Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2009."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2009

2 Zmiany EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W CZĘŚCI USTNEJ: Uczeń składa
bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej sesji egzaminacyjnej w kraju /do r./ plan prezentacji – 1 tydzień przed tym terminem /do r./.

3 Zmiany Przewodniczący SZE:
przedstawia w harmonogramie części ustnej egzaminu maturalnego miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w tym dniu /ustalić w porozumieniu z PZE/.

4 Zmiany W skład PZE wchodzi:
egzaminator przedmiotu i członek, z uwzględnieniem, że żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki – dotyczy zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę.

5 Zmiany Członkowie SZE dopilnowują:
aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne urządzenia telekomunikacyjne, ani elektroniczne nośniki informacji.

6 Zmiany Członkowie ZN: rozdają zdającym paski kodowe
na sali egzaminacyjnej

7 Wychowawcy klas maturalnych - do 24 kwietnia
Przypominają o treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu /gablota na korytarzu/, Szkolą z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

8 Wychowawcy klas maturalnych - 24 kwietnia
Przekazanie zdającym: instrukcji dotyczącej organizacji i przebiegu egzaminu, informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych, informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

9 Zdający: ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi z wykazu, nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać /dotyczy także ZN/. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu! /zakaz składania urządzeń w sali/

10 Egzamin w części ustnej
Zdający przychodzi odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali /istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów/ *należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

11 Egzamin pisemny - organizacja
godz. 8:00 odprawa ZN, godz. 8:30 uczniowie przychodzą pod wyznaczoną salę, godz. 8:30 uczniowie są wpuszczani do sali /wg. listy/ po okazaniu dowodu tożsamości, Zdający losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsce, Zdający otrzymuja paski kodowe, ok. 8:45 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających udaje się po arkusze, dokumentację i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. 8:50 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających wraca z arkuszami egzaminacyjnymi do sali, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, przypomnienie zasad kodowania, kodowanie arkusza i karty odpowiedzi /naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne2 sztuki na egzamin/.

12 Egzamin pisemny 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy,
ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie przez ZN, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie /opisanie zgodnie z instrukcją/ – w towarzystwie jednego ze zdających, przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających.

13 Kodowanie arkuszy

14 Kodowanie arkuszy

15 Spóźnieni Osoby zgłaszające się na egzamin po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nie zostają wpuszczane do sali!

16 Egzamin maturalny - zakłócanie porządku, niesamodzielna praca
Przewodniczący ZN zgłasza fakt /przez łącznika/ Dyrektorowi - przewodniczącemu SZE. Przewodniczący SZE przerywa egzamin zdającego /egzamin zostaje unieważniony/ i nakazuje opuszczenie sali zdającemu. Fakt odnotowuje się w protokole

17 Egzamin maturalny -unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

18 Egzamin maturalny - wyjście z sali
W przypadku konieczności wyjścia z sali – zdający podnosi rękę do góry /milczy/, podchodzi członek ZN lub przewodniczący ZN, /ewentualnie/ wyraża zgodę, przekazując zdającego pod opiekę „łącznika”. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

19 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

20 Tryb odwoławczy Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu.

21 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2009 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

22 Termin dodatkowy egzaminu /w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych/
Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym /decyzja ostateczna/. Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu.

23 Termin dodatkowy egzaminu
Egzaminy ustne – termin ustala dyrektor szkoły /od r. do r./. Egzaminy pisemne: r. język polski – godz. 9:00; r. wos – godz. 9:00; r. - jęz. angielski - godz. 9:00; jęz. niemiecki – 14:00; r. matematyka - godz. 9:00; r. biologia - godz. 9:00; chemia – 14:00; r. - geografia - godz. 9:00; informatyka – 14:00;

24 Egzamin maturalny poprawkowy
Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

25 Egzamin maturalny poprawkowy
Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników / r./ - do r. składa pisemną informację zawierającą oświadczenie /wg. wzoru – zał. 18/ o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Egzaminy poprawkowe /pisemne i ustne/ przeprowadzane będą w macierzystych szkołach.

26 Egzamin maturalny - poprawkowy
Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny: 25 sierpnia 2009r. godz. 9:00 egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2009r.

27 Podwyższanie wyników egzaminu
Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech).

28 Podwyższanie wyników egzaminu
Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: PP PR PR PP PR

29 Kolejne sesje egzaminacyjne
Deklaracja wstępna – do r. Deklaracja ostateczna – do r. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów obowiązkowych, może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat. Po upływie 5 lat zdaje egzamin w całości.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google