Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Be Fair – internet jako dobro wspólne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Be Fair – internet jako dobro wspólne"— Zapis prezentacji:

1 Be Fair – internet jako dobro wspólne

2 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez  zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności  wraz z przeprowadzaniem działań koordynacyjnych w jednostkach publicznych podległych Gminie Miejskiej Bolesławiec.

3 Szczegółowe cele projektu:
Budowa światłowodowej  infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu, obejmującej budynki, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty miejskie, w których planowana jest instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obszarach miasta Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu, Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

4 Cel pośredni: Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała również na celu aktywizację gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy: Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców, Podniesienie jakości życia mieszkańców, Wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT, Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac, Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta, Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.

5 Koszt projektu: 7 384 169,00 zł Całkowity koszt projektu to:
Dofinansowanie z POIG : ,28 zł Koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec: ,72 zł

6 Założenia projektu: Budowa ponad 15 kilometrów sieci światłowodowych oraz sieci mikrokanalizacji, Połączenie siecią 31 jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec, Uruchomienie PIAP na terenie 29 jednostek, Zaopatrzenie 200 gospodarstw domowych w gotowy do pracy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Przeszkolenie 400 osób z obsługi komputera, aplikacji biurowych oraz korzystania z internetu.

7 Harmonogram projektu:
Budowa sieci światłowodowej – zakończenie lipiec 2013 r. Uruchomienie sieci światłowodowej – lipiec 2013 r. Dostawa sprzętu komputerowego – lipiec/sierpień 2013 r. Szkolenia beneficjentów – sierpień/ wrzesień 2013 r. Modernizacja sprzętu komputerowego – październik 2015 r.

8 Beneficjenci ostateczni:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), borykające się między innymi z następującymi dysfunkcjami: ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych: gospodarstwa z 1 i więcej dzieci, niepełnosprawni, gospodarstwa jedno i wieloosobowe bez dzieci, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.), pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

9 Co dostanie beneficjent:
Komputer Stacjonarny Klawiatura, Mysz Monitor System Operacyjny Pakiet biurowy Łącze internetowe ok. 2 Mbit/s Pomoc techniczna w okresie trwałości projektu.

10 Prawa beneficjentów: Beneficjenci mają prawo do:
Nieograniczonego, zgodnego z prawem, korzystania ze sprzętu komputerowego, Dostępu do internetu o przybliżonych parametrach 2 Mbit/s, Pomocy technicznej w razie problemów ze sprzętem, Podłączania urządzeń peryferyjnych (np. drukarka), jednak te urządzenia nie będą objęte pomocą techniczną Instalowania oprogramowania po wcześniejszej autoryzacji ze strony administratora z Gminy Miejskiej Bolesławiec

11 Obowiązki beneficjentów:
Do obowiązków beneficjentów należą: Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla sprzętu, Korzystanie ze sprzętu zgodnie z normami BHP oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania ze sprzętu komputerowego, Niezwłoczne zgłaszanie awarii sprzętu do administratora Be Fair Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego sprzętu

12 Czego nie wolno: Nie wolno:
Zmieniać lokalizacji sprzętu bez wcześniejszej akceptacji ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec, Odłączać komputera od sieci czy prądu, bez powiadomienia administratora Sprzedawać ani użyczać sprzętu osobom trzecim, Rozbierać, rozbudowywać, demontować, naprawiać sprzętu we własnym zakresie Udostępniać łącza internetowego osobom trzecim,

13 PYTANIA?

14 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
Więcej szczegółów i aktualności na stronie: Kontakt: Tel.: Fax: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Be Fair – internet jako dobro wspólne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google