Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły wchodzące w skład CKU w Ciechanowie: 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły wchodzące w skład CKU w Ciechanowie: 1"— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoły wchodzące w skład CKU w Ciechanowie: 1
Szkoły wchodzące w skład CKU w Ciechanowie: 1. Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum (3 lata nauki) 2. Liceum Ogólnokształcące po szkole zawodowej – przyjęcia słuchaczy do klasy II (2 lata nauki)

3 Szkoła Policealna w Ciechanowie:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik archiwista technik administracji opiekun osoby starszej

4 Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.
Uczymy w systemie zaocznym. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Słuchacz po ukończeniu liceum zdaje maturę i jest do niej dobrze przygotowany. Po ukończeniu Szkoły Policealnej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

5 W CKU działa Samorząd Słuchaczy: organizowane są wycieczki, studniówka, różne imprezy okolicznościowe. Słuchacze korzystają z biblioteki szkolnej, podręczników i kserokopiarki. Stosujemy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem środków multimedialnych.

6

7 Organizujemy kursy i szkolenia, np.:
przygotowawcze do matury; m.in. z matematyki, fizyki, języka polskiego, pierwszej pomocy przedmedycznej, pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursy komputerowe o różnym poziomie zaawansowania, inne kursy umiejętności zawodowych, na które jest zapotrzebowanie PUP czy zakładów pracy.

8 Od 1 września 2013 r. rozpoczną się w CKU kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)
Zawód i wymagane kwalifikacje: technik informatyk E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

9 technik organizacji reklamy
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej

10 technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

11 technik rachunkowości
A.36.Prowadzenie rachunkowości A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji technik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości

12 i urządzeń elektrycznych
opiekun medyczny Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. asystent osoby niepełnosprawnej Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. technik elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

13 technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

14 technik mechatronik E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

15 technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

16 technik budownictwa B.20. Montaż konstrukcji budowlanych lub B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

17 technik drogownictwa B.2. Wykonywanie robót drogowych. B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

18 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. technik ochrony środowiska R.7. Ocena stanu środowiska. R. 8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

19 Schemat przedstawiający przykładową ścieżkę kształcenia
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie sprzedawca Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kalif. A.18. Prowadzenie sprzedaży i otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej Otrzymanie dyplomu w zawodzie Sprzedawca Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w CKU w Ciechanowie i uzyskanie wykształcenia średniego Nauka na KKZ w zakresie kalif. A Prowadzenie działalności handlowej , uzyskanie zaświadczenia , zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalif. A i otrzymanie świadectwa potwierdzającego w/w kwalifikacje. Otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec

20 Schemat przedstawiający przykładową ścieżkę kształcenia
Chęć zdobycia lub zmiany zawodu i uzyskanie tytułu technika informatyka Posiadanie średniego wykształcenia lub Nauka na KKZ w zakresie kalif. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Nauka na KKZ w zakresie kalif. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w CKU w Ciechanowie i uzyskanie wykształcenia średniego Nauka na KKZ w zakresie kalif. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Zdanie w dowolnym czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalif. E.12.,E.13 i E.14 i otrzymanie świadectwa potwierdzającego w/w kwalifikacje oraz tytułu technika informatyka

21 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Przewidywany czas trwania kursu w formie zaocznej (sobota, niedziela co 2 tygodnie) (w CKU) Możliwość uzyskania tytułu 1 2 3 6 7 1. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 10 m-cy Technik informatyk 2. E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 5 m-cy Technik teleinformatyk 3. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 7 m-cy 4. A.36 Prowadzenie rachunkowości 13 m-cy Technik ekonomista Technik rachunkowości

22 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 10 m-cy
5. A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 10 m-cy Technik rachunkowości 6. A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 12 m-cy Technik organizacji reklamy 7. A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 8. A.18 Prowadzenie sprzedaży 17 m-cy Sprzedawca Technik księgarstwa Technik handlowiec 9. A.22 Prowadzenie działalności handlowej 5 m-cy 10. A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 8 m-cy Technik ekonomista

23 Technik administracji
11 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 19 m-cy Technik administracji 12. A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 13 m-cy Technik logistyk 13. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 5 m-cy 14. A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 4 m-ce 15. Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny

24 Asystent osoby niepełnosprawnej
16. Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 9 m-cy Asystent osoby niepełnosprawnej 17. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 13 m-cy współpraca z ZS Nr 1 w Ciechanowie Technik elektryk Elektromechanik Elektryk 18. E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 6 m-cy 19. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 3 m-ce 20. E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 16 m-cy z ZS Nr 3 Monter mechatronik Technik mechatronik

25 21. E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 3 m-ce współpraca z ZS Nr 3 w Ciechanowie Technik mechatronik 22. E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 23. M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 9 m-cy Technik mechanik

26 Technik pojazdów samochodowych
24. M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 13 m-cy współpraca z ZS Nr 3 w Ciechanowie Technik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 25. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 7 m-cy Mechanik pojazdów samochodowych 26. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 m-ce

27 Monter konstrukcji budowlanych
27. B.20 Montaż konstrukcji budowlanych 17 m-cy współpraca z ZST w Ciechanowie Technik budownictwa Monter konstrukcji budowlanych 28. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 4 m-ce 29. B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 2 m-ce Technik drogownictwa Technik dróg i mostów 30. B.2 Wykonywanie robót drogowych 14 m-cy Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 31. B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

28 Technik ochrony środowiska
32. B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 m-cy współpraca z ZST w Ciechanowie Technik urządzeń 33. B.22 Eksploatacja urządzeń 6 m-cy 34. R.7 Ocena stanu środowiska 11 m-cy Technik ochrony środowiska 35. R.8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

29 Należy mieć skończone 18 lat,
Jak zdobyć tytuł technika po szkole zawodowej, gimnazjum lub ośmioklasowej szkole podstawowej? Należy mieć skończone 18 lat, Należy ukończyć w CKU odpowiednie kursy kwalifikacyjne dla danego zawodu i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, Ukończyć w CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uwaga! Niektóre zawody mają tylko jedną kwalifikację, więc trwa to naprawdę krótko. Plan zajęć jest odpowiednio dostosowany i pozwala na równoległe uczęszczanie do liceum i na kurs kwalifikacyjny.

30 Zalety kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Można zapisać się na kurs w dowolnym czasie. Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy 20 osób. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W trakcie zajęć nie ma prac kontrolnych ani egzaminów. Kurs kończy się wewnętrznym zaliczeniem i uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu na druku MEN. Po kursie można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanym przez OKE i otrzymać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

31 Kurs w CKU trwa krótko. Kurs jest formą pozaszkolną, więc może trwać również w okresie ferii. Kurs jest dla uczestników BEZPŁATNY.

32

33 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Szkoły wchodzące w skład CKU w Ciechanowie: 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google