Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej."— Zapis prezentacji:

1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

2 Składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej, części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

3 Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut. Z zakresu języka polskiego: egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

4 Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia): egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut. Z zakresu matematyki: egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

5 Na poziomie podstawowym: egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut. Na poziomie rozszerzonym: egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut; dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.

6 Egzamin gimnazjalny dla ucznia (słuchacza) klasy trzeciej jest obowiązkowy. Ucznia (słuchacza) obowiązuje odświętny strój szkolny. Uczeń (słuchacz) na salę egzaminacyjną wchodzi po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości. Co może mieć ze sobą uczeń? a. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, b. ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, c. linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

7 Zdający ma obowiązek: a. zapoznać się z instrukcją (może poprosić o jej wyjaśnienie); b. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny; c. wykonać czynności związane z kodowaniem pracy. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

8 Zabrania się: a. opuszczania wyznaczonego miejsca w sali; b. porozumiewa się z innymi zdającymi; c. wypowiadania uwag i komentarzy; d. zadawania pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje przerwaniem uczniowi egzaminu gimnazjalnego i unieważnieniem całej danej części.

9 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac niesamodzielnego rozwiązywania zadań skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu.

10 Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.

11 Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

12 Terminy składania dokumentów przez kandydatów: od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz. 12.00 Terminy rekrutacji: od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz. 15 00 – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 5 lipca 2012 r. do godz. 10 00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych (z podziałem na oddziały); do 9 lipca 2012 r. do godz. 12 00 – dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 10 lipca 2012 r. do godz. 10 00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

13 Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dostępne są na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej: www.cke.edu.pl Natomiast informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl


Pobierz ppt "Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google