Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE ŻYCIE DLA ODPADÓW RECYKLING, PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE ŻYCIE DLA ODPADÓW RECYKLING, PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 NOWE ŻYCIE DLA ODPADÓW RECYKLING, PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu frakcji odpadów komunalnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Rozporządzenie określa roczne poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wymagane do osiągnięcia przez gminę oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3 Poziomy recyklingu Zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z , str. 3) Polska jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

4 Poziom recyklingu i przygotowana do ponownego użycia [%]
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Tabela nr 1 Poziomy dla: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych Poziom recyklingu i przygotowana do ponownego użycia [%] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 12 14 16 18 20 30 40 50

5 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Tabela nr 2 Poziomy dla odpadów- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 36 38 40 42 45 50 60 70

6 P pmts = 𝑀𝑟 𝑝𝑚𝑡𝑠 𝑀𝑤 𝑝𝑚𝑡𝑠 ×100%
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru P pmts = 𝑀𝑟 𝑝𝑚𝑡𝑠 𝑀𝑤 𝑝𝑚𝑡𝑠 ×100% gdzie: P pmts- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, Mr pmts- łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, Mw pmts- łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na podstawie wzoru:

7 Mw pmts = Lm x Mw GUS x Umptms,
w przypadku gmin: Mw pmts = Lm x Mw GUS x Umptms, 2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Mw pmts = Mo x Umpmts, gdzie: Lm- liczna mieszkańców gminy, MwGUS- masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa , Mo- łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Umpmts- udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym  odpadów komunalnych.

8  należy brać pod uwagę odpady o kodach:
gdzie:  należy brać pod uwagę odpady o kodach: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny,  na podstawie aktualnego KPGO lub na podstawie morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

9 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie wzoru Pbr= 𝑀𝑟𝑏𝑟 𝑀𝑤𝑏𝑟 x 100% Pbr- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %, Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, Mwbr- łączna masa wytworzonych  innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych , pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych

10 Kary za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów recyklingu
Zgodnie z art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej obliczanej jako iloczyn stawki opłaty za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, określanej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonych w Mg, wymaganej do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Taki sam jest sposób obliczania kary za nieosiągnięcie wyznaczonego poziomu przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

11 Sprawozdawczość i udostępnianie informacji
Dane dotyczące masy odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami gminy będą pozyskiwały ze sprawozdań kwartalnych przekazywanych ze sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także od prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na podstawie prowadzonej ewidencji z zakresu gospodarowania odpadami, zgodnie z odrębnymi przepisami. Gminy są zobowiązane udostępniać na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty zobowiązane w danym roku kalendarzowym poziomych odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użyciu i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomach wymaganych do osiągnięcia.

12 Udział recyklingu i innych metod odzysku w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych w 2010 r. źródło: ERNST & YOUNG „Segregacja i recykling odpadów komunalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej

13 Udział recyklingu i innych metod odzysku w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych w UE-10 w 2010r. źródło: ERNST & YOUNG „Segregacja i recykling odpadów komunalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej

14 Skuteczność selektywnej zbiórki u „źródła” w krajach UE-10 źródło: ERNST & YOUNG „Segregacja i recykling odpadów komunalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej


Pobierz ppt "NOWE ŻYCIE DLA ODPADÓW RECYKLING, PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google