Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie współfinansowania zadań w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie współfinansowania zadań w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie współfinansowania zadań w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych 2012 r.

2 Wnioskodawcy Dotacje w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach ogłaszanych przez Fundusz Programów PriorytetowychDotacje w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach ogłaszanych przez Fundusz Programów Priorytetowych Osoby fizyczne na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 2

3 Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych -2011 rok 3 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

4 Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych -2011 rok 4 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

5 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 5 budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 8.500.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Intensywność dofinansowania

6 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na: Koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza. zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza koszty wykonania robót budowlano – montażowych realizowanego przyłącza koszty opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w części dotyczącej odcinka przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach nieruchomości odbiorcy czyli odcinka przewodu położonego pomiędzy granicą nieruchomości gruntowej a budynkiem podmiotu, który do sieci jest przyłączany 6

7 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Za koszty niekwalifikowane uznaje się: koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania odcinka łączącego przyłącze kanalizacyjne z wybudowaną siecią opłaty administracyjne, geodezyjne itp. związane z realizacją przyłącza koszty wykonania odcinka łączącego przyłącze kanalizacyjne z wybudowaną siecią 7

8 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 8 wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m 3 /d na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 1.056.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł brutto). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Intensywność dofinansowania

9 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na: Koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł. brutto. zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków 9

10 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Za koszty niekwalifikowane uznaje się: Zakończenie realizacji zadania w terminie do dnia 15 listopada danego roku. koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków koszty nadzoru opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków 10

11 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 11 modernizacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 3.150.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000 zł. Intensywność dofinansowania

12 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na: Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć: - dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej, - dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej, - dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej. zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników). odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000,00 zł. 12

13 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Za koszty niekwalifikowane uznaje się: koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej koszty zakupu grzejników roboty towarzyszące inwestycji prace odtworzeniowe 13

14 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 14 Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne. Cel w latach 2012 - 2014 Okres wdrażania 600.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 99% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Intensywność dofinansowania

15 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, tj. dotyczące : usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji Beneficjenta. usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce. 15 Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu.

16 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Za koszty niekwalifikowane uznaje się: za koszty niekwalifikowane uznaje się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu wykazywanie kosztów niekwalifikowanych we wniosku o dotację nie jest obligatoryjne 16

17 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie kompletnego wniosku złożonego do Funduszu za pośrednictwem Banku. 17

18 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku winien zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosków oraz z przypisami znajdującymi się w treści formularza. 18

19 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Kredyt z dotacją Funduszu może być przeznaczony na koszty związane z inwestycją, poniesione po dacie złożenia wniosku w Banku. 19

20 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia w Funduszu wniosku o ich dofinansowanie. 20

21 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia w roku 2012 upływa 30 września 2012 r. do siedziby Banku 31 października 2012 r. do siedziby Funduszu 31 października 2012 r. do siedziby Funduszu Podpisanie umowy kredytowej z bankiem następuje w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku. 21

22 KROK PO KROKU OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA 22

23 Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania udzielenie Wnioskodawcom pełnej informacji w zakresie zapisów Regulaminu i Programu sprawdzenie zdolności kredytowej Wnioskodawcy wydanie formularza wniosku o udzielenie dotacji przyjęcie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami 23

24 Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania sprawdzenie kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosków o udzielenie dotacji oraz kierowanie do Wnioskodawców, w imieniu Funduszu, wezwań do usunięcia ewentualnych braków stwierdzonych przez Bank w złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oraz złożenia wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji przeprowadzenie wstępnej kontroli realizacji zadania – zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego oraz umowy o współpracy z bankami podejmowanie wstępnej decyzji o przyznaniu kredytu, warunkiem której będzie przyznanie przez Fundusz dotacji przekazywanie Funduszowi oryginałów kompletnych wniosków o przyznanie dotacji, co do których wydano warunkowe decyzje kredytowe wraz z Kartą przekazania wniosku, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy 24

25 Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania wpłynięcie wniosku wraz z kompletem załączników do siedziby Funduszu ocena merytoryczna wniosku (pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej) decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania przekazywanie Bankowi informacji o podjętych decyzjach, o których mowa powyżej w terminie do 10 dni od ich podjęcia 25

26 Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania zawieranie z Wnioskodawcami umów kredytu z dotacją, w których zamieszczone zostały istotne postanowienia wskazane w Załączniku nr 2a lub 2b do Umowy o współpracy przekazywanie Funduszowi kopii zawartych umów kredytowych oraz stosownych aneksów, jednak nie później niż do dnia w którym po raz pierwszy następuje uwzględnienie Kredytobiorcy przez Bank w nocie obciążeniowej dokonanie rozliczeń z Funduszem (nota obciążeniowa, rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego, trwałości zadania) 26

27 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych www.wfosigw.lodz.pl www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz ppt "Zasady współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie współfinansowania zadań w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google