Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM od roku szkolnego 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM od roku szkolnego 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM od roku szkolnego 2012/2013

2 PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012, poz. 204) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)

3

4 OKRES OBOWIĄZYWANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH: „starej” i „nowej”

5 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

6 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust
2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7 DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (Ramowe plany nauczania)
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole, b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

8 OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

9 ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

10 TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN
Klasa LO T ZSZ I 30 33 27 II 32 35 29 34 IV - 31

11

12 FORMY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

13 GRUPA MIĘDZYODDZIAŁOWA
GRUPA MIĘDZYKLASOWA MIĘDZYSZKOLNA Przedmiot Przedmiot PP, PR- LO, T Religia/etyka uzupełniający- LO,T W-f LO, T Informatyka J. obcy Przedmiot PR- LO, T (za zgodą OP) uzupełniający- LO, T (za zgodą OP)

14 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 LATA)
ORGANIZACJA NAUCZANIA W ZAKRESIE ROZSZERZONYM I PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 LATA) Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z nich powinna być historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

15

16 TECHNIKUM (4 LATA) Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z nich powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Uczeń jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, z zastrzeżeniem: - Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

17 PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY PRZYRODA
ZAKRES ROZSZERZONY HISTORIA + GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub CHEMIA lub FIZYKA = PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY EKONOMIA W PRAKTYCE MATEMATYKA PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY PRZYRODA

18 PODZIAŁ NA GRUPY W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (do – dostosowanie do ww. warunków); na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

19 na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu;

20 ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

21 LO T Przedmioty w zakresie podstawowym,
z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I. z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II, III lub IV.

22 NOWA KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
23 grudnia 2011 r. podpisane zostało rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie jest częścią zmian systemu kształcenia zawodowego, które mają poprawić jakość kształcenia zawodowego, uelastycznić i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.  Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje: 1)   zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach 2)   typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz szkołę policealną, 3)   kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; 4)   zawody, w  których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa artystycznego); 5)   wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji; 6)   obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

23 Nowe podejście do zdobywania wykształcenia zawodowego polega na
wyodrębnieniu w ramach poszczególnych zawodów pojedynczych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Szkoły zawodowe nadal będą kształciły w zawodach, w oparciu o wyodrębnione kwalifikacje. Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji będzie prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych a ich ukończenie będzie uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację. Rozporządzenie realizuje koncepcję dotyczącą ujednolicenia okresu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, wynikającą z przywołanej ustawy. Od 1 września 2012 r. kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata.

24 W nowej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Klasyfikacja zawodów przewiduje możliwości nabywania kwalifikacji przez absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, w szczególności absolwentów liceów profilowanych: poprzez kształcenie w szkołach policealnych - w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły; w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, dla których nie przewidziano kształcenia w szkole policealnej; w szkołach policealnych i w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w zakresie wybranych zawodów i kwalifikacji wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

25 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200
zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

26 ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM (rozporządzenie)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA

38

39

40

41

42

43

44

45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM od roku szkolnego 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google