Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziomy odzysku i recyklingu Nowe zadania dla Gmin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziomy odzysku i recyklingu Nowe zadania dla Gmin"— Zapis prezentacji:

1 Poziomy odzysku i recyklingu Nowe zadania dla Gmin
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wizyta studyjna Pałac Bukowiec r. Bogdan Korczewski „EKO-INNOWACJE”

2

3 GDZIE JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY (GUS -2011)
wytworzyliśmy ,8 tys. ton (wzrost o 90 tys. ton w stosunku do 2010 r.) zebraliśmy ,6 tys. ton odpadów komunalnych (spadek o 2,2% w stosunku do 2010) 57,9% zostało zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (58,3% w 2010 roku), 40,3% przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego (39,9% w 2010 roku), pozostałe 1,8% przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w roku 2010). na 1 mieszkańca Polski przypadało około 315 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie ok. 255kg (woj. łódzkie 356/250) unieszkodliwiliśmy ok. 8,5 mln. ton zbiórka selektywna to ok. 5-6% odpadów komunalnych wprowadzamy na rynek ponad 4,5 mln ton opakowań raportujemy odzysk i recykling na poziomie 2,6 mln ton funkcjonuje około 600 różnych składowisk - zamiast 300 Tak było……. A co nas czeka…….

4 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ

5 RECYKLING ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Obowiązek zapewnienia recyklingu zużytych opakowań dotyczył dotychczas tylko ich użytkowników. Sposoby wypełnienia obowiązku: - Samodzielnie odzyskać i poddać recyklingowi, - Przystąpić do Organizacji Odzysku. Opłata produktowa za niepełne wykonanie obowiązku. Ustalone poziomy recyklingu na rok 2007 i dla Polski okres przejściowy do końca 2014.

6 POLSKIE PRAWO O OPAKOWANIACH
Ustawa z 27 marca 2001 Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Ustawa z 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Ustawa z 27 marca 2001 o odpadach Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych Rozporządzenia w sprawie poziomów zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7 WYMAGANE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU 2002 - 2014

8 REALIZACJA OBOWIĄZKU RECYKLINGU

9 DYREKTYWA RAMOWA 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11): do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła (dotyczy wszystkich podmiotów, nie tylko gospodarstw domowych) do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo. do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, odpadów rozbiórkowych do minimum 70 % wagowo.

10 DYREKTYWA RAMOWA 2008/98 Hierarchia postępowania z odpadami (zasada 5 kroków) (art 4): zapobieganie przygotowywanie do ponownego użycia (nowe) recykling inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem unieszkodliwianie

11 DYREKTYWA RAMOWA 2008/98 Zadania nałożono na gminy – ustawą z dn. 1 lipca 2011 r. „ O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (UCP) Kolejne zmiany będą wprowadzane w: ustawie o odpadach, ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

12 NOWE ZADANIA GMIN Przesłanki podstawowe:
wdrożyć zbieranie selektywne odpadów. 2. Uruchomić punkty selektywnego zbierania odpadów. 3. Ustalić opłatę niższą , gdy odpady są zbierane selektywnie. 4. „Zmobilizować” tych co nie zbierają selektywnie. 5. Osiągnąć poziomy recyklingu w poszczególnych latach. 6. Złożyć sprawozdanie z realizacji zadań ustawowych . 7. Zapłacić karę za niewykonanie…….

13 NOWE OBOWIĄZKI GMIN (1) Art. 3.2 (U.C.P)
ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

14 POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA (%) Rozporządzenie MŚ z dn. 29 maja 2012 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia Należy brać pod uwagę odpady o kodach: , , , , , , , , , ex odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

15 ROZPORZĄDZENIE MŚ z dn. 29 maja 2012 r
ROZPORZĄDZENIE MŚ z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Pptms oblicza się jak poniżej: Pptms Pptms – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w procentach Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodząca ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg obliczana na podstawie wzoru:……..

16 Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts
Rozporządzenie MŚ z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Mwptms w przypadku gmin oblicza się jak poniżej: Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts Mwptms w przypadku podmiotów (art. 9g) oblicza się jak poniżej: Mwpmts = Mo x Umpmts Lm liczba mieszkańców gminy, MwGUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa, Mo łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Umpmts udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (morfologia własna lub KPGO) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oblicza się dla wszystkich podanych rodzaj podanych rodzajów odpadów.

17 ROZPORZĄDZENIE MŚ z dn. 29 maja 2012 r
ROZPORZĄDZENIE MŚ z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oblicza się łącznie dla wszystkich podanych rodzajów odpadów Należy brać pod uwagę odpady o kodach: , , , , , , , , , ex odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

18 NOWE OBOWIĄZKI GMIN (2) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

19 NOWE OBOWIĄZKI GMIN (3) Art Rada Gminy ….uchwala regulamin u.c. p. na terenie gminy, zwany dalej regulaminem; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Art Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

20 NOWE OBOWIĄZKI GMIN (4) Art (górne stawki opłat, gdzie gmina nie przejmuje obowiązków) . Rada gminy określając stawki opłat [..],stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Art. 6k.3. (podstawowe stawki opłat, gdzie gmina przejmuje obowiązki) . Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

21 SZANSE RYNKU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE /od 2012/
zabezpieczenie faktycznej realizacji obowiązku aktywne działania Ministra Środowiska w zakresie przyspieszenia zmian w prawie nieuchronna konieczność uporządkowania rynku zainteresowanie KE i zagrożenie sankcjami karnymi

22 SZANSE RYNKU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE /od 2012/
Praktycznie nieograniczony rynek zbytu na stłuczkę szklaną: Ok ton opakowań szklanych - roczna produkcja hut szkła opakowaniowego Ok Mg stłuczki zużyto w 2011 w hutach szkła opakowaniowego Mg to minimalny potencjał zużycia stłuczki przez huty Pokonana bariera 80% zużycia stłuczki w jednej z hut Warunek recyklingu szkła w hutach: jakość stłuczki Naprzeciw temu wychodzi kilka firm uzdatniających szkło które mają jeszcze niewykorzystane moce produkcyjne Całość zebranego szkła z opakowań szklanych będzie zagospodarowana

23 POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI (%) Rozporządzenie MŚ z dn. 29 maja 2012 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 65 70 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

24 CO ZYSKA GMINA ? Przybędzie nowych obowiązków co wpłynie na rozwój idei samorządności. Nadzór nad kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3. obsługi administracyjnej tego systemu. Samodzielność w wyborze firmy komunalnej. Nadzór nad strumieniem odpadów (nareszcie odpady nie trafią do „lasu” i zostaną rozdzielone na frakcje surowcowe u źródła). Świadomość EKOLOGICZNĄ mieszkańca (w tym to, że bez segregacji drożej zapłaci za swoje odpady).

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poziomy odzysku i recyklingu Nowe zadania dla Gmin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google