Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Zadania dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej w kontekście zmian organizacyjnych i programowych Czesław Stawikowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Zadania dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej w kontekście zmian organizacyjnych i programowych Czesław Stawikowski."— Zapis prezentacji:

1 ,,Zadania dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej w kontekście zmian organizacyjnych i programowych Czesław Stawikowski

2 Ustawa z dnia 7 września 1981 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Przypomnienie zmian dotyczące przedszkoli i szkół podstawowych wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206)

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty do 14 października 2011 roku Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego,…, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1.

4 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty od 14 października 2011 roku Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego,…, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1. 4. Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

5 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty od 14 października 2011 roku Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego,…, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1. 4. Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

6 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty od 14 października 2011 roku Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,…. ……. 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne … ….. 5. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez: 1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2; 2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2. 6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się odpowiednio. 7. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 2, 5 i 6.

7 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty do 31 sierpnia 2012 roku Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; 4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu. 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

8 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa o systemie oświaty od 1 września 2012 roku Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa o systemie oświaty od 1 września 2012 roku Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa o systemie oświaty od 1 września 2012 roku Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ……………………. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w szkole lub placówce oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

11 * Konsekwencją zmian art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty jest zmiana statutów szkół z oddziałami przed- szkolnymi - powinny zawierać zapisy wprowadzone do ustawy (art.60 ustawy nakłada obowiązek umieszczenia w statucie celów i zadań).

12 * Konsekwencją zmian art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty jest zmiana statutów szkół z oddziałami przed- szkolnymi - powinny zawierać zapisy wprowadzone do ustawy (art.60 ustawy nakłada obowiązek umieszczenie w statucie celów i zadań). * Konsekwencją zmiany art. 64 będzie zmiana statutów szkół od 1 września 2012 roku.

13 * Konsekwencją zmian art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty jest zmiana statutów szkół z oddziałami przed- szkolnymi - powinny zawierać zapisy wprowadzone do ustawy (art.68 ustawy nakłada obowiązek umieszczenie w statucie celów i zadań). * Konsekwencją zmiany art. 64 będzie zmiana statutów szkół od 1 września 2012 roku. * Kolejne zmiany statutów szkół podstawowych wynikają z przepisów z nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14 Konsekwencje wprowadzania nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach podstawowych Statuty szkół podstawowych winny być znowelizowane w związku z wdrażaniem: * rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo- pada 2010 r. w sprawie zasad udzie­lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 (organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

15 Z ramowego statutu gimnazjum (obecnie obowiązującego) § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

16 Z ramowego statutu gimnazjum (obecnie obowiązującego) § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, ………… 3) zadania zespołów nauczycielskich … 4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, ………………..

17 Z ramowego statutu gimnazjum (obecnie obowiązującego) § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, ………… 3) zadania zespołów nauczycielskich … 4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, ……………….. 8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojo- wych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, ……

18 Konsekwencje wprowadzania nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach podstawowych Statuty szkół podstawowych winny być znowelizowane w związku z wdrażaniem: * rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo- pada 2010 r. w sprawie zasad udzie­lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 (organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej) * rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oce­niania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw­dzianów i egzaminów w szkołach publicznych dotyczących (Dz. U. nr 228, poz. 1491) (ocenianie uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

19 § 6. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne … do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:§ 6 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,…

20 § 6. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne … do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:§ 6 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,… 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających…

21 § 6. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne … do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:§ 6 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,… 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających… 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej …,

22 § 6. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne … do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:§ 6 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,… 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających… 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej …, 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

23 § 6. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne … do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:§ 6 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,… 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających… 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej …, 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

24 Konsekwencje wprowadzania nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach podstawowych Statuty szkół podstawowych winny być znowelizowane w związku z wdrażaniem: * rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo- pada 2010 r. w sprawie zasad udzie­lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 (organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej) * rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oce­niania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw­dzianów i egzaminów w szkołach publicznych dotyczących (Dz. U. nr 228, poz. 1491) (ocenianie uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

25 * Konsekwencją zmian art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty jest zmiana statutów szkół z oddziałami przed- szkolnymi - powinny zawierać zapisy wprowadzone do ustawy (art.60 ustawy nakłada obowiązek umieszczenie w statucie celów i zadań). * Konsekwencją zmiany art. 64 będzie zmiana statutów szkół od 1 września 2012 roku. * Kolejne zmiany statutów szkół podstawowych wynikają z przepisów z nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej. * Przygotowywane nowe ramowe statuty przedszkola i szkoły podstawowej mogą wymagać kolejnych zmian statutów.

26 * Konsekwencją zmian art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty jest zmiana statutów szkół z oddziałami przed- szkolnymi - powinny zawierać zapisy wprowadzone do ustawy (art.60 ustawy nakłada obowiązek umieszczenie w statucie celów i zadań). * Konsekwencją zmiany art. 64 będzie zmiana statutów szkół od 1 września 2012 roku. * Kolejne zmiany statutów szkół podstawowych wynikają z przepisów z nowych zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej. * Przygotowywane nowe ramowe statuty przedszkola i szkoły podstawowej mogą wymagać kolejnych zmian statutów.

27 Terminy dla szkół podstawowych wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo-pada 2010 r. w sprawie zasad udzie­lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

28 § 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.: 1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły; 2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1.

29 § 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.: 1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły; 2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1. …………………………………. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

30 § 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.: 1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły; 2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1. …………………………………. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013. 4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

31 § 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.: 1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły; 2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1. …………………………………. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013. 4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013. 5. W terminie do dnia 30 września 2012 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2012/2013.

32 § 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.: 1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły; 2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1. …………………………………. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013. 4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013. 5. W terminie do dnia 30 września 2012 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2012/2013.

33 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 35a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno- opiekuńczymi, działającymi na podstawie przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w placówkach, o których mowa w ust. 1. Art. 35a. (uchylony).

34 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 35a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno- opiekuńczymi, działającymi na podstawie przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w placówkach, o których mowa w ust. 1. Art. 35a. (uchylony). Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.

35 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 35a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno- opiekuńczymi, działającymi na podstawie przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w placówkach, o których mowa w ust. 1. Art. 35a. (uchylony). Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej. Konieczne jest zapoznanie się z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

36 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.

37 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej. Ustawa o pieczy zastępczej została już znowelizowana ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 288, poz. 1690)

38 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Zmiana w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2012 r. Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej. Ustawa o pieczy zastępczej została już znowelizowana ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 288, poz. 1690) Przygotowywana jest w sejmie kolejna nowelizacja tej ustawy.

39 Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/20132013/20142014/20152015/2016 Szkoła Podstawowa V, VIVI I, II, III, IVI, II, III, IV, VI, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, IIIIII II, III, II, III Technikum II, III, IVIII, IVIV II, III, II, IIII, II, III, IV

40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012, poz. 204) (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.) § 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum…

41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012, poz. 204) (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.) § 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum… 2. W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia o którym mowa w § 11. (rozporządzenia MEN i S z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

42 § 2. 1. Ramowy plan nauczania określa: 1) minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych…, oraz zajęć z wychowawcą; 2) tygodniowy … wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów … poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym; 3) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 4) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 5) wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).art. 42 ust. 2 pkt 2

43 § 4. 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas … na danym etapie edukacyjnym tygodniowy … wymiar godzin odpowiednio: 1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; 2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; 3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

44 § 4. …………………. 2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 1) zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

45 § 4. …………………. 2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 1) zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 2) zajęć wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka … zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

46 § 4. …………………. 2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 1) zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 2) zajęć wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka … zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3) zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury,…. 4) zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

47 Z ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej ….. 6. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

48 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) §2. 1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wycho- wanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. ……… §8. 1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. 2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.

49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokre- acji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 300) nowy zapis § 3. 1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 2. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych. dotychczasowy zapis: § 3. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym - w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych … - w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

50 Nowe przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, stosuje się: 1) począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych…; 2) począwszy od dnia 1 września 2013 r. w klasie V szkoły podstawowej, w tym specjalnej, dla dzieci i młodzieży, publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

51 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt ",,Zadania dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej w kontekście zmian organizacyjnych i programowych Czesław Stawikowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google