Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PN: 'WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO' Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PN: 'WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO' Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PN: 'WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO' Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego

2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykszta ł cenia i kompetencji w regionach Dzia ł anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ś ci i jako ś ci szkolnictwa zawodowego

3 Cel ogólny projektu: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów oraz wykszta ł cenie nowych umiej ę tno ś ci zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich potrzeb do rynku pracy. Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego

4 Cele szczegó ł owe: Zwiększenie poziomu wiedzy u uczniów/uczennic z matematyki Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych z języków obcych uczniów/uczennic Zwiększenie poziomu wiedzy informatycznej Zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic i nauczycieli Zwiększenie poczucia własnej wartości, wzrostu samooceny, relaksacji napięć, zwiększenie umiejętności plastycznych i manualnych u uczniów/uczennic Rozwinięcie umiejętności z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego

5 Beneficjenci Ostateczni 412 uczniów/uczennic oraz 20 nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych Zespo ł u Szkó ł Zawodowych im. Stanis ł awa Konarskiego w Opolu Lubelskim Technikum Technikum Hotelarskiego Technikum Gastronomicznego

6 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Dzia ł ania w projekcie : Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z: matematyki, języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego Dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic: barman, kelner, carving, sommelier, ECCC- Obsługa turystyki Dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli/lek: barman, kelner, sommelier, carving, barista, obsługa programu Fidelio Grupa wsparcia (Arterterapia) Klub Młodego Przedsiębiorcy

7 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Dodatkowe zaj ę cia wyrównawcze z matematyki Zaj ę cia wyrównawcze z j ę zyków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego 8 grup BO łą cznie : 80 BO, realizacja IX 2011-V2013. j ę zyk angielski 6 grup BO J ę zyk niemiecki 4 grup BO J ę zyk rosyjski 2 grupy BO łą cznie: 120 BO, Realizacja: IX 2011-V 2013.

8 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic nauczycieli/nauczycielek łą cznie: 150 BO, realizacja III 2012-III 2013 łą cznie: 20 BO, realizacja XI 2011-III 2012.

9 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Grupa wsparcia Spotkania indywidualne, warsztaty dla uczniów/uczennic którzy w ramach wolnego czasu pragn ą wzmocni ć motywacj ę, samoocen ę, nauczy ć si ę zachowa ń asertywnych wobec zagro ż e ń, tolerancji i poszanowania pogl ą dów innych, relaksacji napi ęć oraz zwi ę kszenie umiej ę tno ś ci plastycznych i manualnych Łą cznie 32 BO realizacja IX 2011- V 2013

10 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Klub M ł odego Przedsi ę biorcy zajęcia rozszerzające wiedzę nt. zdobywa wiedzę na temat rynku pracy i jego wymogów. W ramach realizacji tego zadania została nawiązana współpraca z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji W Lublinie Cel: rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej Poznanie zasad poruszania się po rynku pracy Ocena własnych możliwości i predyspozycji zawodowych Łącznie – 30 BO Realizacja – IX 2011- V 2013

11 Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Wdro ż enie systemu zarz ą dzania Jako ś ci ą ISO 9001 Cel: efektywne zarządzanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania


Pobierz ppt "PROJEKT PN: 'WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO' Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google