Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

2 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion
Cel i uzasadnienie działania: Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu minimum 30 gospodarstw domowych ma uzyskać dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu.

3 Kwalifikowane działania w ramach projektu:
dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca kosztu dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

4 BENEFICJENCI Typ beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego,
konsorcja jednostek samorządu terytorialnego (ZMiGDP) konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

5 Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub środkami pomocy społecznej, Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, rodziny zastępcze, jednostki podległe beneficjentowi (w tym biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej) – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

6 Alokacja finansowa na działanie ogółem – euro Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania (w %) – 85% Minimalny wkład własny beneficjenta – 15% Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków – od 1 stycznia 2007 r. Forma płatności – zaliczka/refundacja Termin naboru: 13 lipca 2009 – 11 września Trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji – 5 lat

7 Przykładowe pytania i odpowiedzi
Jaka ma być wartość zestawu komputerowego, czy jest jakieś maksimum? Odp. Żadne dokumenty nie określają maksymalnej wartości sprzętu jednak należy kierować się efektywnością wykorzystania środków (relacja nakład/rezultat). Kto w przypadku projektu realizowanego przez powiat w porozumieniu z gminami musi zapewnić wkład własny 15%? Czyim majątkiem będzie zakupiony w ramach projektu sprzęt? Odp. Za zapewnienie wkładu własnego odpowiedzialny jest wnioskodawca. Czy po zakończeniu realizacji projektu Gmina może przekazać zakupiony sprzęt na własność gospodarstwom domowym? Odp. Sprzęt po zakończeniu realizacji projektu, czyli w okresie trwałości projektu może być przekazany grupie docelowej w bezpłatne użytkowanie, ale nie na własność. Właścicielem pozostaje Beneficjent.

8 Zakładając, że grupy docelowe czyli min
Zakładając, że grupy docelowe czyli min. 30 gospodarstw spełniających wymagania zostanie wyposażona w komputery wraz z podłączeniem do Internetu, to jak wyglądać będzie płatność za usługę tzn. za Internet. Co za tym idzie, na kogo będzie podpisywana umowa za tą usługę, czy to będzie Urząd Gminy? Odp. Umowę podpisuje podmiot, który będzie opłacał rachunki (w rozumieniu Beneficjent projektu, nie Beneficjent końcowy). Beneficjentem byłby powiat, a projekt realizowany bezpośrednio w kilku gminach (czy w takim przypadku to będzie konsorcjum)? Kto musi zapewnić wkład własny, kto będzie właścicielem i administratorem nabytego sprzętu? Jaka byłaby rola w takim projekcie powiatu, a jaka gmin? Czy taki projekt kwalifikowałby się do dofinansowania w ramach trwającego naboru? Odp. Za zapewnienie wkładu własnego odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Właścicielem sprzętu jest podmiot, który go kupił. Czy istnieje możliwość rezygnacji ostatecznego odbiorcy z udziału w projekcie? Np. z powodu wyjazdu za granicę, przeprowadzki itp. Jakie wobec niego będą wyciągane konsekwencje? Czy w zamian Miasto może wyznaczyć inne gospodarstwo domowe? Odp. Zarówno Beneficjent jak i i ostateczny odbiorca mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie. Wnioskodawca musi zapewnić wskaźniki rezultatu, wobec tego powinien wyznaczyć inne gospodarstwo domowe w miejsce rezygnującego.

9 Kto po ustaniu gwarancji będzie usuwał awarię, jeżeli by takie miały miejsce?
Odp. Po ustaniu gwarancji stosuje się serwis pogwarancyjny opłacany przez beneficjenta, przy czym w czasie realizacji projekty „wydatki na opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania” są kosztem kwalifikowanym w świetle Wytycznych w zakresie Jaki formalnie dokument powinni przedstawić poszczególni członkowie konsorcjum, aby udowodnić, że będą finansować projekt w zakresie wkładu własnego również po pierwszym roku jego trwania? Odp. Składając wniosek o dofinansowanie jako konsorcjum jednostek samorządu terytorialnego/konsorcjum jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, należy wyznaczyć lidera projektu, który będzie odpowiedzialny za pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Jako uwierzytelnienie oświadczenia wnioskodawcy (konsorcjum JST) o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu należy przyjąć uchwały intencyjne od wszystkich członków konsorcjum, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu. Uchwały te powinny zawierać tytuł danego projektu wraz z zaznaczeniem udziału danego członka konsorcjum w całościowym wkładzie własnym wnioskodawcy.

10 Czy jeżeli ostateczny odbiorca nie wywiąże się z obowiązków zapisanych w umowie cywilno-prawnej (pomiędzy Miastem a nim) czy można zobowiązywać go do zwrotu poniesionych dotychczas nakładów (np. zakupu, instalacji komputera, abonamentu za dostęp do Internetu)? Jeśli w okresie 5 lat trwałości projektu nie wywiąże się z tego obowiązku, czy będzie musiał zwrócić równowartość nakładów poniesionych na „niego” wraz z odsetkami za 3 lata trwania projektu? Na kim spoczywa odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub zbycie przedmiotu projektu w okresie jego trwania oraz w okresie kolejnych 5 lat? Odp. Sprzęt powinien zostać wydany beneficjentowi końcowemu na podstawie protokołu przekazania sprzętu w nieodpłatne użytkowanie (wzór takiego protokołu zostanie umieszczony na stronie internetowej w którym będą zawarte właściwe klauzule zobowiązujące beneficjenta końcowego do zwrotu kosztu wraz z należnymi odsetkami, jeżeli zaginie lub zostanie zniszczony z winy beneficjenta końcowego. Właścicielem odpowiedzialnym za sprzęt jest podmiot, który dokonał zakupu sprzętu i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia lub zbycie sprzętu.

11 Harmonogram działań Do 30 czerwca 2009 – deklaracje z gmin/powiatów dotyczące uczestnictwa w projekcie. Do 10 lipca przesłanie do biura ZMiGDP wypełnionych ankiet. Do 24 lipca sporządzenie budżetu projektu, przesłanie porozumień dotyczących wspólnej realizacji projektu. Do 20 sierpnia podjecie uchwał przez zainteresowane gminy/powiaty dot. zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu w WPI. Do 4 września sporządzenie analizy finansowej projektu. Do 11 września złożenie wniosku o dofinansowanie.

12 Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Kamil Piecuch – tel , Iwona Czerniec – tel ,


Pobierz ppt ""Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google