Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym"— Zapis prezentacji:

1 Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
1

2 OBECNIE LO – 3 lata LP – 3 lata T - 4 lata ZSZ – 2 lata lub 3 lata TU – 2 lata LU – 2 lata LOD – 3 lata Od 1 września 2012r. LO – 3 lata T - 4 lata ZSZ – 3 lata LOD – 3 lata

3 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształ - cące czteroletnie technikum Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie,

4

5 - najpierw szkoła wyposaży uczniów we wspólny,
Podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie realizowana spójnie-w gimnazjum, liceum i technikum: W okresie tym: - najpierw szkoła wyposaży uczniów we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej, - następnie znacznie pogłębi się tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. 5

6 Zmiany w nauczaniu przedmiotów ogólnych możemy prześledzić na przykładzie historii: Przyjęto rozwiązanie, że w gimnazjum uczeń zapozna się z historią Polski i świata do 1918 r. Materiał obejmujący dzieje po I wojnie światowej aż po czasy współczesne zostanie przeniesiony do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

7 OFERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W I klasie technikum lub liceum ogólnokształcącego będą realizowane przedmioty ogólne w podstawie. Przedmioty rozszerzone wskazane w ofercie szkół ponagimnazjalnych będą uczone od II klasy. Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń będzie musiał dokonać jednak już starając się o przyjęcie do I klasy liceum lub technikum (w trakcie naboru elektronicznego) 7 7

8 Liceum ogólnokształcące

9 9 trzyletnie liceum ogólnokształcące umożliwia:
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. w LO przedmioty nauczane w zakresie podstawowym 2 – 4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające 9

10 Liceum Ogólnokształcące (3 lata)
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

11

12 TECHNIKUM 12

13 czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia:
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, przedmioty nauczane w zakresie podstawowym, dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, przedmioty uzupełniające. 13

14 Technikum (4 lata) Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, z zastrzeżeniem: uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. 14

15

16 W kształceniu ogólnym uczeń będzie obowiązkowo realizował dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, co umożliwi mu dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego Przedmioty te mają być zintegrowane z zajęciami z teoretycznego przygotowania w danym zawodzie

17 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

18 trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa:
ukończenie ZSZ umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych a także dalsze kształcenie począwszy od klasy 18

19 Szkoła policealna 19

20 szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 20

21 Zmiany w kształceniu zawodowym
21

22 Kształcenie zawodowe będzie się odbywało w:
- szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży – technikach i ZSZ - formach kursowych - branżowych centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego - na rynku pracy, u pracodawców

23 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

24 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
wprowadzono do klasyfikacji nowe zawody; wykreślono 28 zawodów min. malarz-tapeciarz, murarz, podsadzkarz; wyodrębniono w ramach poszczególnych zawodów pojedyncze kwalifikacje, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności; potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu; możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację

25 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
W 36 zawodach nie przewidziano kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pozostawiono 55 zawodów kształconych w Szkole Policealnej (7 jednorocznych, jedną półtoraroczną, dwie 2,5 –letnie oraz 45 dwuletnich) 67 zawodów można zdobyć tylko w technikum czteroletnim Kwalifikacja kształtowana na poziomie ZSZ jest z reguły pierwszą kwalifikacja na poziomie technikum

26 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ - język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, KPS - kompetencje personalne i społeczne, OMZ – organizacja małych zespołów (technika, szkoły policealne)

27 Zawód – technik budownictwa
Kwalifikacje: - Montaż konstrukcji budowlanych albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

28 Zawód – mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

29 Mechanik pojazdów samochodowych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 29

30 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

31 Egzamin zawodowy Zmiany będą polegać głównie na możliwości oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji (egzaminy cząstkowe) i uzyskania przez niego dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

32 Do egzaminu będzie można przystąpić:
w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub w technikum (konkretny zawód może być nabywany w jednym, określonym typie szkoły po ukończeniu odpowiednich form kursowych kształcenia ustawicznego po nabyciu kwalifikacji na otwartym rynku pracy lub za granicą.

33 ŚCIEŻKA DROŻNOŚCI ZDOBYWANIA KOLEJNYCH KWALIFIKACJI I ZAWODÓW
33

34 Od elektromechanika do technika elektryka
technik elektryk E.24 (h200) elektryk E.8 (h350) E.8 (h350) elektromechanik E.7 (450) E.7 (450) E.7 (450)

35 Od robotnika po technika
lub K1 B 20 B 20 (K1) B 16 (K1) B 18 (K1) K 1 B 16 lub K 1 B 18 lub K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ZAWÓD monter konstrukcji budowlanych B 20 (K1) - Montaż konstrukcji budowlanych ZAWÓD betoniarz-zbrojarz B 16 (K1) - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ZAWÓD murarz-tynkarz B18 (K1) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K – 3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ZAWÓD technik budownictwa

36 Od technika do technika Technik teleinformatyk
Technik informatyk E.16 (250h) E.14 (420h) E.13 (300h) E.13 (300h) E.15 (400h) E.12 (360h) 36

37 Kształcenie ogólne i zawodowe w systemie edukacji


Pobierz ppt "Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google