Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ"— Zapis prezentacji:

1 WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ

2 „W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem. (…) Okazuje się, że poczucie zadowolenia z życia, na które m.in. składa się satysfakcja zawodowa, jest jednym z czynników decydujących o długości życia. To jest decyzja o własnym życiu.” dr hab. B. Zawadzki, Kim być? Wielkie planowanie, „Perspektywy” 2007, nr5

3 Żeby dokonać dobrego wyboru zawodu, powinniśmy sami wykazać zainteresowanie światem pracy:
Jak pomóc? zastanówmy się jakie zawody nas interesują. Pozyskajmy informacje na temat umiejętności i kwalifikacji, wymaganych w danym zawodzie. Zbierzmy informacje na temat zmian szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ścieżki kształcenia w danym zawodzie .

4 80 % badanych uczniów wskazuje rodziców jako najlepszych doradców.
Kto ma dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka? Jaka jest moja rola w podejmowaniu tej decyzji? Jakie zmiany zaszły w szkolnictwie ponadgimnazjalnym? Ile jest czasu na ostateczny wybór? Czy zależy nam na usamodzielnieniu się ?

5 Warunki usamodzielnienia się:
Odpowiedni wiek. Dojrzałość emocjonalna. Niezależność finansowa którą daje DOBRA PRACA

6 Cechy dobrej pracy: poszukiwana przez pracodawców,
dająca możliwości rozwoju, ciekawa, dobrze płatna, potrzebna praktycznie wszędzie.

7 Co daje realną szansę znalezienia takiej pracy?
WIADOMOŚCI + UMIEJĘTNOŚCI = KWALIFIKACJE

8 PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA:
(a przynajmniej do rozważenia)...

9 SZKOŁA UCZĄCA ZAWODU

10 EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DOTYCHCZASOWY SYSTEM EDUKACYJNY GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 3-letnie LICEUM PROFILOWANE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży i dorosłych 2 lub 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży i dorosłych EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2-letnie LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych 3-letnie TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

11 NOWY SYSTEM EDUKACYJNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE dla dorosłych EDUKACJA POZAFORMALNA I NIEFORMALNA ? EGZAMIN MATURALNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych od II klasy EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN MATURALNY

12 NOWY SYSTEM EDUKACYJNY
3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE da młodzieży i dorosłych SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2 lub 2,5 - letnia SZKOŁA POLICEALNA da młodzieży i dorosłych 4 - letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3 - letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży 3 - letnia SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla młodzieży ABSOLWENT ZSZ może kontynuować naukę w LO od 2 klasy

13 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I ROZSZERZONE
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM WIEDZA O KULTURZE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ALBO PODSTAWOWYM, ALBO ROZSZERZONYM JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ JĘZYK REGIONALNY MATEMATYKA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWO REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I KONTYNUOWANE W ROZSZERZONYM HISTORIA WOS GEOGRAFIA BIOLOGIA CHEMIA FIZYKA INFORMATYKA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM HISTORIA MUZYKI HISTORIA SZTUKI JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA FILOZOFIA PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZYRODA

14 ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW W LO
wybieramy od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia; jeżeli uczeń nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z historii i społeczeństwa; jeżeli uczeń nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z przyrody; obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące uczeń realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego; ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. ?

15 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W TECHNIKUM
w technikum dysponujemy tą samą listą przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym, jak w liceum; uczeń wybiera obowiązkowo 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w zawodzie, jednym z nich musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia; przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, a także ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne.

16 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
zawodu można nauczyć się w szkole młodzieżowej - technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie kwalifikacyjnym dla dorosłych, gdy ukończymy 18 lat; mamy możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje, jeżeli uczeń uzyska wymagane umiejętności i wiedzę na innej drodze niż edukacja szkolna; kształcąc się w zawodzie, zdobywamy pojedyncze kwalifikacje; liczba kwalifikacji, które wyodrębniono w zawodzie jest zależna od jego złożoności

17 Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych.

18 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
potwierdzenie jednej kwalifikacji umożliwia podjęcie pracy z zakresu tej kwalifikacji; uczeń nie będzie zdawał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko egzaminy z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Jeżeli zawód ma jedną kwalifikację, to uczeń będzie ją potwierdzał w ostatniej klasie. Jeżeli natomiast ma dwie lub trzy kwalifikacje, to należy się spodziewać egzaminów już w trzeciej klasie.

19 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo. Przykładowo: jeśli uczeń w drugiej klasie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację „Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, to ten dokument da mu prawo do zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym będą wykonywane czynności z tego zakresu. Przykładowa kwalifikacja jest pierwszą i wspólną dla zawodów: elektromechanik, elektryk i technik elektryk.

20 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: 23 zawody z trzema kwalifikacjami, 72 zawody z dwiema kwalifikacjami, 98 zawodów z jedną kwalifikacją, 7 zawodów szkolnictwa artystycznego bez kwalifikacji. Kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata, w technikum cztery lata. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody tworzą odpowiednie zbiory kwalifikacji.

21 KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK
KWALIFIKACJA E13 KWALIFIKACJA E14 KWALIFIKACJA E15 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych Technik informatyk = + +

22 KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK
KWALIFIKACJA M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub KWALIFIKACJA E14 KWALIFIKACJA M19 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Technik mechanik Użytkowanie obrabiarek skrawających = + lub KWALIFIKACJA M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń.

23 PRZYKŁADOWE ZBIORY KWALIFIKACJI
E13 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E14 – Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych E15 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E16 – Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich E17 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych E22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych Kwalifikacje wspólne, skracające czas uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu: dla montera elektronika i technika elektronika - kwalifikacja wspólna to E6, dla technika informatyka i teleinformatyka - kwalifikacja wspólna to E14.

24 PRZYKŁAD ZDOBYWANIA TYTUŁU TECHNIKA PO ZDANIU KWALIFIKACJI NA PODBUDOWIE JUŻ ZDOBYTYCH KWALIFIKACJI W INNYM ZAWODZIE KWALIFIKACJA A 36 Prowadzenie rachunkowości. KWALIFIKACJA A 65 Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych. Technik rachunkowości + = Technik ekonomista + = KWALIFIKACJA A 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

25 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W klasyfikacji opisanej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego znajdziesz: typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

26 KLASYFIKACJA ZAWODÓW – OBSZARY KSZTAŁCENIA
A - administracyjno-usługowy, B - budowlany, E - elektryczno-elektroniczny, M - mechaniczny i górniczo-hutniczy, R - rolno-leśny z ochroną środowiska, T - turystyczno-gastronomiczny, Z - medyczno-społeczny, S - artystyczny. Obszar elektryczno-elektroniczny – zawody: monter elektronik, technik elektronik, elektryk, elektromechanik, technik elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, monter mechatronik.

27 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
K1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Dyplom technika pojazdów samochodowych uczeń otrzyma, jeżeli potwierdzi na egzaminie wszystkie trzy kwalifikacje oraz ukończy szkołę.

28 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012
technik żywienia i usług gastronomicznych – na bazie zawodów: kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego; technik renowacji elementów architektury – na bazie zawodów: renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - na bazie zawodów: monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - na bazie zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie; stroiciel fortepianów i pianin - na bazie zawodów zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; technik budowy fortepianów i pianin - na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych.

29 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej - na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej; technik realizacji nagrań i nagłośnień - na bazie zawodu asystent operatora dźwięku; technik sterylizacji medycznej; technik elektroniki i informatyki medycznej - na bazie zawodu technik elektroniki medycznej; technik procesów drukowania - na bazie zawodu technik poligraf; technik procesów introligatorskich - na bazie zawodu technik poligraf; wiertacz - na bazie zawodu wiertacz otworów eksploatacyjnych i geofizycznych; murarz-tynkarz - powstały na bazie zawodu murarz; wędliniarz - powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz. Kształcenie w zawodzie kucharz przeniesiono z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej.

30 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
To warto zapamiętać: podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie podstawa programowa kształcenia w zawodach, uczeń ma stworzoną możliwość oddzielnego potwierdzenia każdej wyodrębnionej kwalifikacji , aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w danym zawodzie, wymagane jest zdanie egzaminów z wszystkich wyodrębnionych w nim kwalifikacji, można potwierdzić kwalifikacje zdobyte poza systemem szkolnym, w zawodach na poziomie technikum egzamin w większym stopniu będzie miał charakter praktyczny.

31 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
Egzamin zawodowy można zdawać w ciągu całego roku szkolnego (w terminie ustalonym przez dyrektora OKE). Uczeń może przystąpić do egzaminu z zakresu jednej kwalifikacji. Część pisemną egzaminu zawodowego można zdać w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej uczeń rozwiązuje test praktyczny. Jeżeli w trakcie nauki uczeń nie przystąpi lub nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu na zasadach obowiązujących podczas egzaminów eksternistycznych . Do części pisemnej egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza. Część pisemną egzaminu zawodowego może przeprowadzić pracodawca. Warto zapamiętać, że przystąpienie po raz trzeci i kolejny do którejkolwiek części egzaminu zawodowego będzie odpłatne.

32 ZAWODOWE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W JAWORZNIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Inwalidów Wojennych 16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ul. Północna 9 a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Armii Krajowej 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Promienna 66 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul. Promienna 66 Technikum Energetyczne ul. Promienna 66

33 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W JAWORZNIE
Technikum Nr 2 technik informatyk – 3 kwalifikacje technik logistyk – 3 kwalifikacje technik handlowiec – 2 kwalifikacje technik geodeta/fototechnik – 3 / 2 kwalifikacje Szkoła wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy cukiernik, kucharz piekarz, sprzedawca fryzjer murarz, stolarz, ślusarz

34 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W JAWORZNIE (baza praktycznej nauki zawodu – CKP w partnerstwie ze ZRE KATOWICE S. A.) Technikum Nr 3 technik mechanik – 2 kwalifikacje technik elektryk – 3 kwalifikacje technik elektronik – 2 kwalifikacje technik budownictwa - 3 kwalifikacje technik pojazdów samochodowych – 3 kwalifikacje technik usług fryzjerskich – 2 kwalifikacje technik handlowiec – 2 kwalifikacje

35 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W JAWORZNIE (baza praktycznej nauki zawodu – CKP w partnerstwie ze ZRE KATOWICE S. A.) Szkoła wielozawodowa:1kwalifikacja mechanik pojazdów samochodowych murarz tynkarz monter konstrukcji budowlanych sprzedawca fryzjer kucharz, cukiernik, piekarz

36 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W JAWORZNIE – własna baza do praktycznej nauki zawodu
Technikum nr 4 technik hotelarstwa – 2 kwalifikacje technik ekonomista – 2 kwalifikacje technik obsługi turystycznej – 2 kwalifikacje technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 kwalifikacje kelner – 2 kwalifikacje Szkoła zawodowa: kucharz kucharz małej gastronomii

37 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W JAWORZNIE
Technikum Nr 5 technik informatyk – 3 kwalifikacje technik cyfrowych procesów graficznych – 3 kwalifikacje

38 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 W JAWORZNIE (baza praktycznej nauki zawodu – CKP i PKW S. A.)
Technikum Nr 6 technik logistyk – 3 kwalifikacje technik górnictwa podziemnego – 2 kwalifikacje

39 TECHNIKUM ENERGETYCZNE W JAWORZNIE - (baza praktycznej nauki zawodu – CKP + własne pracownie)
technik elektryk – 3 kwalifikacje technik mechatronik – 3 kwalifikacje

40 Zapraszam na stronę internetową CKP: www. ckp. jaworzno. edu
Zapraszam na stronę internetową CKP: Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google