 1 000 000 TAK NIE IV. 6 10 60 000 000 TAK NIE *) Próbne zestawy egzaminacyjne Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

33 Zadanie 3 *) W pudełku znajduje się 30 los ó w loterii. 5 z tych los ó w jest wygrywających, 10 jest przegrywających, a wyciągnięcie jednego z pozostałych upoważnia do wyciągnięcia jeszcze jednego losu. Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Pierwsza osoba, kt ó ra brała udział w tej loterii, wyciągnęła los przegrywający. Czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu wygrywającego wzrosło. PRAWDA FAŁSZ II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu przegrywającego zmalało. PRAWDA FAŁSZ III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu upoważniającego do ponownego losowania nie zmieniło się. PRAWDA FAŁSZ *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

34 Zadanie 4 *). R ó wnoległobok, w kt ó rym stosunek długości sąsiednich bok ó w wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające tr ó jkąty. Obw ó d każdego z tych tr ó jkąt ó w jest r ó wny 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. R ó wnoległobok ma obw ó d 40 cm. TAK NIE II. R ó wnoległobok ma bok o długości 12 cm. TAK NIE III. Jeden z bok ó w r ó wnoległoboku jest dwa razy kr ó tszy od drugiego. TAK NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

35

36 Zadanie 6 *) Na rysunku przedstawiono dwa r ó wnoległoboki ABCD i ABEF. Uzasadnij, że czworokąty CDAG oraz EFGB mają r ó wne pola. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowy egzamin gimnazjalny 2012 w części matematyczno - przyrodniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google