Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność"— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), dalej ustawa. 1. Zakres regulacji Przekształcenie w drodze orzeczenia administracyjnego przysługującego podmiotom uprawnionym prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości w prawo własności tej nieruchomości. 2. Podmioty uprawnione (art. 1 ust. 1, 1a i 2 ustawy): 1) Osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości: a) zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, b) rolnych (w rozumieniu kodeksu cywilnego z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne, c) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; d) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), 2) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, 3) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

2 Osobami uprawnionymi są również następcy prawni osób fizycznych wyżej opisanych w punkcie 1 i 2 oraz następcy prawni osób prawnych opisanych wyżej w punkcie 2 i 3. 3. Wszczęcie procedury przekształcenia Podmiot uprawniony składa do właściwego organu administracji publicznej żądanie przekształcenia. W przypadku właścicieli lokali z żądaniem przekształcenia muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści, a w przypadku braku zgody właściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu. 4. Organy właściwe w sprawie (art. 3 ust. 1 ustawy) 1)Starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne; 2)Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 5. Forma prawna przekształcenia Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej. 6. Odpłatność Podmiot, na którego rzecz nastąpiło przekształcenie jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia.

3 6.1. Zasady ustalania i płatności opłaty Wysokość opłaty określona jest w decyzji o przekształceniu. Ustalona jest w oparciu o wartość rynkową prawa własności gruntu nieruchomości, przy czym na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę wartości prawa użytkowania wieczystego tego gruntu określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu (art. 4 ust. 2 ustawy w związku z art.. 67 ust. 1 i 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Opłata na wniosek użytkownika wieczystego jest rozkładana na raty na czas nie krótszy niż 10 lat (chyba, że o krótszy wystąpi użytkownik) i nie dłuższy niż 20 lat. Nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem. 6.2 Zwolnienie od opłaty Przekształcenie następuje nieodpłatnie na rzecz osób, które nabyły użytkowanie wieczyste: 1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), 6.3. Bonifikata od opłaty Opłata za przekształcenie może być zmniejszona według zasad określonych w art. 4 ust. 7 – 12 ustawy.


Pobierz ppt "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google