Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO
Wrocław, kwiecień 2006 Elżbieta Gąsior

2 Etapy procesu inwestycyjnego i budowlanego

3 Proces inwestycyjny w budownictwie to zespół działań związany z ponoszeniem nakładów, zmierzający do wytworzenia (lub powiększenia) majątku trwałego, jakim jest obiekt budowlany, począwszy od identyfikacji potrzeby, aż do zakończenia użytkowania tego obiektu.

4 Proces budowlany to zespół działań i czynności związanych z wykonywaniem (lub rozbiórką) obiektu budowlanego, począwszy od projektowania, poprzez przygotowanie robót budowlanych, budowę (lub rozbiórkę) i oddawanie obiektu do użytkowania (lub fizyczną likwidację).

5 Identyfikacja potrzeby Założenia programowe
Identyfikacja potrzeby wynika z analizy: rynku i jego oczekiwań (popytu), stanu posiadanego majątku trwałego, Założenia programowe zawierają: cele inwestycji, standardy realizacji, inne szczegółowe uwarunkowania (terminy, etapowanie robót, metody realizacji, poziom finansowania, spójność z innymi przedsięwzięciami, itp.)

6 Studium wykonalności zawiera: opis stanu istniejącego,
 część ogólną – opis zamierzenia inwestycyjnego, opis stanu istniejącego, analizę możliwości realizacji inwestycji,  wstępne warianty realizacji inwestycji, analizę oddziaływania inwestycji na środowisko, analizę strategiczną (np. SWOT),dla przedsięwzięcia, ustalenie strumieni kosztów i korzyści, analizę finansową i ekonomiczną (np. metodą CBA), rekomendacje dla wybranego wariantu, ew. wskazania sposobu finansowania. Analiza SWOT to analiza zalet i wad na tle szans i zagrożeń, Analiza CBA to analiza kosztów i korzyści w założonym okresie czasu, uwzględniająca zmienność wartości pieniądza w czasie

7 Koncepcje i prace przedprojektowe
Prace przedprojektowe to: aktualizacje map geodezyjnych, badania geologiczno-inżynierskie, inwentaryzacje istniejących obiektów, ekspertyzy techniczne analiza warunków terenowych budowy. Koncepcja zawiera ustalone: lokalizację inwestycji w terenie, główne parametry geometryczne obiektu (- ów), konstrukcje obiektów, warunki zabezpieczenia dostaw mediów, sposoby ochrony środowiska, koszty szacunkowe inwestycji.

8 Projekt budowlany powinien spełniać wymagania:
ustawy – Prawo budowlane i rozporządzeń do ustawy, a w szczególności co do formy i zakresu, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleń m.p.z.p., decyzji o w.z. lub o u.l.i.c.p. innych ustaw – stosownie do rodzaju inwestycji. m.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Decyzja o w.z. – decyzja o warunkach zabudowy Decyzja o u.l.i.c.p. – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

9 warunków technicznych dla określonych obiektów budowlanych,
Projekt budowlany powinien spełniać warunki, określone w przepisach szczegółowych, w zakresie: warunków technicznych dla określonych obiektów budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji i prowadzenia robót, ochrony środowiska i warunków korzystania z wód.

10 Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien być zgodny z projektem budowlanym i zawierać: szczegółowe dane ilościowe i zestawienia materiałowe, szczegółowe rysunki konstrukcyjne, opis technologii budowy, rysunki montażowe, instrukcje i informacje dla wykonawcy robót budowlanych.

11 Przygotowanie budowy Przygotowanie budowy polega na: pozyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, uzyskaniu pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót, wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, przekazaniu placu budowy, założenie dziennika budowy, opracowanie planu „bioz”. Plan „bioz” – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

12 Prace przygotowawcze: Wykonywanie obiektów budowlanych:
Budowa Prace przygotowawcze: wytyczenie obiektów w terenie (lokalna osnowa geodezyjna i robocze repery), wykonanie zaplecza budowy, niwelacja i wydzielenie terenu budowy, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Wykonywanie obiektów budowlanych: zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i kontraktem, przez uprawnione osoby, w sposób udokumentowany, zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.

13 Oddawanie obiektu budowlanego do użytku
Po zakończeniu budowy obiekt budowlany może być oddany do użytkowania po: dokonaniu odbioru ostatecznego robót budowlanych, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, jeżeli wymagane jest pozwolenie na użytkowanie to powiadomienie: IOŚ, PIS, PIP, PSP, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, założeniu książki obiektu budowlanego. IOŚ – Inspektorat Ochrony Środowiska PIS – Państwowy Inspektor Sanitarny PIP – Państwowy Inspektor Pracy PSP – Państwowa Straż Pożarna

14 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, we właściwym stanie technicznym,
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, z zachowaniem okresowej kontroli, z dokumentowaniem historii (danych, zdarzeń, kontroli) obiektu budowlanego.

15 Rozbiórka Ostatnim etapem procesu inwestycyjnego jest rozbiórka wyeksploatowanego obiektu budowlanego. Rozbiórka obiektu budowlanego może być wykonana tylko zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W odniesieniu do niektórych metod rozbiórek (np. metodą wybuchową) obowiązują szczególne przepisy prawa budowlanego.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google