Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi."— Zapis prezentacji:

1

2 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MPZP., DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI CZYM JEST INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO? WYBIERZ!

3 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MPZP., DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI CZYM JEST INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO?

4 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO? ZŁÓŻ WNIOSEK Do wniosku dołącz dokumenty i spełnij warunki wymienione na stronie internetowej BIP UMP.BIP UMP Wniosek złóż do: - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – jeśli inwestycja nie dotyczy terenu zamkniętego, - wojewody - jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego. POCZEKAJ NA WYDANIE DECYZJI Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. Postępowanie w sprawie wydania decyzji można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. O wszczęciu postępowania, wydanych postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie zawiadamia się: - strony w drodze obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty, - inwestora, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na piśmie.

5 INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO JEST TO ZAMIERZENIE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH. W ROZUMIENIU USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI CELAMI PUBLICZNYMI SĄ: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego oraz kontroli ruchu lotniczego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.


Pobierz ppt "CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google