Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym
Gdańsk, 8 grudnia 2009 r. Grażyna Osicka

2 Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

3 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.3

4 Planowany harmonogram realizacji projektu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zadanie 1 Zarządzanie i obsługa projektu Zadanie 2 Przygotowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym oraz pilotażowe wdrożenie metodologii Zadanie 3 Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód Zadanie 5 Opracowanie nowej metodologii konstruowania podstaw programowych oraz modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Zadanie 6 Upowszechnianie rezultatów projektu Zadanie 7 Opracowanie zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów oraz przykładowych programów do specjalizacji Zadanie 4 Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych Zadanie 8 Promocja projektu

5 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: maj 2009 – grudzień 2013

6 Zadania w projekcie 2009 2010 2011 2012 2013 Zadanie 1 Zarządzanie, obsługa, upowszechnianie rezultatów i promocja projektu Zadanie 2 Przygotowanie ekspertów do wspierania organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego szkół i placówek wdrażających kształcenie modułowe (szkolenia ekspertów + konsultacje w szkołach i placówkach Zadanie 3 Przygotowanie poradników: „Jak wdrażać programy modułowe kształcenia zawodowego” oraz produkcja 6 filmów (ilustracja rozwiązań organizacyjnych przy wdrożeniach modułowego kształcenia) Zadanie 4 Organizacja konferencji wojewódzkich i regionalnych Organizacja 16 konferencji wojewódzkich Organizacja 5 konferencji regionalnych Zadanie 5 Utworzenie i monitorowanie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego kształcenie zawodowe w oparciu o podejście modułowe

7 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej projekt systemowy Okres realizacji: V 2009 – XII 2012 7

8 Zadania w projekcie Zadanie 1 Zarządzanie i obsługa projektu.
2009 2010 2011 2012 Zadanie 1 Zarządzanie i obsługa projektu. Zadanie 2 Analiza obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Zadanie 3 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce. Działania lobbingowe. 3.1 Opracowanie założeń modelu 3.2 Spotkania uzgodnieniowe oraz konsultacje społeczne modelu. 3.3 Przedpilotażowa promocja modelu. Działania lobbingowe. Zadanie 4 Pilotażowe wdrożenie i modyfikacja modelu. Wydanie publikacji dotyczącej modelu. 4.1 Wdrożenie modelu. 4.2 Ewaluacja pilotażowego wdrożenia Zadanie 5 Utworzenie informatycznego systemu informacji edukacyjno-zawodowej. 5.1 Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu. 5.2 Stworzenie i instalacja portalu. 5.3 Pilotażowe wdrożenie portalu. Ewaluacja i modyfikacja portalu. Zadanie 6 Upowszechnianie rezultatów projektu i promocja projektu.

9 Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie się uczenia przez całe życie Projekt systemowy Okres realizacji: lipiec 2009 – czerwiec 2014

10 Planowany harmonogram realizacji projektu
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zadanie 1: Zarządzanie i obsługa projektu Zadanie 2: Diagnoza stanu KNO w Polsce i w wybranych krajach UE oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO Zadanie 3: Opracowanie modelu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość (KNO) w Polsce Zadanie 4: Utworzenie portalu internetowego dedykowanego dla placówek KNO, w tym repozytorium zasobów Zadanie 5: Opracowanie multimedialnych kursów e-learningowych dla wybranych jednostek modułowych oraz kursów dla nauczycieli i odbiorców KNO Zadanie 6: Doskonalenie kadry KNO Zadanie 7: Upowszechnianie rezultatów i promocja projektu Zadanie 8: Monitoring i ewaluacja projektu

11 Projekty konkursowe MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych projekt dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

12 Projekty konkursowe MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych projekt dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego”

13 Projekty planowane do realizacji od 2010 roku
Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna

14 Projekty planowane do realizacji od 2010 roku
Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie „Opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych” Beneficjent systemowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych i Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google