Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczelniane Biura Karier. Organizacja, promocja, współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczelniane Biura Karier. Organizacja, promocja, współpraca."— Zapis prezentacji:

1 Uczelniane Biura Karier. Organizacja, promocja, współpraca.
Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Kraków, 11 lutego 2010.

2 Organizacja biura: Struktura organizacyjna (jednostka uczelni, wpis lub nie do rejestru MPIPS) Pracownicy (liczba, kompetencje, zakres obowiązków, forma zatrudnienia) Siedziba/lokal (wielkość, dostępność, stanowiska dla pracowników, studentów, sala szkoleniowa, inne) Wyposażenie (umeblowanie, sprzęt) Dostępność dla klientów

3 Formy i kierunki działań Biur Karier
Uniwersalne Specyficzne dla danego biura

4 Działanie specyficzne dla danego biura:
Zależą od: Profilu kształcenia uczelni Rodzaju studiów i dyplomu uczelni Liczby studentów Charakterystyki studentów (płeć, wiek, osoby niepełnosprawne) Lokalizacji uczelni Rozwoju gospodarczego regionu Inne

5 Działanie specyficzne dla danego biura:
Przykład działań charakterystycznych dla danego biura: Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych Wymiany zagraniczne Organizacja praktyk Doradztwo zawodowe skoncentrowane na wyborze studiów II stopnia Aktywizacja ukierunkowana na przedsiębiorczość Realizacja projektów UE Badania i analizy Inne

6 Przykład: wyrównywanie szans na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne.
Indywidualne zaplanowanie ścieżki zawodowej w oparciu o kwalifikacje zawodowe preferencje, predyspozycje osobowościowe oraz typ niepełnosprawności Zmiana postaw/ mentalności oraz motywacja do aktywnych działań na rynku Przedstawienie koniunktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych Bezpośrednia pomoc w nawiązaniu kontaktów z pracodawcą

7 Zakres usług biura na przykładzie Centrum Karier AGH
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (studenci, absolwenci oraz kandydaci na studia) Warsztaty, szkolenia z doskonalenia umiejętności interpersonalnych 9w tym szkolenia w jęz. angielskim) Specjalistyczne doradztwo zawodowe i szkolenia adresowane do osób niepełnosprawnych Poradnictwo psychologiczne Wykłady Promocja uczelni i jej absolwentów Współpraca z jednostkami zatrudnienia i innymi instytucjami wspomagającymi rynek pracy Nawiązywanie i podtrzymywanie stałych kontaktów z firmami i pracodawcami w kraju i za granicą, w tym pozyskiwanie ofert dla studentów i absolwentów

8 Zakres usług biura na przykładzie Centrum Karier AGH
Promocja usług biura wśród studentów AGH Bank ofert pracy, praktyk, staży, stypendiów i innych Baza CV osób poszukujących pracy Baza firm współpracujących z CK Wstępna preselekcja kandydatów do pracy pod kątem oczekiwań pracodawców Organizacja spotkań rekrutacyjnych w Centrum Karier Organizacja prezentacji firm na terenie uczelni Organizacja seminariów, konferencji Organizacja targów pracy (2 edycje w ciągu roku) Udział w targach pracy i targach edukacyjnych organizowanych przez inne instytucje Badania rynku oraz ich analiza Wydawnictwa Prowadzenie banku informacji 2008 – powołanie Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej

9 Główne cele CK: Współpraca sektora edukacyjnego z sektorem przemysłowym. Aktywizacja i wzmacnianie konkurencyjności studentów i absolwentów na rynku pracy. Wyrównywanie szans na rynku pracy osób szczególnie zagrożonych bezrobociem.

10 Misja Biura Karier Misją Centrum Karier jako jednostki Uczelni jest ustawiczne wzmacnianie wzajemnych, pozytywnych relacji pomiędzy sektorem edukacji i sektorem zatrudnienia. Funkcja ta stanowi dopełnienie wizerunku uczelni, której jakość kształcenia przekłada się bezpośrednio na wysoki wskaźnik zatrudnienia Jej absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy.

11 Adresaci działań biura (osoby fizyczne, instytucje):
Studenci i absolwenci Pracodawcy Uczelnia Jednostki zewnętrzne (urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia)

12 Promocja usług biura wśród studentów i absolwentów:
Kolportaż ulotki informacyjnej podczas akcji ubezpieczeń prowadzonej przez uczelnię Plakatowanie terenu AGH, w tym Miasteczka Studenckiego Promocja poprzez organizowane wydarzenia Współpraca z jednostkami uczelni oraz organizacjami studenckimi Bilbordy, postery Inne, doraźne

13 Promocja adresowana do sektora pracodawców
Promocja adresowana do sektora pracodawców. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. Pozyskiwanie ofert. Wyszukiwanie na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym przedsiębiorstw o branżach adekwatnych do profilu kształcenia w AGH Nawiązywanie współpracy drogą korespondencyjną lub poprzez bezpośrednie spotkania (pakiet składający się z listu intencyjnego, wykazu kierunków kształcenia, wyniki rankingów) Przygotowanie i opracowanie pakietu współpracy pomiędzy firmą, a CK AGH Umowy na szczeblu Władz Uczelni Ciągłe podtrzymywanie kontaktów

14 Promocja zewnętrzna uczelni i jej absolwentów
Stała współpraca z mediami (spoty informacyjne, wywiady, artykuły, programy reklama; media studenckie, lokalne, ogólnopolskie, specjalistyczne publikacje poświęcone rynkowi pracy, portale i serwisy internetowe) Promocja na terenie krakowskich uczelni Promocja na terenie Miasta Krakowa Promocja na uczelniach wyższych na terenie całej Polski Prezentacja AGH i biura (CK AGH) na konferencjach, seminariach, sesjach na organizowanych na terenie uczelni i poza uczelnią, w kraju i za granicą

15 Instytucje uczelni wspierające działania biura:
Władze uczelni Inne jednostki uczelni Organizacje studenckie

16 Studenci i absolwenci wyższych uczelni Pracodawcy Władze Uczelni
Rola przepływu komunikacji pomiędzy jednostkami współpracującymi z biurem karier w zależności od rodzaju instytucji: Studenci i absolwenci wyższych uczelni Pracodawcy Władze Uczelni Inne jednostki uczelni Organizacje studenckie Instytucje administracji państwowej i samorządowej, organizacje pozarządowe Biura Karier Biura doradztwa zawodowego Fundacje, stowarzyszenia, departamenty pracy, agencje rozwoju i inne

17 Instytucje pozauczelniane
Instytucje administracji państwowej i samorządowej, organizacje pozarządowe Biura Karier Urzędy Pracy Biura doradztwa zawodowego Fundacje, stowarzyszenia, departamenty pracy, agencje rozwoju i inne

18 Promocja Biura ZASADA:
Dostosowanie formy promocji do grupy jej odbiorców! Uczelnia (studenci i absolwenci) Media (studenci, absolwenci, pracodawcy) Korespondencja (pracodawcy: polscy i zagraniczni) Strona internetowa (studenci, absolwenci, pracodawcy i inne instytucje) Informator Uczelni (studenci, pracodawcy i inne instytucje) Jakość świadczonych usług Promocja niekontrolowana: wizerunek biura i jego wiarygodność w opinii klientów!

19 Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe stanowi jeden z kluczowych elementów działań Biur Karier. Z osobą korzystającą z usług biura powinna być przeprowadzona jedna lub kilka rozmów doradczych w zależności od potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy.

20 Podział klientów korzystających z usług biura
Studenci pierwszych lat studiów Studenci po drugim roku studiów Studenci ostatnich lat studiów Studenci i absolwenci zagrożeni bezrobociem Absolwenci krótko po obronie Absolwenci bezskutecznie poszukujący pracy Absolwenci z doświadczeniem zamierzający zmienić pracę

21 Doradztwo (główne obszary pomocy):
Analiza kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności kandydata pod kątem jego możliwości zatrudnienia (pracy tymczasowej, stałej, praktyki, stażu) Zapoznanie ze źródłami informacji o rynku pracy oraz z metodami skutecznego poszukiwania pracy (praktyki) Zapoznanie z branżą interesującą kandydata Pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego i kwestionariusza aplikacyjnego Pomoc w określeniu predyspozycji indywidualnych kandydatów i ich preferencji Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i innych procedur stosowanych przez pracodawców Indywidualna pomoc w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej Inne w zależności od potrzeb (np. zawieranie umów z pracodawcą, aktywizacja na prowadzenie działalności gospodarczej, stypendia, wymiany, wyjazdy zagraniczne, przepisy prawne; wolontariat) Motywowanie do poszukiwania pracy u osób długotrwale bezrobotnych.

22 Szkolenia, warsztaty, wykłady
Komunikacja niewerbalna i werbalna i jej rola w doskonaleniu pozostałych umiejętności interpersonalnych Procedury rekrutacyjne. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne i ich rola w kontaktach z pracodawcą Techniki i strategie antystresowe Techniki i strategie negocjacyjne. Rozmowy o portfelu Wizerunek autoprezentacyjny w kontaktach z pracodawcą Planowanie ścieżki zawodowej Inteligencja emocjonalna Metody działań public relations Rozwiązywanie konfliktów Sztuka podejmowania właściwych decyzji i ryzyka Motywacja i jej rola w procesie rozwoju zawodowego oraz samorealizacji pozazawodowej Rola asertywności w sytuacjach zawodowych i konfliktowych Style zachowań w dynamice relacji międzyosobowych i wywieraniu wpływu na innych Inteligencja kreatywna w procesie twórczego postrzegania zjawisk i osiąganych rezultatów Postawy i zmiany postaw w kontekście przystosowania do wymagań rynku i stawianych przez sobą celów Zakładanie i prowadzenie własnej firmy Strategia public relatins, - propaganda, reklama i marketing Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw Techniki sprzedaży Zasady i techniki efektywnego zarządzania czasem Pozyskiwanie środków na działalność instytucji. Fundraising.

23 Wykłady: Współczesny rynek pracy (mechanizmy rynkowe, wymagania pracodawców, struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach i regionach kraju). Sposoby poszukiwania pracy Dokumenty aplikacyjne (zasady i przygotowanie) Umowy o prace, cywilno-prawne Inne, w zależności od potrzeb

24 Organizacja wydarzeń:
Targi Pracy Prezentacja firm na terenie uczelni Spotkania rekrutacyjne Sesje rekrutacyjne Wstępna preselekcja kandydatów Seminaria i konferencje

25 Działania wspomagające:
Prowadzenie baz danych Biblioteka Wydawnictwa (tradycyjne, e-learning) Badania Pozyskiwanie środków

26 Badania Badania jakościowe (wywiady) i ilościowe (ankiety). Uzyskane wyniki, umożliwiają wymierną ocenę i weryfikację podejmowanych działań. Prowadzone do tej pory badania: Badania cykliczne prowadzone wśród pracodawców pod kątem oczekiwań wobec potencjalnego kandydata do pracy z uwzględnieniem stanowiska pracy Badania wśród pracodawców na temat perspektyw zatrudnienia w branżach adekwatnych do profilu kształcenia w AGH z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych Badania cykliczne wśród studentów na temat priorytetów zawodowych i oczekiwań wobec przyszłego pracodawcy, Badania cykliczne wśród studentów pod kątem oczekiwań, zakresu i jakości usług świadczonych przez Centrum Karier. Badania cykliczne wśród studentów pierwszego roku pod kątem udoskonalenia promocji Uczelni oraz oferty programowej dla studentów. Badania losów zawodowych absolwentów

27 Pracownik idealny biura karier:
Wykształcenie wyższe (kierunek nieistotny) Znajomość języka obcego Obsługa komputera Znajomość struktury i programów kształcenia danej uczelni Znajomość Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Znajomość przepisów regulujących działalność uczelni, w tym biur karier Znajomość przepisów dotyczących zatrudniania studentów i absolwentów Znajomość mechanizmów rynkowych oraz przemian gospodarczych Umiejętność wyszukiwania informacji i ich praktycznego wykorzystania Umiejętności organizacyjne Umiejętność pracy w zespole Wysoka empatia Samodyscyplina, samokontrola Warunek konieczny: kształcenie ustawiczne (kursy, szkolenia, samokształcenie)

28 Dziękuję  Grażyna Śliwińska,
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


Pobierz ppt "Uczelniane Biura Karier. Organizacja, promocja, współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google