Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lepszy start dla „zawodowca” r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lepszy start dla „zawodowca” r."— Zapis prezentacji:

1 Lepszy start dla „zawodowca” 06.10.2011 r.

2 Agenda spotkania Wprowadzenie
Omówienie zasad uczestnictwa w etapie II projektu Przedstawienie założeń specjalistycznych szkoleń menadżerskich i doradztwa Sesja pytań Ankieta potrzeb szkoleniowych Rozdanie zaświadczeń De minimis

3 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

4 OKRES REALIZACJI II ETAPU PROJEKTU
01 września 2011r. do 30 września 2012 r.

5 Korzyści z udziału w projekcie
30 godzin specjalistycznych szkoleń, 10 godzin indywidualnego doradztwa, materiały niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł w dwóch transzach: 80% do zł r. 20% do 8000 zł r. wsparcie pomostowe w wysokości 1100 pln przez okres do miesięcy działania firmy, okres kwalifikowalnosci kosztów od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

6 Obowiązki uczestnika Udział w specjalistycznym wsparciu szkoleniowo – doradczym. Uczestnik może opuścić z zajęć do 20% godzin usprawiedliwionych. Prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie m. st. Warszawy przez 12 miesięcy. Zamknięcie działalności gospodarczej przed okresem 12 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu otrzymanego wsparcia (wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie pomostowe, koszt wsparcia specjalistycznego) powiększone o odsetki karno-skarbowe. Wydatkowanie środków z dotacji jednorazowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym biznesplanu.

7 Obowiązki uczestnika cd.
Wydatkowanie środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego na pokrycie opłat bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym: - opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne; koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń); koszty eksploatacji pomieszczeń (m.in. energia elektryczna, cieplna, gaz, woda); koszty usług pocztowych; koszty usług księgowych; koszty usług prawnych; koszty Internetu i połączeń telefonicznych; koszty materiałów biurowych; inne bieżące koszty operacyjne.

8 Obowiązki uczestnika cd.
Rozliczanie otrzymywanych środków finansowych zgodnie z Zasadami Rozliczania dla projektu w systemie transz (na podstawie dokumentów księgowych). Poddanie się kontroli w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej. Rozliczenie końcowe otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

9 Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym
W zakresie okresu realizacji poszczególnych zadań W zakresie wydatków np. rodzaju, wartości, ilości Pisemne zgłoszenie - wniosek o zmiany wraz z Kartą zmian złożony w Biurze Projektu Przesunięcia pomiędzy pozycjami do 10% wartości zakładanego wydatku zgłosić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian - bez aneksu umowy Pozostałe wymagają aneksu do umowy – należy złożyć wniosek nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, kiedy zmiana ta powinna wejść w życie.

10 Szkolenie z zasad rozliczeń
Godzina – Sala 2018 r. Godzina Sala 2023 Pałac Kultury i Nauki

11 Szczegółowych informacji o projekcie udziela zespół projektowy:
Małgorzata Tupin – Beata Kozłowska – Kajetan Gryglewski –

12  DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Tel. 22 656 76 19 Marta Jakubiak Tomasz Pactwa
Naczelnik Wydziału Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Biura Funduszy Europejskich Tel


Pobierz ppt "Lepszy start dla „zawodowca” r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google