Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.
Zmiany w systemie kształcenia ogólnego i zawodowego od 1 września 2012 roku Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.

2 Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego

3 Podstawa prawna planowanych zmian
Zmiany w zapisach ustawy o systemie oświaty. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206)

4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 poz. 7) z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186) w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 poz. 188) z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (…) (Dz. U. z 2012r. poz. 262)

5 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Zmiany dotyczą: wyodrębnienia kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów, organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sposobu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wprowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, egzaminów eksternistycznych, systemu kształcenia zawodowego dorosłych

6 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
kwalifikacje w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji

7 Kwalifikacje w zawodzie
zawód Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Maksimum 3 kwalifikacje

8 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) 200 zawodów – zmiana nazw i zakresu kształcenia nowe symbole cyfrowe zawodów dostosowane do klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy przypisanie każdego zawodu do jednego z ośmiu obszarów kształcenia zawodowego wyodrębnienie w zawodach kwalifikacji zawodowych określenie dla każdej kwalifikacji możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

9 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji > 23 zawody - 3 kwalifikacje > 72 zawody - 2 kwalifikacje > 98 zawodów - 1 kwalifikacja > 7 zawodów szkolnictwa artystycznego - nie wyodrębnia się kwalifikacji

10 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji

11 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
świadectwo potwierdzające kwalifikację 1 świadectwo potwierdzające kwalifikację 2 świadectwo potwierdzające kwalifikację 3 ukończenie szkoły lub zdanie egzaminów eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnego w zsz

12 technik technologii wyrobów skórzanych
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A.7 albo A.11 ; A.46 technik technologii wyrobów skórzanych Kaletnik A.7 Kuśnierz A.11

13 Załącznik do rozporządzenia zawiera trzy części:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184) Załącznik do rozporządzenia zawiera trzy części: część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia; część II określa efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, efekty kształcenia i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

14 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
kwalifikacyjny kurs zawodowy – kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji; ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

15 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (tylko w zakresie jednej kwalifikacji) Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

16 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: szkoły zawodowe (publiczne i niepubliczne), placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (publiczne i niepubliczne), instytucje rynku pracy wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

17 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szkoły dla dorosłych co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

18 Egzamin eksternistyczny
z zakresu szkoły dla dorosłych: - szkoły podstawowej - gimnazjum - liceum ogólnokształcącego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji

19 Zmiany ustroju szkolnego

20 Likwidacje szkół art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r
Likwidacje szkół art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą liceum profilowanego dla młodzieży, liceum profilowanego dla dorosłych, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży; zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, Z dniem 1 września 2013r. likwiduje się klasę pierwszą technikum uzupełniającego dla dorosłych

21 Przekształcenia szkół art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r
Przekształcenia szkół art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Do 31 sierpnia 2015 r. mogą zostać przekształcone w licea ogólnokształcące dla dorosłych:  licea profilowane dla dorosłych dla dorosłych  uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży  uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych  technika uzupełniające dla młodzieży  technika uzupełniające dla dorosłych  technika dla dorosłych  zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych

22 Przekształcenie z dniem 1 września 2012 r
Przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. zasadniczej szkoły zawodowej art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalsze kształcenie w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

23 Szkoły w nowym ustroju szkolnym art. 1 pkt 7 z dnia 19 sierpnia 2011 r
Szkoły w nowym ustroju szkolnym art. 1 pkt 7 z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla dzieci i młodzieży szkoła podstawowa gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa liceum ogólnokształcące technikum szkoła policealna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla dorosłych

24 Kształcenie zawodowe dorosłych umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formy szkolne Szkoła policealna art. 1 pkt 2 lit. c i pkt 7 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Formy pozaszkolne Kwalifikacyjne kursy zawodowe art. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

25 GIMNAZJUM szkoła policealna)
Możliwości realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego dla absolwentów gimnazjum trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa 2 klasa liceum ogólnokształcącego dla dorosłych świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego GIMNAZJUM dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje i ukończeniu szkoły świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe kwalifikacyjny kurs zawodowy (pozaszkolna forma kształcenia) czteroletnie technikum świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego szkoła policealna) trzyletnie liceum ogólnokształcące dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

26 Zmiany w zakresie kształcenia ogólnego

27 II etap wdrażania nowej podstawy programowej (II i IV etap edukacyjny)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204)

28 Powiązanie umiejętności zawodowych i ogólnych
Uczeń Kształcenie zawodowe Kształcenie ogólne

29 Powiązania w zakresie kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia ogólnego pomiędzy III i IV etapem edukacyjnym pomiędzy kształceniem w LO i ZSZ pomiędzy kształceniem w LO i technikum

30 Spójność kształcenia ogólnego pomiędzy III i IV etapem edukacyjnym
Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny) stanowią kontynuację przedmiotów realizowanych w gimnazjum (III etap edukacyjny).

31 Spójność kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum
 realizowana jest ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego,  na realizację przedmiotów obowiązkowych (podstawowych, rozszerzonych, uzupełniających) w szkołach młodzieżowych przeznaczono tę samą minimalną liczbę godzin.

32 Liceum ogólnokształcące
Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym zał. nr 7 ust. 3, zał. nr 8 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Liceum ogólnokształcące Dyrektor ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Technikum Dyrektor ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

33 Spójność kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i zasadniczej szkole zawodowej
W zasadniczej szkole zawodowej obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego dla następujących przedmiotów :  język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka - w zakresie podstawowym, oraz przedmiotów:  podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

34 Spójność kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i zasadniczej szkole zawodowej
W zasadniczej szkole zawodowej przeznacza się taką samą minimalną liczbę godzin na realizację przedmiotów:  historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka jak na ich realizację w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym,  podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa jak na ich realizację w liceum ogólnokształcącym.

35 Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym zał. nr 7 ust. 6, zał. nr 8 ust. 7, zał. 12 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego) będą realizowanie:  w klasie I liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  w klasach I i II technikum  w I i II semestrze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

36 Zmiany organizacji pracy szkół
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204)

37 w klasach I i IV szkoły podstawowej w klasie I gimnazjum,
Stosowanie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Od 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej w klasie I gimnazjum, w klasie I szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy)

38 Stosowanie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2002 r
Stosowanie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania stosuje się: w pozostałych klasach wyżej wymienionych szkół do zakończenia danego etapu edukacyjnego, do 31 sierpnia 2014 r. w klasie VI szkoły podstawowej dla dorosłych do czasu zakończenia kształcenia w liceum profilowanym, technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym

39 Zmiany w ramowym planie nauczania
1) zmiana konstrukcji ramowego planu nauczania: a) wprowadzenie we wszystkich typach szkół minimalnej liczby godzin przeznaczonej na realizację poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia brak tabel; 2) określenie tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach; 3) w gimnazjum zmiana minimalnej liczby godzin przeznaczonej na zajęcia artystyczne i techniczne (było 60, jest 65);

40 Zmiany w ramowym planie nauczania
4) nowa definicja godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 5) brak wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego – wymiar godzin na te zajęcia określony w odpowiednich rozporządzeniach; 6) określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym ( 2 godziny tygodniowo).

41 zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza się na : (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

42 Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych Różnica między sumą godzin wynikających z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin dla ucznia przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach a sumą minimalnej liczby godzin przedmiotów obowiązkowych realizowanych na poziomie podstawowym, zajęć z wychowawcą oraz minimalnej liczby godzin przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających Przykład (dla gimnazjum) ( )x35 – )= 3150 – 2825 = 325

43 Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

44 Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane z godzin przyznanych przez organ prowadzący, to: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole, b) zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

45 Szkoła podstawowa – I etap Szkoła podstawowa – II etap
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą Szkoła podstawowa – I etap Klasa I – 20 godz. Klasa II – 21 godz. Klasa III – 21 godz. Szkoła podstawowa – II etap Klasa IV – 25 godz. Klasa V – 26 godz. Klasa VI – 28 godz. Gimnazjum – III etap Klasa I – 29 godz. (31 w oddziale dwujęzycznym) Klasa II – 30 godz. (32 w oddziale dwujęzycznym) Klasa III – 31 godz. (33 w oddziale dwujęzycznym) Liceum ogólnokształcące - IV etap Klasa I – 30 godz. (33 w oddziale dwujęzycznym) Klasa II – 32 godz. (35 w oddziale dwujęzycznym) Klasa III – 29 godz. (32 w oddziale dwujęzycznym) Technikum - IV etap Klasa I – 33 godz. (35 w oddziale dwujęzycznym) Klasa II – 35 godz. (36 w oddziale dwujęzycznym) Klasa III – 34 godz. (35 w oddziale dwujęzycznym) Klasa IV – 31 godz. (33 w oddziale dwujęzycznym) Zasadnicza szkoła zawodowa – IV etap Klasa I – 27 godz. Klasa II – 29 godz. Klasa III – 30 godz.

46 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych to:
przedmioty w zakresie podstawowym przedmioty w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające zajęcia zawodowe teoretyczne zajęcia zawodowe praktyczne

47 Szkolny plan nauczania zawiera:
Zajęcia obowiązkowo ujęte w szkolnym planie nauczania 1 obowiązkowe zajęcia edukacyjne 2 zajęcia z wychowawcą Ogółem Wymiar godzin w poszczególnych klasach równy tygodniowemu wymiarowi godzin określonemu w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania Przedmioty nieobowiązkowe, wybierane przez uczniów religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie Umieszczane w szkolnym planie nauczania w zależności od specyfiki oddziału lub szkoły zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych dodatkowe zajęcia edukacyjne, jeżeli są prowadzone 3 zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego 4 język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny oraz nauka własnej historii i kultury

48 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
(MOS)

49 Podstawy prawne działania młodzieżowych ośrodków socjoterapii
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 109, poz. 631)

50 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii prowadzone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy, m.in. psychologów, pedagogów i socjoterapeutów. Podstawą oddziaływań wobec wychowanków w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jest dobrowolna terapia i ścisła współpraca z terapeutą. Zadaniem MOS jest:  eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania  przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi

51 Podstawy prawne zmiany zasad umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zmieniła zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) (Dz.U. Nr 149, poz. 887) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1755)

52 Zmiana sposobu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)
Do 31 grudnia 2011 r. Wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii mogli być umieszczani w tej placówce na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku zgodnie art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - albo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Umieszczanie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest możliwe wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zgodnie z art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych

53 Umieszczanie dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
Szkoła Dziecko wykazujące przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym Zespół nauczycieli i specjalistów, z udziałem/bez udziału rodzica analizuje potrzeby dziecka, rekomenduje rodzicom diagnozę w poradni i wnioskowanie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rodzice składają wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie orzeczenia Poradnia diagnozuje dziecko, wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego i informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, w celu umożliwienia mu udziału w spotkaniu zespołu orzekającego Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rodzic zgłasza się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Do wniosku dołącza orzeczenie

54 Starosta Kieruje do MOS, jeśli posiada go na swoim terenie i w placówce są wolne miejsca Zgłasza potrzebę umieszczenia dziecka w MOS do Centralnego Systemu Kierowania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Centralny System Kierowania wskazuje miejsce w konkretnej placówce Starosta kieruje dziecko do wskazanej placówki Rodzic umieszcza dziecko w placówce

55 Źródła pozyskiwania informacji na temat zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym od 1 września 2012 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej; Zakładka: Kształcenie i kadry Zakładka : Kształcenie zawodowe  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU); Zakładka: Projekty EFS Zakładki Projektów: Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.  Ośrodek Rozwoju Edukacji; Zakładka: Wdrażanie podstawy programowej Zakładka : Ramowe plany nauczania Zakładka: Programy nauczania  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Zakładka o nazwie: „Zmiany w szkolnictwie zawodowym od r.”

56 Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.
Zmiany w systemie kształcenia ogólnego i zawodowego od 1 września 2012 roku Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.


Pobierz ppt "Wrocław, 16 kwietnia 2012 r., Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google