Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ"— Zapis prezentacji:

1 WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ
Opracowanie: Małgorzata Lachtara

2 EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 3-letnie LICEUM PROFILOWANE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży i dorosłych 2 lub 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży i dorosłych EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2-letnie LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych 3-letnie TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOTYCHCZASOWY SYSTEM EDUKACYJNY

3 POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ NOWY SYSTEM EDUKACYJNY
GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE dla dorosłych EDUKACJA POZAFORMALNA I NIEFORMALNA ? EGZAMIN MATURALNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych od II klasy EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE EGZAMIN MATURALNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY

4 NOWY SYSTEM EDUKACYJNY
3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE da młodzieży i dorosłych SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2 lub 2,5 - letnia SZKOŁA POLICEALNA da młodzieży i dorosłych 4 - letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3 - letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży 3 - letnia SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla młodzieży ABSOLWENT ZSZ może kontynuować naukę w LO od 2 klasy

5 ZMIANA STRUKTURY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Art. 7 ust. 2 Od 1 września r. zaprzestaje się naboru do klas pierwszych: liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych. Art. 7 ust. 3 Od 1 września 2013 r. zaprzestaje się naboru do klasy pierwszej technikum uzupełniającego dla dorosłych.

6 ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW W LO
wybierasz od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia; jeżeli nie wybrałeś historii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z historii i społeczeństwa; jeżeli nie wybrałeś biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z przyrody; obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizujesz w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego; wiedz, że ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. ?

7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I ROZSZERZONE
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM WIEDZA O KULTURZE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ALBO PODSTAWOWYM, ALBO ROZSZERZONYM JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ JĘZYK REGIONALNY MATEMATYKA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWO REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I KONTYNUOWANE W ROZSZERZONYM HISTORIA WOS GEOGRAFIA BIOLOGIA CHEMIA FIZYKA INFORMATYKA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM HISTORIA MUZYKI HISTORIA SZTUKI JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA FILOZOFIA PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZYRODA

8 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W TECHNIKUM
w technikum dysponujesz tą samą listą przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym, jak w liceum; wybierasz obowiązkowo 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w zawodzie, jednym z nich musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia; przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, a także ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne.

9 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
zawodu możesz nauczyć się w szkole młodzieżowej - technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie kwalifikacyjnym dla dorosłych, gdy ukończysz 18 lat; masz możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikację, jeżeli uzyskasz wymagane umiejętności i wiedzę na innej drodze niż edukacja szkolna; kształcąc się w zawodzie, zdobywasz pojedyncze kwalifikacje; potwierdzenie jednej kwalifikacji umożliwi Ci podjęcie pracy z zakresu tej kwalifikacji; nie będziesz zdawał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko egzaminy z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

10 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: 23 zawody z trzema kwalifikacjami, 72 zawody z dwiema kwalifikacjami, 98 zawodów z jedną kwalifikacją, 7 zawodów szkolnictwa artystycznego bez kwalifikacji. Kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata, w technikum cztery lata. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody tworzą odpowiednie zbiory kwalifikacji.

11 KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK
KWALIFIKACJA E13 KWALIFIKACJA E14 KWALIFIKACJA E15 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych Technik informatyk = + +

12 PRZYKŁADOWE ZBIORY KWALIFIKACJI
E13 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E14 – Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych E15 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E16 – Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich E17 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych E22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych Kwalifikacje wspólne, skracające czas uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu: dla montera elektronika i technika elektronika - kwalifikacja wspólna to E6, dla technika informatyka i teleinformatyka - kwalifikacja wspólna to E14.

13 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W klasyfikacji opisanej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego znajdziesz: typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

14 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
K1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Dyplom technika pojazdów samochodowych otrzymasz, jeżeli zdasz egzamin maturalny oraz potwierdzisz na egzaminie wszystkie trzy kwalifikacje.

15 KLASYFIKACJA ZAWODÓW – OBSZARY KSZTAŁCENIA
A - administracyjno-usługowy, B - budowlany, E - elektryczno-elektroniczny, M - mechaniczny i górniczo-hutniczy, R - rolno-leśny z ochroną środowiska, T - turystyczno-gastronomiczny, Z - medyczno-społeczny, S - artystyczny. Obszar elektryczno-elektroniczny – zawody: monter elektronik, technik elektronik, elektryk, elektromechanik, technik elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, monter mechatronik.

16 OD 1 WRZEŚNIA 2012 NIE PROWADZI SIĘ NABORU W ZAWODACH:
W TECHNIKUM W ZSZ technik geofizyk technik hydrolog technik meteorolog technik poligraf technik żywienia i gospodarstwa domowego technik organizacji usług gastronomicznych technik urządzeń audiowizualnych technik dźwięku technik informacji naukowej technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej technik elektroniki medycznej korektor i stroiciel instrumentów muzycznych technik instrumentów muzycznych asystent operatora dźwięku technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego kucharz małej gastronomii murarz posadzkarz malarz-tapeciarz rzeźnik-wędliniarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji gazowych wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych renowator zabytków architektury technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim monter instrumentów muzycznych

17 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012
technik żywienia i usług gastronomicznych – na bazie zawodów: kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego; technik renowacji elementów architektury – na bazie zawodów: renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - na bazie zawodów: monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - na bazie zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie; stroiciel fortepianów i pianin - na bazie zawodów zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; technik budowy fortepianów i pianin - na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych.

18 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej - na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej; technik realizacji nagrań i nagłośnień - na bazie zawodu asystent operatora dźwięku; technik sterylizacji medycznej; technik elektroniki i informatyki medycznej - na bazie zawodu technik elektroniki medycznej; technik procesów drukowania - na bazie zawodu technik poligraf; technik procesów introligatorskich - na bazie zawodu technik poligraf; wiertacz - na bazie zawodu wiertacz otworów eksploatacyjnych i geofizycznych; murarz-tynkarz - powstały na bazie zawodu murarz; wędliniarz - powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz. Kształcenie w zawodzie kucharz przeniesiono z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej.

19 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych prowadzą: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą , niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy), różne podmioty prowadzące działalność oświatową.

20 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony: według programu nauczania zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji z uwzględnieniem efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz w ramach obszaru właściwego dla zawodu obejmującego daną kwalifikację, z zapewnieniem warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w  podstawie programowej kształcenia w zawodach dla zawodu obejmującego daną kwalifikację, w wymiarze nie niższym niż minimalna liczba godzin określona dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla uczestników posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, którego dotyczy kurs, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

21 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
Pamiętaj, że: podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie podstawa programowa kształcenia w zawodach, masz stworzoną możliwość oddzielnego potwierdzenia każdej wyodrębnionej kwalifikacji , aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w danym zawodzie, musisz zdać egzaminy z wszystkich wyodrębnionych w nim kwalifikacji, możesz potwierdzić kwalifikacje zdobyte poza systemem szkolnym, w zawodach na poziomie technikum egzamin w większym stopniu będzie miał charakter praktyczny.

22 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
Egzamin zawodowy możesz zdawać w ciągu całego roku szkolnego (w terminie ustalonym przez dyrektora OKE). Możesz przystąpić do egzaminu z zakresu jednej kwalifikacji. Część pisemną egzaminu zawodowego możesz zdać w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej rozwiążesz test praktyczny. Jeżeli w trakcie nauki nie przystąpisz lub nie zdasz egzaminu, możesz przystąpić do egzaminu na zasadach obowiązujących podczas egzaminów eksternistycznych . Do części pisemnej egzaminu przystąpisz w szkole, do której uczęszczasz. Część pisemną egzaminu zawodowego może przeprowadzić pracodawca. Pamiętaj, że przystąpienie po raz trzeci i kolejny do którejkolwiek części egzaminu zawodowego będzie odpłatne.

23 Zapraszamy na naszą stronę internetową
Koordynator programu Urszula Sierżant Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Oddział Regionalny ul. Staffa Gdynia tel./fax Opracowanie: Małgorzata Lachtara tel Zapraszamy na naszą stronę internetową


Pobierz ppt "WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google