Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady i informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady i informacje."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady i informacje

2 Część humanistyczna Historia i Wiedza o społeczeństwie
Test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 60 minut. Język polski Test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie może zostać przedłużony o 20 minut, z kolei test z języka polskiego może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.

3 Część matematyczno - przyrodnicza
Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia – test rozpocznie się o godz i trwa 60 minut Matematyka – test rozpocznie się o godz i trwa 90 minut. Należy mieć przy sobie przybory matematyczne (linijka, ekierka, cyrkiel) Analogiczna możliwość przedłużenia czasu egzaminu.

4 Język obcy ( obowiązkowy)
Obowiązkowy j. angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym – nauczanie dwujęzyczne LUB inny język wybrany przez ucznia ( poziom podstawowy ) Zakres: Rozumienie ze słuchu ( nagrania tekstów w j. angielskim), Reagowanie językowe – konteksty sytuacyjne, struktury leksykalno – gramatyczne, tworzenie krótkiego tekstu własnego ( przetwarzanie), Czytanie ze zrozumieniem

5 Wyniki egzaminów Wyniki egzaminów podane będą z sześciu zakresów: język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (podstawa i rozszerzenie). Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Dla każdego zakresu będą podane dwie liczby: wynik procentowy (odsetek punktów, które zdający zdobył za wykonane zadania) i centylowy (odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

6 Opinia Poradni - Uczniowie mająobowiązek przedłożyć ważną opinię do pedagoga szkolnego z adnotacją rodziców, czy uczeń będzie korzystał z wydłużenia czasu Egzamin z czasem wydłużonym uczniowie piszą w odrębnej sali Dostosowanie warunków egzaminu dotyczy: dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysfunkcji zdrowotnych

7 Ważne dane osobowe Uczniowie zobowiązani są do weryfikacji danych osobowych składanych przez szkołę do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Imiona, data i miejsce urodzenia, dokładny – literalny zapis nazwiska, kod ucznia z dziennika szkolnego, PESEL Samodzielna weryfikacja danych na wydrukach OKE

8 TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (śr.)  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czw.)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (pt.)  na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

9 Terminy 23 – 24- 25 kwietnia 2014 – egzaminy CKE
Grudzień 2013/styczeń egzaminy próbne organizowane przez szkołę Cały rok – ćwiczenia w grupach klasowych na przedmiotach egzaminacyjnych standardów i testów, zajęcia pozalekcyjne Maj – czerwiec 2014: realizacja projektu gimnazjalnego

10 Wyniki: Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu 2014 r. 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 27 czerwca 2014 r.).

11 Zespołowy projekt edukacyjny
Planowanie Podział uczniów na zespoły ( od 2 do 6 uczniów) i wybór lidera zespołu, wybór tematu pod opieką nauczyciela (do ) Przygotowanie listy tematów: propozycji uczniów opracowanych przez nauczyciela, listy tematów „szkolnych” do wyboru ( do ) Przedstawienie uczniom zasad opracowywania, realizacji i prezentacji projektu oraz sposobu dokumentowania pracy, kryteriów oceny Ustalenie terminów spotkań kontrolnych oraz prezentacji

12 Realizacja projektu Uczniowie wybierają temat zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami i predyspozycjami, sami dobierają się w zespoły Wybór lidera pod auspicjami opiekuna Zajęcia dla uczniów dot. pracy zespołowej oraz metody opracowywania projektu problemowego Harmonogram prac: temat – zadania – sposoby ich wykonania – czas wykonania – terminy – osoby odpowiedzialne

13 Realizacja projektu cd.
Regularne spotkania z zespołami, kontrola terminowości zadań, rozwiązywanie problemów, pomoc w kontaktach pozaszkolnych, wsparcie merytoryczne Systematyczne ocenianie postępów w : zbieraniu informacji, selekcji i analizie, problemowym opracowywaniu tematu, nowych pomysłów i modyfikacji Motywowanie do samodzielności, opieka nad klimatem pracy i zaangażowaniem wszystkich uczniów zespołu

14 Projekt – ocena Ustalenie formy prezentacji odpowiedniej do zrealizowanego tematu, sposobu przedstawienia wniosków, próba Przygotowanie techniczne formy prezentacji Termin prezentacji na forum, zebranie opinii od biorących w niej udział, Ocena : w formie dyskusji – zestawiając osiągnięte sukcesy i popełnione błędy , karty oceny – zgodnie z ustalonymi kryteriami, samoocena uczniów, ocena samodzielności i zaangażowania w prace zespołu. Ocena indywidualna zawarta zostanie w ocenie z zachowania (zgodnie z WSO)


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady i informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google